PROCES RECENZJI


 

Nadesłane do publikacji teksty podlegają wstępnej ocenie przez redakcję, która może je odrzucić już na tym etapie, jeśli łamią one zasady etyki publikacji, nie noszą znamion oryginalności, wykraczają poza profil pisma lub nie odpowiadają wytycznym dla autorów. Pozytywnie zaopiniowane teksty są następnie kierowane do niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora/autorkę i nie posiadających z nim konfliktu interesów. W przypadku tekstów z działów „Artykuły”, „Materiały”, „Komunikaty” powoływane są co najmniej dwie osoby recenzujące, w przypadku tekstów z działu „Artykuły recenzyjne” - co najmniej jedna osoba recenzująca. Obowiązuje zasada podwójnej anonimowości (autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości), a pisemna recenzja winna zawierać jednoznaczny wniosek rekomendujący przyjęcie tekstu lub jego odrzucenie. O ostatecznym zakwalifikowaniu do druku decyduje redaktor naczelny. Na każdym etapie procesu recenzyjnego redakcja może zasięgać opinii członków Rady Naukowo-Redakcyjnej.

Formularz recenzji