DLA OSÓB RECENZUJĄCYCH


 • Osoba recenzująca powinna jak najszybciej poinformować redakcję, jeżeli dostrzega możliwość konfliktu interesów w przypadku oceny przesłanego jej tekstu, a także jeżeli z innych powodów chce się wycofać z procesu recenzyjnego.
 • Osoby recenzujące są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zasady poufności w całym procesie oceny tekstów.
 • Osoby recenzujące oceniają teksty obiektywnie, powstrzymując się od subiektywnych i personalnych uwag. Ocena, której celem jest wspieranie autorów i autorek w doskonaleniu prac, powinna zawierać precyzyjnie sformułowane uzasadnienie.
 • Osoby recenzujące starają się wskazać miejsca, w których nie umieszczono odpowiednich przypisów czy informacji bibliograficznych. W miarę możliwości zgłaszają redakcji ewentualne podobieństwo tekstu bądź jego fragmentu do opublikowanych prac.
 • Osoba recenzująca nie może wykorzystywać recenzowanego tekstu w innych celach niż recenzowanie. Informacje i pomysły uzyskane w procesie recenzowania są poufne i nie mogą być wykorzystywane przez recenzenta czy recenzentkę we własnych celach.
 • Osoba recenzująca zgadza się na ujawnienie swojego imienia i nazwiska na publikowanej corocznie liście recenzentów.

Kryteria oceny tekstu:

 • oryginalność ujęcia tematu na tle stanu badań
 • celowość podjęcia problemu badawczego
 • adekwatność metodologii i sposób jej wykorzystania
 • umiejętność wykorzystania archiwaliów
 • konstrukcja tekstu
 • logika argumentacji i precyzja wywodu
 • styl i poprawność językowa

Formularz recenzyjny do pobrania