Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorki i autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Autor/ka zapoznał/a się z wytycznymi dla autorów i zredagował tekst wedle zawartych tam wskazówek.
  • Do tekstu zostały załączone: streszczenie (2000 znaków), abstrakt (600 znaków), biogram autora/ki (600 znaków) oraz słowa kluczowe. (W przypadku artykułów recenzyjnych wymagany jest abstrakt i słowa kluczowe.)
  • Do tekstu załączono bibliografię cytowanych prac w stylu Chicago.
  • Autor/ka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu.


Nadsyłane do redakcji materiały winny być zaopatrzone w:
1) streszczenie (ok. 2.000 znaków),
2) abstrakt (ok. 600 znaków),
3) słowa kluczowe,
4) bibliografię cytowanych prac zredagowaną na podstawie The Chicago Manual of Style,
5) krótki biogram autora/autorki (maks. 600 znaków), zawierający informację o afiliacji, najważniejszych osiągnięciach naukowych, zainteresowaniach badawczych oraz adres emailowy.

Ogólne zasady przygotowania tekstu
Pliki tekstowe powinny być przygotowane w formacie MS Word. Ewentualne ilustracje i przykłady nutowe dołączane do tekstu muszą być zapisane w formacie jpg, tiff lub pdf, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi. W razie potrzeby redakcja oferuje profesjonalny skład przykładów nutowych. Wszystkie starania związane z uzyskaniem praw do wykorzystania w publikacji ilustracji i przykładów muzycznych leżą po stronie autora/autorki.

Charakterystyka tekstów w ramach poszczególnych działów
Artykuły, Materiały - objętość typowych artykułów i materiałów zamieszczanych na łamach „Muzyki” wynosi 1 arkusz (40.000 znaków), w uzasadnionych sytuacjach przyjmowane są jednak rozprawy przekraczające sugerowaną objętość, nie dłuższe jednak niż 2 arkusze.
Komunikaty - teksty o charakterze informacyjno-sprawozdawczym dotyczące prowadzonych badań źródłowych bądź realizowanych projektów badawczych o objętości nie większej niż 0,5 arkusza (20.000 znaków).
Artykuły recenzyjne - krytyczne omówienia najnowszych książek, edycji nutowych oraz wydawnictw multimedialnych winny mieć objętość około 0,5 arkusza; podobnie jak w przypadku artykułów i materiałów, w uzasadnionych sytuacjach objętość może odbiegać od preferowanej.

Zasady formatowania
Redakcja prosi o zwrócenie uwagi na wszystkie elementy zapisu, zwłaszcza na zastosowany rodzaj czcionek i znaki interpunkcyjne (czcionka times new roman, 12 pkt., interlinia 1,5). Redakcja na ogół nie korzysta z wytłuszczeń - dla wyróżnienia słów lub fragmentów tekstu należy stosować druk rozstrzelony. Kursywy zarezerwowane są dla tytułów książek i czasopism oraz dla występujących w tekście obcojęzycznych terminów i pojęć. W tekstach angielskich stosuje się pisownię brytyjską.

Zasady cytowania
redakcja nie stosuje zapisu skróconego (tzw. normy oksfordzkiej) w przypisach bibliograficznych

1. Monografia:
Jan Kowalski, Kultura muzyczna Warszawy, Kraków 1998.

2. Monografia tłumaczona z języka obcego:
Jan Kowalski, Kultura muzyczna Warszawy, przekł. Maria Nowak, Kraków 1998.

3. Monografia w serii:
Jan Kowalski, Kultura muzyczna Warszawy, Kraków 1998 (= Muzyka Polskich Miast 12).

4. Niepublikowana dysertacja:
Jan Kowalski, Kultura muzyczna Warszawy, Uniwersytet Jagielloński 1998 (dysertacja doktorska/praca magisterska).

5. Rozdział w monografii:
Maria Nowak, „Muzyka na Woli”, w: Kultura muzyczna Warszawy, red. Jan Kowalski, Kraków 1998, s. 118–176.

6. Rozdział w monografii (wielu autorów, wiele tomów, dwa miejsca wydania)
Maria Nowak, Katarzyna Wiśniewska, „Muzyka na Woli”, w: Kultura muzyczna Warszawy, red. Jan Kowalski, Jerzy Wójcik, t. 2, Mokotów, Ochota i Wola, Kraków–Wrocław 1998, s. 118–176.

7. Artykuł w czasopiśmie:
Maria Nowak, „Muzyka na Woli, 1918–1939”, Rocznik Warszawski 34 (1998) nr 2, s. 16–29, doi [jeśli dotyczy].

8. Hasło encyklopedyczne:
Maria Nowak, „Kowalski, Jan”, w: Encyklopedia Warszawy, red. Jerzy Wójcik, t. 3, Wrocław 2004, s. 13–16.

9. Edycje:
     - Fryderyk Chopin, Sonaty, wyd. Jan Kowalski, Wrocław 1987 (= Dzieła Wszystkie Chopina 4).
     - Piosenki warszawskie, wyd. Maria Nowak, Kraków 1998.
     - Maria Nowak, „Wstęp”, w: Piosenki warszawskie, wyd. M. Nowak, Kraków 1998.

10. Strona internetowa:
Portal Historii Warszawy, www.historia-wawa.pl, dostęp 31 XII 2019.

11. Powtórne cytowania:
       - M. Nowak, „Muzyka na Woli”, s. 16 [nie stosujemy „op. cit.”].
       - Piosenki warszawskie, s. 28.
       - Ibid., s. 17.