Kwartalnik Filmowy https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf <p>„Kwartalnik Filmowy” to naukowe czasopismo filmoznawcze wydawane przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Jest jednym z najbardziej cenionych i opiniotwórczych periodyków wśród polskich czasopism o tematyce kulturalnej. Zajmuje się historią i teorią filmu, sztuk audiowizualnych i mediów, a także prezentuje ważne zjawiska we współczesnym filmoznawstwie i medioznawstwie oraz zagadnienia poszerzające wiedzę na temat interdyscyplinarnych i międzykulturowych aspektów sztuki filmowej, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu polskiego. „Kwartalnik Filmowy” przeznaczony jest dla pracowników naukowych, studentów uniwersyteckich wydziałów humanistycznych i szkół artystycznych, dla szeroko pojętego środowiska filmowego oraz dla wyrobionych kinomanów. Przyjmujemy teksty w języku polskim i angielskim. Wszystkie teksty podlegają podwójnie ślepej recenzji. Wydajemy cztery tomy rocznie – zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (z dnia 21 grudnia 2021 r.) za publikację w "Kwartalniku Filmowym" przyznaje się <strong>100 punktów</strong>.<br>Wszystkie artykuły są do pobrania w <span style="text-decoration: underline;">otwartym dostępie</span> na licencji <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl">Creative Commons BY-NC-ND 4.0</a>.<br>Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN: 0452-9502).</p> pl-PL <p>Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl" target="_blank" rel="noopener">CC BY-ND 4.0</a>) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu. <br>Czasopismo jest wydawane na licencji <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl" target="_blank" rel="noopener">CC BY-NC-ND 4.0</a>. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.<br><a href="https://czasopisma.ispan.pl/pliki/kf/umowa_1.pdf" target="_blank" rel="noopener">UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA</a></p> kwartalnik.filmowy@ispan.pl ("Kwartalnik Filmowy") help@libcom.pl (Libcom) czw, 13 sty 2022 10:50:55 +0100 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Od redakcji https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/1011 <p>Wprowadzenie do tematyki numeru.</p> Karolina Kosińska Copyright (c) 2021 Karolina Kosińska https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/1011 czw, 13 sty 2022 00:00:00 +0100 Film niezależny na rzecz solidarności traum w kinie Turcji https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/946 <p>Pojęcie pamięci wielokierunkowej zostało wprowadzone przez Michaela Rothberga w 2009 r. w pracy <em>Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji</em>. Później zaś wielu innych badaczy wykorzystywało tę koncepcję do analizy dzieł sztuki, w tym także filmów. Choć dotyczy ona przede wszystkim kwestii możliwości ustanowienia solidarności między pamięcią czy traumą wspólnot odległych od siebie geograficznie i kulturowo, w tekście autorka zaznacza, jak kluczową rolę odgrywa to pojęcie w przypadku społeczności wielokulturowych oraz dotkniętych różnorodnymi traumami. Kategoria pamięci wielokulturowej, a w ślad za nią także koncepcja pamięci wędrującej czy postpamięci, są analizowane w kontekście niezależnego tureckiego filmu <em>Future Lasts Forever </em>(<em>Gelecek Uzun Sürer</em>, 2011) w reżyserii Özcana Alpera. Krytyczna refleksja na temat filmu pozwala ukazać wielokierunkową pamięć traumatycznej przeszłości Turcji jako szansę na rzeczywiste budowanie solidarności.</p> Fatma Edemen Copyright (c) 2021 Fatma Edemen https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/946 czw, 13 sty 2022 00:00:00 +0100 Rozliczenie bez katharsis. „Demon” Marcina Wrony a reprezentacje zbrodni w Jedwabnem https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/948 <p>Artykuł zawiera analizę filmu Marcina Wrony <em>Demon</em> (2015) pod kątem nawiązań do tematu współodpowiedzialności Polaków za zbrodnie na Żydach podczas II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu. Temat główny został osadzony w kontekście poruszających te kwestie filmów dokumentalnych Pawła Łozińskiego <em>Miejsce urodzenia </em>(1992) i Agnieszki Arnold …<em>gdzie mój starszy syn Kain </em>(1999), <em>Sąsiedzi </em>(2001) oraz fabuł m.in. Władysława Pasikowskiego <em>Pokłosie </em>(2012) i Pawła Pawlikowskiego <em>Ida</em> (2013), a przede wszystkim najszerzej dyskutowanego i najbardziej znanego tekstu dramatycznego o sprawie Jedwabnego <em>Nasza klasa</em> (2014) Tadeusza Słobodzianka. Omawiane utwory są analizowane pod kątem sposobu prowadzenia narracji, konstrukcji świata przedstawionego, wreszcie w kontekście formułowanych na ich temat sądów politycznych, historiozoficznych, psychoanalitycznych i moralnych w debacie publicznej.</p> Witold Mrozek Copyright (c) 2021 Witold Mrozek https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/948 czw, 13 sty 2022 00:00:00 +0100 Trajektorie podnoszenia świadomości w amerykańskich dokumentach drugiej fali feminizmu https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/956 <p>Dzięki obserwacji współczesnego ruchu feministycznego można dostrzec zaskakujące nieraz połączenia z dokonaniami poprzednich pokoleń działaczek kobiecych, ujawniające się w reinterpretowanych wciąż od nowa strategiach działania, jak sięganie do osobistego doświadczenia. Podnoszenie świadomości, ukształtowane w czasie drugiej fali zachodniego feminizmu, wpłynęło na realizacje artystyczne, w tym na feministyczny film dokumentalny lat 70. Celem artykułu jest scharakteryzowanie różnych sposobów realizowania strategii podnoszenia świadomości w <em>Janie’s Janie</em> Geri Ashur (we współpracy z Peterem Bartonem, Marilyn Mulford i Stephanie Palewski, 1970), <em>The Woman’s Film</em> San Francisco Newsreel (1971) i <em>Rape</em> JoAnn Elam (1975). Przybliżywszy samą kwestię podnoszenia świadomości, autorka demonstruje, jak struktura grup podejmujących tę aktywność przekłada się na analizowane prace dzięki m.in. „opowieściom pestkom”, niehierarchicznym relacjom między filmowczyniami a bohaterkami czy chwytom <em>naruszającym strukturę rzeczywistości</em>.</p> Dagmara Rode Copyright (c) 2021 Dagmara Rode https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/956 czw, 13 sty 2022 00:00:00 +0100 Przemieszczona tożsamość. Kino PRL wobec problemu Ziem Zachodnich https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/786 <p>W artykule został podjęty problem „tożsamości przemieszczonej” rozumianej jako odgórny - narodowy i społeczny - projekt dla przestrzeni pojałtańskich. Chociaż celem projektu była homogenizacja narodowa oraz integracja w nowych granicach geograficznych i ustrojowych, faktycznie wywołał on kryzys przynależności i identyfikacji, dziedziczony przez kolejne pokolenia powojennych mieszkańców nowych terenów. Przedmiotem badań&nbsp; autorki są polskie filmy fabularne z lat 1956-1970, które stanowią reprezentację tytułowego zagadnienia,&nbsp; a których udział&nbsp; w recepcji „Ziem Odzyskanych” był znaczący.&nbsp; Twórcy tych filmów podejmowali temat migracji, osadnictwa i zagospodarowywania nowych obszarów, przez co zasadniczo wpływali na kształt zbiorowej wyobraźni. Analizie poszczególnych utworów towarzyszą pytania o to, w jaki sposób kino uczestniczyło w procesach konstrukcji monoetniczności, a także - na ile wyrażało racje polityczne oraz ukazywało życie codzienne, problemy adaptacyjne i konflikty społeczne. Celem podjętych badań jest uzupełnienie dotychczasowej wiedzy z zakresu historii kina polskiego okresu PRL oraz jego kontekstów politycznych i społeczno-kulturowych związanych z tematyką Ziem Zachodnich.</p> Ilona Copik Copyright (c) 2021 Ilona Copik https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/786 czw, 13 sty 2022 00:00:00 +0100 Głos z francuskich przedmieść – „Wesh wesh, qu’est-ce qui se passe?” i „Bled Number One” Rabaha Ameur-Zaïmeche’a https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/928 <p>Autorka analizuje dyptyk filmowy francuskiego reżysera o algierskich korzeniach Rabaha Ameur-Zaïmeche’a: <em>Wesh wesh, qu’est-ce qui se passe?</em> (2001) i <em>Bled Number One</em> (2006). W filmach tych twórca zastanawia się nad sytuacją społeczną, ekonomiczną i prawną, a także kondycją psychologiczną i uwarunkowaniami kulturowymi tysięcy imigrantów z Afryki Północnej oraz ich potomków zamieszkujących francuskie przedmieścia. Filmy poświęcone tym zagadnieniom powstają we Francji od dekad i stanowią przedmiot zainteresowania wielu badaczy zachodnich, jednak w Polsce wciąż nie poświęca się im należnej uwagi. Autorka dokonuje analizy składników świata przedstawionego w obu produkcjach przede wszystkim przez odniesienie ich do rzeczywistości pozafilmowej, w której poszukuje zakorzenienia fabuły i uzasadnienia jej poszczególnych elementów. Koncentruje się też na indywidualnym, paradokumentalnym stylu reżysera i stosowanych przez niego rozwiązaniach formalnych, demonstrując, w jaki sposób podkreślają one wymowę obu dzieł i jak ściśle są jej podporządkowane.</p> Ewa Linek Copyright (c) 2021 Ewa Linek https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/928 czw, 13 sty 2022 00:00:00 +0100 Kino (anty)narodowe? „Uczta wigilijna” Luisa Garcíi Berlangi https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/930 <p>Autorka omawia film <em>Uczta wigilijna</em> (<em>Plácido</em>, 1961) w reżyserii Luisa Garcíi Berlangi w kontekście przemian, jakie na początku drugiej połowy XX w. przechodziło kino narodowe w Hiszpanii. Okoliczności powstania filmu, ingerencja cenzury oraz jego tematyka i styl autorski to zagadnienia, którym autorka przygląda się w ramach dyskursu kina propagandowego (historycznego) i eskapistycznego (filmowe españolady), programowo wprowadzanego przez frankistów na przełomie lat 30. i 40. XX w. Berlanga blisko współpracował z pisarzem i scenarzystą Rafaelem Azconą, a jako przedstawiciel Nowego Kina w latach 50. i 60. XX w. był jednym z tych twórców, którzy zrewolucjonizowali pojęcie kina narodowego w swoim kraju. Powołując się na prace hiszpańskich teoretyków i znawców twórczości Berlangi, autorka podkreśla znaczenie <em>Uczty wigilijnej</em> w ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej, a także wpływ tej produkcji na reinterpretację kategorii kina narodowego w Hiszpanii.</p> Dominika Zielińska Copyright (c) 2021 Dominika Zielińska https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/930 czw, 13 sty 2022 00:00:00 +0100 Nerwowy uśmiech Meduzy. Tożsamości rodzicielskie w pierwszym sezonie serialu „Wychowane przez wilki” https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/955 <p>Artykuł jest analizą pierwszego sezonu serialu HBO Max <em>Wychowane przez wilki</em> (<em>Raised by Wolves</em>, prod. Aaron Guzikowski, 2020) w kontekście sposobu przedstawienia tożsamości rodzicielskich. Autorka koncentruje się na sposobie ukazania rodziny i postaci matki (centralnej w opowiadanej historii) oraz problemie reprodukcji i jej wpisania w konstrukcję fikcyjnego, serialowego uniwersum. Badając wytwarzane w serialu (i przez niego) wyobrażenia, zwraca uwagę na ich zakorzenienie we wcześniejszych, XX-wiecznych wizjach rodziny, kobiecości, macierzyństwa, nauki i technologii. Analiza serialu pozwala zaobserwować przemiany niegdysiejszych projektów emancypacyjnych (szczególnie tych związanych z feminizmem) oraz sposób, w jaki popularna narracja science fiction oddaje współczesną wrażliwość związaną z wyobrażeniami rodzicielstwa i jego roli społecznej.</p> Matylda Szewczyk Copyright (c) 2021 Matylda Szewczyk https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/955 czw, 13 sty 2022 00:00:00 +0100 Duma i uprzedzenie – krytyczne dyslokacje filmu „Zabić księdza” Agnieszki Holland https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/918 <p>Przedmiotem badań zaprezentowanych w artykule są konteksty produkcyjne, dystrybucyjne i krytyczno-filmowe filmu Agnieszki Holland <em>Zabić księdza </em>(1988). Autorka dowodzi, że włączenie filmu, zrealizowanego jako transatlantycka koprodukcja, do nurtu kina autorskiego i kina polskiego nie wynika z jego treści i cech stylistycznych, ale jest głównie efektem praktyk dystrybucyjno-krytycznych. Tekstualna analiza filmu demonstruje, jak dyskurs krytyczny rozwijany w systemie kina narodowego scala zaburzenia koherencji tekstu filmowego powstające w wyniku napięć narracyjno-afektywnych. Autorka analizuje również, jak rozmaite czynniki zewnątrztekstowe, głównie praktyki dystrybucyjne i krytyczne, nadają Holland status autorki filmowej, który włącza ją w obszar (narodowego) kina artystycznego.</p> <p>&nbsp;</p> Elżbieta Ostrowska Copyright (c) 2021 Elżbieta Ostrowska https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/918 czw, 13 sty 2022 00:00:00 +0100 Z punktu widzenia ludności rdzennej – film jako narzędzie dekolonizacji w Kanadzie https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/624 <p>Tematem artykułu są sposoby wykorzystania technologii audiowizualnej przez artystów natywnych w Kanadzie. Realizowane przez nich filmy są rozważane w kontekście teorii postkolonialnej jako składnik szerszego procesu, w ramach którego ludność rdzenna <em>przejmuje kontrolę nad wytwarzaniem obrazów i przedstawianiem</em> (Kerstin Knopf). Przyjmując hipotezę, że dekolonizacja spojrzenia łączy się z walką o uznanie w wymiarze politycznym i odzyskanie kontroli nad własnym życiem, można stwierdzić, że twórcy rdzenni szybko dostrzegli korzyści płynące z zachodniej technologii i postanowili przejąć narzędzia dawnych kolonizatorów po to, aby przepisać historię własnych narodów i opowiedzieć ją na nowo. Analizując filmy fabularne i dokumentalne nakręcone przez reżyserów związanych m.in. z Isuma Productions, Wapikoni Mobile i Arnait Video Productions, można zauważyć, że ważną rolę odgrywa w nich poszukiwanie środków stylistycznych pozwalających wyrazić punkt widzenia mniejszości narodowych. Technologia nie jest postrzegana jako zagrożenie dla rodzimej kultury, lecz jako szansa na odbudowanie więzi wspólnotowych.</p> Krzysztof Loska Copyright (c) 2021 Krzysztof Loska https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/624 czw, 13 sty 2022 00:00:00 +0100 Film zakulisowy jako gatunek i zwierciadło społeczne https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/902 <p>Artykuł jest próbą charakterystyki nieopisanego dotąd zjawiska – filmu zakulisowego. Jego schemat fabularny opiera się na śledzeniu procesu powstawania spektaklu teatralnego od castingu po udaną premierę, do której dochodzi pomimo licznych perypetii. Ważną jego cechą jest przedstawienie zespołu teatralnego jako mikrospołeczności o potencjale metafory społecznej. Za prototyp gatunku można uznać <em>backstage musical</em> Busby’ego Berkeleya. W kolejnych dekadach nawiązywali do niego lub dekonstruowali jego struktury między innymi John Cassavetes, Bob Fosse, Carlos Saura, a ostatnio Alejandro González Iñárritu. Krzysztof Kieślowski i Agnieszka Holland w filmach należących do nurtu moralnego niepokoju w autorski sposób wykorzystali formułę filmu zakulisowego, by opowiedzieć o utracie złudzeń i zakwestionować ideę zespołu. Sugerowali przy tym, by ich filmy odczytywać nie jako krytykę instytucji teatru, lecz uniwersalne metafory społeczne.</p> Wojciech Świdziński Copyright (c) 2021 Wojciech Świdziński https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/902 czw, 13 sty 2022 00:00:00 +0100 Długa 28 https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/1009 <p>Wspomnienie o dr. Stanisławie Ozimku (1931-2021).</p> Rafał Marszałek Copyright (c) 2021 Rafał Marszałek https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/1009 czw, 13 sty 2022 00:00:00 +0100 Wychodząc z kina https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/1005 <p>Esej Rolanda Barthes’a, pierwotnie opublikowany w czasopiśmie „Communications” (1975, nr 23), określa „sytuację kinową” jako „prehipnotyczną”. Autor analizuje warunki specyficzne dla sali kinowej, a także stan psychiczny widza przed wejściem do kina i po wyjściu z niego. Według Barthes’a ciemność sali kinowej w połączeniu z doświadczeniem wspólnotowym, a zarazem indywidualnym stanowi o specyfice kina. Autor artykułuje różnicę między kinem a telewizją, która kojarzy się z życiem rodzinnym i nie wywołuje takiej fascynacji jak kino. Zgodnie z podejściem psychoanalitycznym Barthes zachęca czytelnika do zatracenia się w doświadczeniu kinowym, ale ważny jest dla niego także dystans między widzem a ekranem. Autor zwraca uwagę na ideologiczny wymiar odbioru filmu w kinie, w efekcie czego zaprasza czytelnika do „zakochania się w dystansie”.</p> <p><strong>Ze względu na ograniczenia praw autorskich artykuł jest dostępny tylko w wydaniu papierowym.</strong></p> Roland Barthes Copyright (c) https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/1005 czw, 13 sty 2022 00:00:00 +0100 Robotnice wychodzą z kina https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/966 <p>Jeden z pierwszych filmów braci Lumière, <em>Wyjście robotników z fabryki </em>(<em>La sortie de l’usine Lumière à Lyon</em>), jak w soczewce skupia kwestie omawiane w artykule: relacje między kamerą i życiem oraz obyczajowością różnych grup społecznych, a także fenomen kina jako sposobu spędzania czasu wolnego. Tekst jest próbą syntetycznego ujęcia przemian w obrębie praktyk oglądania filmów – od kinematografu i kina po telewizję i streaming, postaw widzów, form ich zaangażowania w seans, doświadczania go i utożsamiania się z prezentowanymi opowieściami, a także tego, jak widzowie ci zmieniali się wraz z rozwojem kina. Artykuł osnuty jest wokół eseju Rolanda Barthes’a Wychodząc z kina.</p> Iwona Kurz Copyright (c) 2021 Iwona Kurz https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/966 czw, 13 sty 2022 00:00:00 +0100 Benshi w „yoseba”, czyli śladami innych cieni https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/923 <p>Książka Dawida Głowni <em>Początki kina w Japonii na tle przemian społeczno-politycznych kraju </em>(2020) przedstawia szczegółowo narodziny kinematografii japońskiej – od sprowadzenia aparatury filmowej w 1897 r. i założenia pierwszych wielkich przedsiębiorstw, takich jak Nikkatsu, po początki cenzury filmowej, ustanowionej w wyniku „skandalu Zigomarowskiego” z 1912 r. Autor ukazuje kontekst społeczny, polityczny i kulturalny powstania kina w Japonii, odnosząc się m.in. do świata ulicznych rozrywek (<em>misemono</em>), do których początkowo zaliczano kinematograf, a także wojny rosyjsko-japońskiej, wydarzenia stymulującego rozwój branży filmowej. Szczegółowo omówiono także genezę <em>benshi</em> – narratorów komentujących pokazy wczesnych filmów. Procesy opisane przez Dawida Głownię zostały zestawione z narodzinami kina na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w.</p> Wojciech Świdziński Copyright (c) 2021 Wojciech Świdziński https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/923 czw, 13 sty 2022 00:00:00 +0100 O autentyczności i kulturze popularnej https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/961 <p>Autor recenzuje książkę <em>Polish Popular Music on Screen </em>(2020) Ewy Mazierskiej, która w swej pracy śledzi wzajemne uwikłania historyczne polskiej polityki, kina, telewizji i muzyki. Mimo że autorka skupia się na kontekście polskim, pojawiające się w jej analizie obserwacje ogólnoteoretyczne dotyczą również szerzej rozumianej dawnej Europy socjalistycznej. Wychodząc od książki Ewy Mazierskiej, recenzent stawia pytanie o „(nie)autentyczność” w odniesieniu do kultury popularnej. Słowo „autentyczność” jest przez autorkę często stosowane dla wyrażenia opinii krytyki o produktach kultury, ale samo w sobie nie zostało przez nią jasno zdefiniowane. Recenzję otwiera wstępna analiza tych konceptów, co z kolei pozwala autorowi poddać namysłowi dane prezentowane w książce. W podsumowaniu recenzent przedstawia konkluzje dotyczące obecnego stanu badań nad kulturą Europy Wschodniej, podkreślając ograniczenia oraz możliwe ścieżki rozwoju w tym zakresie.</p> Fabio Bego Copyright (c) 2021 Fabio Bego https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/961 czw, 13 sty 2022 00:00:00 +0100 Table des matières https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/1012 <p>Spis treści w języku francuskim.</p> Teresa Rutkowska Copyright (c) 2021 Teresa Rutkowska https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/1012 czw, 13 sty 2022 00:00:00 +0100