Licencja


Umowa z autorem o udzielenie licencji

 

§ 1

 1. Autor oświadcza, że przysługują mu do Utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie, że nie są one ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową oraz że Utwór jest dziełem o charakterze twórczym, oryginalnym i nie narusza majątkowych lub osobistych praw autorskich innych osób.
 2. Ponadto Autor oświadcza, że Utwór został przez niego wykonany osobiście, że jego Utwór nie jest adaptacją, przeróbką ani opracowaniem cudzego utworu.
 3. Autor udziela Wydawcy czasopisma „Konteksty” ¬niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu, zgodnej z wzorcem licencji „Uznanie autorstwa – bez utworów zależnych 4.0 – międzynarodowa” (CC BY-ND 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl> lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
 4. Autor wyraża zgodę na udostępnianie Utworu przez Wydawcę czasopisma „Konteksty” zgodnie z wzorcem licencji „Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 – międzynarodowa” (CC BY-NC-ND 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl> lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
 • § 2

Przy dalszym udostępnianiu tekstu Autor zobowiązany jest do podania pełnej informacji o miejscu pierwodruku Utworu.

 • § 3

Autor zobowiązuje się dostarczyć Wydawcy wytyczne do zilustrowania Utworu, wybór ilustracji z podaniem ich źródeł, a także własne ilustracje wraz z oświadczeniem o uregulowaniu wobec nich zobowiązań wynikających z prawa autorskiego względem osób trzecich oraz o możliwości ich wykorzystania przez wydawcę na polach eksploatacji określonych w licencji CC BY-ND 4.0 bez odrębnego wynagrodzenia oraz bez ograniczeń.

 • § 4

Jeżeli Wydawca uzależni przyjęcie Utworu od wprowadzenia przez Autora określonych zmian, Autor jest zobowiązany w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia Wydawcy odpowiedzieć na piśmie, czy wykona zmiany w terminie podanym przez Wydawcę. Niewysłanie takiej odpowiedzi w ww. terminie uważa się za wyrażenie zgody przez Autora.

 • § 5

Wydawca ma prawo dokonywania niezbędnych zmian w Utworze wynikających z opracowania redakcyjnego.

 • § 6
 1. Zwrot całości Utworu po wykonaniu korekty autorskiej powinien nastąpić w ciągu 10 dni od dostarczenia tekstu Autorowi.
 2. Nieodesłanie skorygowanego Utworu w terminie wyżej określonym uważa się za udzielenie przez Autora zgody na wydanie Utworu w postaci przesłanej do korekty.
 • § 7

Niniejsza umowa zostaje zawarta w formie dokumentowej, a do zawarcia umowy dochodzi w momencie zaakceptowania odpowiedniego tzw. checkboxa stanowiącego akceptację warunków niniejszej umowy oraz dokonanie wysyłki Utworu do Wydawcy za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem https://czasopisma.ispan.pl/index.php/k. Potwierdzenie zawarcia umowy będzie generowane w ww. systemie poprzez wysłanie autorowi odpowiedniego powiadomienia systemowego. Korzystanie z ww. systemu jest dostępne dla osób posiadających zarejestrowany profil w tym systemie. W ramach rejestracji tego profilu konieczne jest podanie danych weryfikujących, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru ORCID Autora. W przypadku wątpliwości odnośnie do tożsamości osoby dokonującej wysyłki Utworu do Wydawcy, zastrzega się możliwość dodatkowej weryfikacji Autora, np. drogą mailową.

 • § 8

W odniesieniu do ochrony danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, z siedzibą przy ul. Długiej 26/28, 00-950 Warszawa. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ispan.pl. Więcej informacji na stronie http://www.ispan.pl/pl/o-instytucie-sztuki-pan/rodo