O czasopiśmie

Autorów i Czytelników zapraszamy na stronę naszego czasopisma: www.konteksty.pl oraz do kontaktu pod adresem konteksty@ispan.pl

Numery "Kontekstów" dostępne są w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

Zapraszamy też do lektury numerów naszego kwartalnika w wolnym dostępie: 2017, nr 3 - Misterium Bramy - Antropologia pamięci; 2017, nr 1-2 - Konteksty rzeczywistości - rzeczywistość w "Kontekstach"; 2016, nr 3-4 - "Konteksty" - 70 lat istnienia; 2013, nr 1 - Zakopiańczycy - w poszukiwaniu tożsamości

„Konteksty” ukazują się nieprzerwanie od 1947 roku, jako kwartalnik umocowany w Instytucie Sztuki PAN. Ma on charakter interdyscyplinarny, obejmuje zakres problemowy mieszczący się między folklorem a sztuką awangardy, między estetyką i antropologią a wiedzą o teatrze, plastyce, sztuce ludowej, kulturze popularnej i masowej.

W „Kontekstach” prezentujemy kulturę mniejszości narodowych (wydaliśmy numery poświęcone kulturze Żydów, Cyganów, Łemków, monograficzny numer poświęcony Litwie). Pismo przeznaczone jest dla antropologów kultury, humanistów, studentów i szerokiej rzeszy czytelników zainteresowanych współczesną humanistyką. Mimo wysokiego poziomu jest dostępne dla szerokiego grona czytelników, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę związaną z kulturą i mechanizmami jej funkcjonowania - chcemy przybliżać najwybitniejsze tendencje we współczesnej humanistyce, tropić obrazy ukazujące zróżnicowanie kultury współczesnej, ukazywać i przybliżać źródła oraz tradycje zjawisk znanych i nurtujących współczesne społeczności.

Pismo wydajemy w nakładzie 1000 egzemplarzy, dociera ono do najważniejszych bibliotek polskich i zagranicznych. Poszczególne numery były dotowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, Fundację im. Stefana Batorego, Fundację Kultury. Recenzje (bardzo pochlebne) zeszytów zamieściły m.in.: „Res Publica”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita” i „Tygodnik Powszechny”.

Wydawcy: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenie Liber Pro Arte

„Konteksty” są czasopismem recenzowanym, indeksowanym na międzynarodowych listach czasopism naukowych i w najważniejszych wykazach bibliograficznych: PBN, Pol-index, BazHum, Index Copernicus, EBSCO, CEJSH, CEEOL, ERIH PLUS, od wielu lat są też obecne w prestiżowej międzynarodowej bazie publikacji recenzowanych SCOPUS.


Zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. (wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów - pozycja 24623) za publikację w "Kontekstach" przyznaje się 40 punktów.

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY

W kwartalniku „Konteksty” publikujemy teksty zarówno doświadczonych i uznanych, jak i młodych, obiecujących badaczy. Z pismem współpracują europejscy antropologowie kultury, historycy sztuki i badacze literatury, publikowane są też dotąd niedostępne przekłady tekstów obcych. Naszym celem jest także ukazywanie szerszego kontekstu kulturowego oraz promowanie niszowych dziedzin kultury. Proponujemy szerokie spojrzenie na zagadnienia kluczowych i marginalnych zjawisk kultury, kultur lokalnych, zróżnicowania i jedności wyobraźni ludzkiej w rozmaitych kontekstach kulturowych. Pismo oprócz prezentowania współczesnej refleksji antropologicznej jest dostępne również dla przeciętnego czytelnika zainteresowanego współczesną humanistyką uprawianą z perspektywy interdyscyplinarności i dialogu rozmaitych tradycji interpretacyjnych. W ten sposób kontynuowana jest dotychczasowa linia pisma, wskazująca na oryginalne i niszowe przestrzenie kultury, ich wagę i znaczenie w kulturze współczesnej.

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie w formie papierowej (ISSN: 1230–6142).

„Konteksty” są czasopismem recenzowanym.

Informacje dla autorów, w tym zasady opracowania tekstów nadsyłanych do publikacji.