Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorki i autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Autor/ka zapoznał/a się z wytycznymi dla autorów i zredagował tekst wedle zawartych tam wskazówek.
  • Do tekstu zostały załączone: streszczenie (2000 znaków), abstrakt (600 znaków), biogram autora/ki wraz z ORCID (600 znaków) oraz słowa kluczowe. (W przypadku artykułów recenzyjnych nie wymagane jest streszczenie.)
  • Do tekstu załączono bibliografię cytowanych prac w stylu Chicago.
  • Autor/ka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu.


Nadsyłane do redakcji materiały winny być zaopatrzone w:
1) streszczenie (ok. 2.000 znaków),
2) abstrakt (maks. 600 znaków),
3) słowa kluczowe (maks. 10 słów kluczowych),
4) bibliografię cytowanych prac zredagowaną na podstawie The Chicago Manual of Style,
5) krótki biogram autora/autorki (maks. 600 znaków), zawierający informację o afiliacji, najważniejszych osiągnięciach naukowych, zainteresowaniach badawczych, a także ORCID i adres emailowy.

Ogólne zasady przygotowania tekstu
Pliki tekstowe powinny być przygotowane w języku polskim lub angielskim w formacie MS Word. Ewentualne ilustracje i przykłady nutowe dołączane do tekstu muszą być zapisane w formacie jpg, tiff lub pdf, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi. W razie potrzeby redakcja oferuje profesjonalny skład przykładów nutowych. Wszystkie starania związane z uzyskaniem praw do wykorzystania w publikacji ilustracji i przykładów muzycznych leżą po stronie autora/autorki.

Charakterystyka tekstów w ramach poszczególnych działów
Artykuły, Materiały - objętość typowych artykułów i materiałów zamieszczanych na łamach „Muzyki” wynosi 1 arkusz (40.000 znaków), w uzasadnionych sytuacjach przyjmowane są jednak rozprawy przekraczające sugerowaną objętość, nie dłuższe jednak niż 2 arkusze.
Komunikaty - teksty o charakterze informacyjno-sprawozdawczym dotyczące prowadzonych badań źródłowych bądź realizowanych projektów badawczych o objętości nie większej niż 0,5 arkusza (20.000 znaków).
Artykuły recenzyjne - krytyczne omówienia najnowszych książek, edycji nutowych oraz wydawnictw multimedialnych winny mieć objętość około 0,5 arkusza; podobnie jak w przypadku artykułów i materiałów, w uzasadnionych sytuacjach objętość może odbiegać od preferowanej.

Zasady formatowania
Redakcja prosi o zwrócenie uwagi na wszystkie elementy zapisu, zwłaszcza na zastosowany rodzaj czcionek i znaki interpunkcyjne (czcionka times new roman, 12 pkt., interlinia 1,5). Redakcja na ogół nie korzysta z wytłuszczeń - dla wyróżnienia słów lub fragmentów tekstu należy stosować druk rozstrzelony. Kursywy zarezerwowane są dla tytułów książek i czasopism oraz dla występujących w tekście obcojęzycznych terminów i pojęć. W tekstach angielskich stosuje się pisownię brytyjską.

Zasady cytowania
redakcja nie stosuje zapisu skróconego (tzw. normy oksfordzkiej) w przypisach bibliograficznych

1. Monografia:
Jan Kowalski, Kultura muzyczna Warszawy, Kraków 1998.

2. Monografia tłumaczona z języka obcego:
Jan Kowalski, Kultura muzyczna Warszawy, przekł. Maria Nowak, Kraków 1998.

3. Monografia w serii:
Jan Kowalski, Kultura muzyczna Warszawy, Kraków 1998 (= Muzyka Polskich Miast 12).

4. Niepublikowana dysertacja:
Jan Kowalski, Kultura muzyczna Warszawy, Uniwersytet Jagielloński 1998 (dysertacja doktorska/praca magisterska).

5. Rozdział w monografii:
Maria Nowak, „Muzyka na Woli”, w: Kultura muzyczna Warszawy, red. Jan Kowalski, Kraków 1998, s. 118–176.

6. Rozdział w monografii (wielu autorów, wiele tomów, dwa miejsca wydania)
Maria Nowak, Katarzyna Wiśniewska, „Muzyka na Woli”, w: Kultura muzyczna Warszawy, red. Jan Kowalski, Jerzy Wójcik, t. 2, Mokotów, Ochota i Wola, Kraków–Wrocław 1998, s. 118–176.

7. Artykuł w czasopiśmie:
Maria Nowak, „Muzyka na Woli, 1918–1939”, Rocznik Warszawski 34 (1998) nr 2, s. 16–29, doi [jeśli dotyczy].

8. Hasło encyklopedyczne:
Maria Nowak, „Kowalski, Jan”, w: Encyklopedia Warszawy, red. Jerzy Wójcik, t. 3, Wrocław 2004, s. 13–16.

9. Edycje:
     - Fryderyk Chopin, Sonaty, wyd. Jan Kowalski, Wrocław 1987 (= Dzieła Wszystkie Chopina 4).
     - Piosenki warszawskie, wyd. Maria Nowak, Kraków 1998.
     - Maria Nowak, „Wstęp”, w: Piosenki warszawskie, wyd. M. Nowak, Kraków 1998.

10. Strona internetowa:
Portal Historii Warszawy, www.historia-wawa.pl, dostęp 31 XII 2019.

11. Powtórne cytowania:
       - M. Nowak, „Muzyka na Woli”, s. 16 [nie stosujemy „op. cit.”].
       - Piosenki warszawskie, s. 28.
       - Ibid., s. 17.