Kwartalnik „Biuletyn Historii Sztuki” jest najstarszym ogólnopolskim czasopismem naukowym poświęconym historii sztuki. Powstał w 1932 roku jako periodyk Zakładu Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej. Po zakończeniu II wojny światowej jego wydawcą został Państwowy Instytut Sztuki (późniejszy Instytut Sztuki PAN). Artykuły publikowane w „Biuletynie Historii Sztuki” prezentują rozmaitą metodologię, zawsze jednak dotyczą istotnych zagadnień z dziejów sztuki polskiej i obcej, od czasów średniowiecza po współczesność. Kwartalnik zamieszcza recenzje ważnych wystaw i publikacji, omówienia konferencji naukowych, a także wspomnienia poświęcone zasłużonym historykom sztuki. Artykuły są publikowane w języku polskim oraz w języku angielskim. Teksty w języku polskim opatrzone są obszernymi streszczeniami w języku angielskim. Wszystkie artykuły podlegają procedurze podwójnej ślepej recenzji. Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki za publikację w „Biuletynie Historii Sztuki” przyznaje się 100 punktów. Wszystkie teksty publikujemy w otwartym dostępie na licencji CC BY 4.0. (Od numeru 1/2019 do 4/2022 stosowaliśmy licencję CC BY-NC-ND 4.0). Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma ukazuje się w postaci papierowej (ISSN: 0006-3967).


 
 

„Kwartalnik Filmowy” to naukowe czasopismo filmoznawcze wydawane przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Jest jednym z najbardziej cenionych i opiniotwórczych periodyków wśród polskich czasopism o tematyce kulturalnej. Zajmuje się historią i teorią filmu, sztuk audiowizualnych i mediów, a także prezentuje ważne zjawiska we współczesnym filmoznawstwie i medioznawstwie oraz zagadnienia poszerzające wiedzę na temat interdyscyplinarnych i międzykulturowych aspektów sztuki filmowej, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu polskiego. „Kwartalnik Filmowy” przeznaczony jest dla pracowników naukowych, studentów uniwersyteckich wydziałów humanistycznych i szkół artystycznych, dla szeroko pojętego środowiska filmowego oraz dla wyrobionych kinomanów. Przyjmujemy teksty w języku polskim i angielskim. Artykuły podlegają podwójnie ślepej recenzji. Wydajemy cztery tomy rocznie – zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki za publikację w "Kwartalniku Filmowym" przyznaje się 100 punktów.
Wszystkie artykuły publikujemy w otwartym dostępie na licencji CC BY 4.0. W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0.
Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN: 0452-9502).


 
 

Kwartalnik „Muzyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1956 roku i pozostaje wiodącym pismem muzykologicznym w Polsce. Publikuje teksty z zakresu historii muzyki od średniowiecza do współczesności, a także etnomuzykologii i muzykologii systematycznej. Główny punkt ciężkości poruszanej w nim problematyki stanowi polska tradycja muzyczna, w jej możliwie szerokim rozumieniu, oraz kultura krajów Europy Środkowej. Artykuły publikowane są w językach polskim lub angielskim i podlegają procedurze recenzyjnej (podwójnie ślepa recenzja).


Wersja pierwotna czasopisma ukazuje się w formie papierowej. Publikacja w kwartalniku jest bezpłatna, a wszystkie teksty są do pobrania w otwartym dostępie na licencji Creative Commons BY 4.0. (Zeszyty od 2017/1 do 2022/3 dostępne są na podstawie licencji CC BY-NC-ND 4.0.)


 
 

„Pamiętnik Teatralny” to recenzowane, dwujęzyczne polsko-angielskie czasopismo naukowe poświęcone historii i historiografii teatru, dramatu oraz widowisk. Kwartalnik podejmuje przede wszystkim tematy związane z szeroko rozumianą kulturą teatralną (ze szczególnym uwzględnieniem Polski), otwarty jest na różne konteksty studiów nad teatrem, dramatem i performansem oraz na interdyscyplinarne ujęcia. Wśród różnorodnych metodologicznie publikacji są także artykuły naukowe wykorzystujące materiały archiwalne i edycje źródeł. „Pamiętnik Teatralny” publikuje również bloki tematyczne oraz problemowe recenzje książek teatrologicznych. Zapraszamy do współpracy badaczki i badaczy z różnych środowisk naukowych i kulturowych, zarówno osoby doświadczone, jak i rozpoczynające karierę akademicką. W trosce o zasady różnorodności, inkluzywności i równości w akademickiej debacie nie pobieramy żadnych opłat od autorek i autorów.  Wszystkie teksty naukowe zakwalifikowane wstępnie przez kolegium redakcyjne są recenzowane w trybie podwójnie ślepej recenzji. Czasopismo jest indeksowane w wielu bazach (Scopus, DOAJ, Sherpa Romeo, ProQuest etc.), a zgodnie z aktualnym wykazem ministerialnym za publikację tekstu naukowego w "Pamiętniku Teatralnym" przyznaje się 100 punktów.
Wszystkie opublikowane artykuły udostępniamy bez żadnej zwłoki na licencji  CC BY 4.0. (Od zeszytu 1/2018 do 3/2022 stosowaliśmy licencję CC BY-NC-ND 4.0.). Od roku 2020 podstawową (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja elektroniczna (ISSN: 2658-2899). Wszystkie zeszyty ukazują się także w wersji drukowanej (ISSN: 0031-0522). 


 
 

„Konteksty” ukazują się nieprzerwanie od 1947 roku, jako kwartalnik umocowany w Instytucie Sztuki PAN. Ma on charakter interdyscyplinarny, obejmuje zakres problemowy mieszczący się między folklorem a sztuką awangardy, między estetyką i antropologią a wiedzą o teatrze, plastyce, sztuce ludowej, kulturze popularnej i masowej. Pismo przeznaczone jest dla antropologów kultury, humanistów, studentów i szerokiej rzeszy czytelników zainteresowanych współczesną humanistyką. Mimo wysokiego poziomu jest dostępne dla szerokiego grona czytelników, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę związaną z kulturą i mechanizmami jej funkcjonowania - chcemy przybliżać najwybitniejsze tendencje we współczesnej humanistyce, tropić obrazy ukazujące zróżnicowanie kultury współczesnej, ukazywać i przybliżać źródła oraz tradycje zjawisk znanych i nurtujących współczesne społeczności. (więcej)


„Konteksty” są czasopismem recenzowanym, indeksowanym na międzynarodowych listach czasopism naukowych i w najważniejszych wykazach bibliograficznych: PBN, BazHum, Index Copernicus, EBSCO, CEJSH, CEEOL, ERIH PLUS, od wielu lat są też obecne w prestiżowej międzynarodowej bazie publikacji recenzowanych SCOPUS.


Za publikację w „Kontekstach” przyznaje się 100 punktów.


Wersją referencyjną czasopisma jest wydanie w formie papierowej (ISSN: 1230–6142).


Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie w formie papierowej (ISSN: 1230–6142). Od numeru 1-2/2023 wybrane teksty publikujemy w otwartym dostępie na licencji CC-BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe (ISSN: 2956-9214).


Wydawcami kwartalnika są Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE. „Konteksty” ukazują się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Autorów i Czytelników zapraszamy również na stronę naszego czasopisma: www.konteksty.pl oraz do kontaktu pod adresem konteksty@ispan.pl