Współczesny horror w przebraniu kina „found footage”

Krzysztof Loska

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński (Polska)

Abstrakt

W swoim artykule Loska wychodzi od rozszerzonego znaczenia pojęcia „obrazy z odzysku”, dzięki czemu może włączyć w obręb refleksji filmy fabularne, których twórcy posługują się paradokumentalną strategią estetyczną dla zasugerowania, że materiał wizualny został nakręcony przez kogoś innego. Najlepszym przykładem owej praktyki realizacyjnej są współczesne horrory found footage, które opierają się na zamazaniu różnicy między fabułą i dokumentem. Loska przyjmuje założenie, że w omawianych przez niego przykładach filmowych nie chodzi o nakręcenie fałszywego dokumentu, ale o posłużenie się rozpoznawalną przez publiczność konwencją gatunkową, której celem jest podważenie granicy dzielącej świat przedstawiony od realnego, stworzenie wspólnoty stanów emocjonalnych, o której pisał Noël Carroll w odniesieniu do kina grozy. Filmy należące do tego gatunku pokazują, w jaki sposób technika przesunęła granicę oddzielającą sferę publiczną od prywatnej i jak stała się częścią życia codziennego.


Słowa kluczowe:

horror, found footage, snuff movie

Baron, Jaimie. The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History. New York: Routledge, 2014.
DOI: https://doi.org/10.4324/9780203066935   Google Scholar

Booth, Wayne C. The Rhetoric of Fiction. Chicago: University of Chicago Press, 1961.
  Google Scholar

Bordwell, David. Return to Paranormalcy, http://www.davidbordwell.net/blog/2012/11/13/return-to-paranormalcy/.
  Google Scholar

Borowski, Mateusz. „Fakty i afekty: horror w erze (inteligentnych) maszyn”, Didaskalia 141 (2017): 53-60.
  Google Scholar

Carroll, Noël. Filozofia horroru albo paradoksy uczuć, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2004.
  Google Scholar

Chion, Michel. Audio-wizja. Dźwięk i obraz w filmie. Warszawa - Kraków Stowarzyszenie Nowe Horyzonty – Korporacja Ha!art, 2012.
  Google Scholar

Haratyk, Paulina. „Kino found footage: o niezwykłym uroku „obrazów z odzysku”. Ekrany 3-4 (2011): 73-77.
  Google Scholar

Heller-Nicholas Alexandra. Found Footage Horror Films: Fear and the Appearance of Reality. Jefferson: McFarland & Company, 2014.
  Google Scholar

Heller-Nicholas, Alexandra. „Finders keepers: Australian found-footage horror film”. Metro Magazine 176 (2013): 66-70.
  Google Scholar

Hubber, Duncan. „Exhuming the Past: Found-Footage Horror and National Wounds”. http://framescinemajournal.com/article/exhuming-the-past-found-footage-horror-and-national-wounds/.
  Google Scholar

Jauregui, Carolina Gabriela. „’Eat it alive and swallow it whole!’: Resavoring Cannibal Holocaust as a Mockumentary”. Invisible Culture: An Electronic Journal for Visual Culture 7 (2004), http://www.rochester.edu/in_visible_culture/Issue_7/Jauregui/jauregui.html.
DOI: https://doi.org/10.47761/494a02f6.c332b0c7   Google Scholar

Johnston, Nessa. „The Voiceless Acousmêtre. Paranormal Activity’s Digital Surround Sound Demon”, Music, Sound & the Moving Image 9, no. 2 (2015): 131-143.
DOI: https://doi.org/10.3828/msmi.2015.9   Google Scholar

Jones, Steve. „Cartesianism and Intersubjectivity in Paranormal Activity and the Philosophy of Mind”, Film–Philosophy 21, no. 1 (2017): 1-19.
DOI: https://doi.org/10.3366/film.2017.0028   Google Scholar

Kosińska-Krippner, Beata. „Mock-dockumentary a dokumentalne fałszerstwa”, Kwartalnik Filmowy 54/55 (2006): 190-210.
  Google Scholar

Krajewski, Piotr. „Obrazy z recyklingu, obrazy z odzysku. Remiks, sampling, scratching… O kinie found footage”. In: Widok. WRO Media Art Reader. Od kina absolutnego do filmu przyszłości. Materiały z historii eksperymentu w sztuce ruchomego obrazu, edited by Violetta Kutlubasis-Krajewska, Piotr Krajewski, Wrocław: WRO Art Center, 2009.
  Google Scholar

Lefait, Sébastien. Surveillance on Screen: Monitoring Contemporary Films and Television Programs, Lanham: The Scarecrow Press, 2013.
  Google Scholar

Marks, Laura U. The Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses. Durham: Duke University Press, 2000.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv1198x4c   Google Scholar

Marzec, Andrzej. „Fragmenty, resztki i przekleństwo archiwum – o nostalgii w kulturze found footage”. Teksty Drugie 2 (2016): 55-71.
DOI: https://doi.org/10.18318/td.2016.2.4   Google Scholar

McRoy, Jay. Nightmare Japan: Contemporary Japanese Horror Cinema, Amsterdam – New York: Rodopi, 2008.
DOI: https://doi.org/10.1163/9789401205320   Google Scholar

Higley, Sarah Lynn. Jeffrey Andrew Weinstock (eds). Nothing that is: Millennial Cinema and the Blair Witch Controversies, Detroit: Wayne State University Press, 2004.
  Google Scholar

O’Shea, Noel. „‘Something genuinely Norwegian’: cultural identity under the influence of American cinema in the found footage aesthetic of Trolljegeren/Trollhunter (2010)”. Studies in European Cinema 14, no. 1 (2017): 33–47.
DOI: https://doi.org/10.1080/17411548.2016.1258883   Google Scholar

Ostaszewski, Jacek. „Narrator niewiarygodny w filmie fabularnym”, Kwartalnik Filmowy 32 (2010): 60-74.
  Google Scholar

Petley, Julian. Cannibal Holocaust and the Spectacle of Death. In The Spectacle of the Real: From Hollywood to 'reality' TV and Beyond, edited by Geoff King, Bristol: Intellect Book, 2005.
  Google Scholar

Reyes, Xavier Aldana. Horror Film and Affect: Towards a Corporeal Model of Viewership, New York: Routledge, 2017.
  Google Scholar

Reyes, Xavier Aldana. „Reel Evil: A Critical Reassessment of Found Footage Horror”. Gothic Studies 17, no. 2 (2015): 122-136.
DOI: https://doi.org/10.7227/GS.17.2.8   Google Scholar

Rødje, Kjetil. „Intra-Diegetic Cameras as Cinematic Actor Assemblages in Found Footage Horror Cinema”. Film–Philosophy 21, no. 2 (2017): 206-222.
DOI: https://doi.org/10.3366/film.2017.0044   Google Scholar

Sayad, Cecilia. „Found-Footage Horror and the Frame's Undoing”. Cinema Journal 55, no. 2 (2016): 43-66.
DOI: https://doi.org/10.1353/cj.2016.0003   Google Scholar

Telotte, J.P. „The Blair Witch Project Project: Film and the Internet”. In Nothing that is: Millennial Cinema and the Blair Witch Controversies, Detroit: Wayne State University Press, 2004, p. 37-51.
  Google Scholar

The Encyclopedia of Japanese Horror, edited by Salvador Murguia, Rowman & Littlefield, Lanham 2016.
  Google Scholar

Williams, Linda. Hard core. Władza, przyjemność i „szaleństwo widzialności”, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2010.
  Google Scholar

Żakieta, Katarzyna. „Horror paradokumentalny – próba charakterystyki gatunku”. Panoptikum 12 (2013): 46-60.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-12-31

Cited By / Share

Loska, K. (2018) „Współczesny horror w przebraniu kina «found footage»”, Kwartalnik Filmowy, (104), s. 193–203. doi: 10.36744/kf.1869.

Autorzy

Krzysztof Loska 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński Polska

Prof. Uniwersytetu Jagielloń­skiego, dyrektor Instytutu Sztuk Audiowizualnych tamże, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, redaktor naczelny „Trans- Missions: Journal of Film & Media Studies”. Zaj­muje się kulturą japońską i historią filmu. Autor publikacji naukowych, w tym dwunastu książek, m.in. Dziedzictwo McLuhana - między nowoczes­nością a ponowoczesnością (2001), Hitchcock: autor wśród gatunków (2002), David Cronenberg: rozpad ciała, rozpad gatunku (2003, wspólnie z A. Pitrusem), Tożsamość i media. O filmach Atoma Egoyana (2006), Poetyka filmu japoń­skiego (2009), Kenji Mizoguchi i wyobraźnia me- lodramatyczna (2012), Nowy film japoński (2013), Mistrzowie kina japońskiego (2015), Post- kolonialna Europa: etnoobrazy współczesnego kina (2016).Statystyki

Abstract views: 74
PDF downloads: 35


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Krzysztof Loska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>