Kwartalnik „Biuletyn Historii Sztuki” jest najstarszym ogólnopolskim czasopismem naukowym poświęconym historii sztuki. Powstał w 1932 roku jako periodyk Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej. Po zakończeniu II wojny światowej jego wydawcą został Państwowy Instytut Sztuki (późniejszy Instytut Sztuki PAN). Artykuły publikowane w „Biuletynie Historii Sztuki” prezentują rozmaitą metodologię, zawsze jednak dotyczą istotnych zagadnień z dziejów sztuki polskiej i obcej, od czasów średniowiecza po współczesność. Kwartalnik zamieszcza recenzje ważnych wystaw i publikacji, omówienia konferencji naukowych, a także wspomnienia poświęcone zasłużonym historykom sztuki. Artykuły są publikowane w języku polskim oraz w językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim). Teksty w języku polskim opatrzone są obszernymi streszczeniami w języku angielskim. Wszystkie artykuły podlegają procedurze podwójnej ślepej recenzji. Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację w „Biuletynie Historii Sztuki” przyznaje się 100 punktów. Artykuły publikowane w „Biuletynie Historii Sztuki” są streszczane lub indeksowane w następujących wykazach bibliograficznych: PBN, Pol-Index, BazHum, Index Copernicus, EBSCO, CEJSH, CEEOL oraz Universitätsbibliothek Heidelberg. Wszystkie teksty są do pobrania w otwartym dostępie na licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma ukazuje się w postaci papierowej (ISSN: 0006-3967).


 
 

„Kwartalnik Filmowy” to naukowe czasopismo filmoznawcze wydawane przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Jest jednym z najbardziej cenionych i opiniotwórczych periodyków wśród polskich czasopism o tematyce kulturalnej. Zajmuje się historią i teorią filmu, sztuk audiowizualnych i mediów, a także prezentuje ważne zjawiska we współczesnym filmoznawstwie i medioznawstwie oraz zagadnienia poszerzające wiedzę na temat interdyscyplinarnych i międzykulturowych aspektów sztuki filmowej, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu polskiego. „Kwartalnik Filmowy” przeznaczony jest dla pracowników naukowych, studentów uniwersyteckich wydziałów humanistycznych i szkół artystycznych, dla szeroko pojętego środowiska filmowego oraz dla wyrobionych kinomanów. Przyjmujemy teksty w języku polskim i angielskim. Artykuły podlegają podwójnie ślepej recenzji. Wydajemy cztery tomy rocznie – zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (z dnia 21 grudnia 2021 r.) za publikację w "Kwartalniku Filmowym" przyznaje się 100 punktów.
Wszystkie artykuły są do pobrania w otwartym dostępie na licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0.
Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN: 0452-9502).


 
 

Kwartalnik „Muzyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1956 roku i pozostaje wiodącym pismem muzykologicznym w Polsce. Publikuje teksty z zakresu historii muzyki od średniowiecza do współczesności, a także etnomuzykologii i muzykologii systematycznej. Główny punkt ciężkości poruszanej w nim problematyki stanowi polska tradycja muzyczna, w jej możliwie szerokim rozumieniu, oraz kultura krajów Europy Środkowej. Artykuły publikowane są w językach polskim, angielskim lub niemieckim i podlegają procedurze recenzyjnej (podwójnie ślepa recenzja). Wersja pierwotna czasopisma ukazuje się w formie papierowej.


Publikacja w kwartalniku jest bezpłatna, a wszystkie teksty są do pobrania w otwartym dostępie na licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0.


 
 

„Pamiętnik Teatralny” to recenzowane czasopismo naukowe zajmujące się historią i historiografią teatru, dramatu oraz widowisk. Kwartalnik podejmuje przede wszystkim tematy związane z szeroko rozumianą kulturą teatralną (ze szczególnym uwzględnieniem Polski), otwarty jest na różne konteksty studiów nad teatrem, dramatem i performansem oraz na interdyscyplinarne ujęcia. Wśród różnorodnych metodologicznie publikacji są także artykuły naukowe wykorzystujące materiały archiwalne i edycje źródeł. „Pamiętnik Teatralny” publikuje również bloki tematyczne oraz problemowe recenzje książek teatrologicznych. Zapraszamy do współpracy badaczki i badaczy z różnych środowisk naukowych i kulturowych, zarówno osoby doświadczone, jak i rozpoczynające karierę akademicką. W trosce o zasady różnorodności, inkluzywności i równości w akademickiej debacie nie pobieramy żadnych opłat od autorek i autorów.  Wszystkie teksty naukowe zakwalifikowane wstępnie przez kolegium redakcyjne recenzowane są w trybie podwójnie ślepej recenzji. Od roku 2020 przyjmujemy zgłoszenia również w języku angielskim, a wszystkie artykuły publikujemy w całkowicie otwartym dostępie bez żadnej zwłoki na licencji CC BY-NC-ND 4.0.


 
 

Autorów i Czytelników zapraszamy na stronę naszego czasopisma: www.konteksty.pl oraz do kontaktu pod adresem konteksty@ispan.pl


Numery "Kontekstów" dostępne są w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).


Zapraszamy też do lektury numerów naszego kwartalnika w wolnym dostępie: 2017, nr 3 - Misterium Bramy - Antropologia pamięci; 2017, nr 1-2 - Konteksty rzeczywistości - rzeczywistość w "Kontekstach"; 2016, nr 3-4 - "Konteksty" - 70 lat istnienia; 2013, nr 1 - Zakopiańczycy - w poszukiwaniu tożsamości


„Konteksty” ukazują się nieprzerwanie od 1947 roku, jako kwartalnik umocowany w Instytucie Sztuki PAN. Ma on charakter interdyscyplinarny, obejmuje zakres problemowy mieszczący się między folklorem a sztuką awangardy, między estetyką i antropologią a wiedzą o teatrze, plastyce, sztuce ludowej, kulturze popularnej i masowej. W „Kontekstach” prezentujemy kulturę mniejszości narodowych (wydaliśmy numery poświęcone kulturze Żydów, Cyganów, Łemków, monograficzny numer poświęcony Litwie). Pismo przeznaczone jest dla antropologów kultury, humanistów, studentów i szerokiej rzeszy czytelników zainteresowanych współczesną humanistyką. Mimo wysokiego poziomu jest dostępne dla szerokiego grona czytelników, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę związaną z kulturą i mechanizmami jej funkcjonowania - chcemy przybliżać najwybitniejsze tendencje we współczesnej humanistyce, tropić obrazy ukazujące zróżnicowanie kultury współczesnej, ukazywać i przybliżać źródła oraz tradycje zjawisk znanych i nurtujących współczesne społeczności. (więcej)


Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie w formie papierowej (ISSN: 1230–6142).


„Konteksty” są czasopismem recenzowanym, indeksowanym na międzynarodowych listach czasopism naukowych i w najważniejszych wykazach bibliograficznych: PBN, Pol-index, BazHum, Index Copernicus, EBSCO, CEJSH, CEEOL, ERIH PLUS, od wielu lat są też obecne w prestiżowej międzynarodowej bazie publikacji recenzowanych SCOPUS (do 2019 roku).


Za publikację w „Kontekstach” przyznaje się 100 punktów.


Informacje dla autorów, w tym zasady opracowania tekstów nadsyłanych do publikacji.