ROLA ZESPOŁU REDAKCYJNEGO I RADY NAUKOWO-REDAKCYJNEJ


Zespół redakcyjny „Kwartalnika Filmowego” realizuje misję prezentowania, wspierania i aktywizowania debaty akademickiej dotyczącej kina, filmu i sztuk audiowizualnych przez publikację tekstów naukowych o jak najwyższej jakości merytorycznej i językowej, cechujących się oryginalnością, rzetelnością i potencjałem dla rozwoju badań filmoznawczych i medioznawczych. W swoich działaniach redakcja kieruje się regułami określonymi w Zasadach etyki publikacyjnej i postępowania w przypadkach nierzetelności.

Zespół redakcyjny odpowiada za:

  • rozwój merytoryczny czasopisma oraz inicjowanie tomów tematycznych;
  • wstępną selekcję i recenzję wewnętrzną zgłoszonych artykułów oraz podejmowanie ostatecznych decyzji w sprawie publikacji po zakończeniu procesu recenzyjnego;
  • organizację i ewaluację procesu recenzyjnego;
  • zgodną z zasadami etycznymi sprawną komunikację z autor(k)ami, recenzent(k)ami i czytelni(cz)kami;
  • organizację i realizację całego procesu wydawniczego (włącznie z redakcją merytoryczną i stylistyczną tekstów);
  • utrzymanie i podnoszenie reputacji czasopisma w różnych środowiskach naukowych.

Rada Naukowo-Redakcyjna wspiera zespół redakcyjny przez:

  • konsultowanie oceny tekstów w przypadkach spornych;
  • pomoc w rozpatrywaniu odwołań od decyzji publikacyjnych;
  • pomoc w rozstrzyganiu spornych kwestii dotyczących etyki publikacyjnej;
  • upowszechnianie informacji o czasopiśmie w różnych środowiskach naukowych i kulturowych.