DLA AUTOREK I AUTORÓW


Kwartalnik „Konteksty” przyjmuje w trybie ciągłym zgłoszenia tekstów w języku polskim o tematyce zgodnej z profilem pisma. Po zapoznaniu się z wytycznymi dla autorów i zasadami publikacji prosimy przesyłać teksty na adres redakcji. Proponujemy jedną z dwóch ścieżek:

 1. Jeśli autorka / autor wyraża zgodę na publikację swego tekstu zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej w systemie otwartego dostępu, co oznacza akceptację warunków licencji, może rozpocząć zgłaszanie swojego tekstu tutaj.
 1. Jeśli autorka / autor wyraża zgodę na publikację wyłącznie w wersji papierowej kwartalnika i nie wyraża zgody na udostępnienie swego tekstu w systemie otwartego dostępu, prosimy o kontakt z redakcją w celu złożenia takiego oświadczenia i zawarcia stosownej umowy.

 

Oczekujemy, że autorki i autorzy przeczytają i zaakceptują nasze Zasady etyki publikacji.

 

Zgłoszenie tekstu jest równoznaczne

 • z zadeklarowaniem przez wszystkie autorki i autorów odpowiedzialności za wszystkie aspekty pracy;
 • z zapewnieniem, że wszystkie etapy badań zostały przeprowadzone przejrzyście i rzetelnie pod względem etycznym i naukowym, zgodnie z Europejskim kodeksem postępowania w zakresie rzetelności badawczej i/lub wytycznymi Komisji ds. etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk;
 • ze złożeniem oświadczenia, że praca nie narusza praw autorskich osób trzecich.

 

Złożenie tekstu oznacza zgodę na poddanie go procedurze antyplagiatowej oraz ocenie w trybie podwójnie ślepej recenzji. Artykuły są kierowane do recenzentów rzetelnych i możliwie najbardziej kompetentnych w dziedzinie wiążącej się z tematyką przygotowywanego wydania.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i dokonywania w nich niezbędnych poprawek.

 

PRZYGOTOWANIE TEKSTU

Format: Tekst znormalizowany, czcionka Times New Roman, w tekście głównym 12 p., interlinia 1,5.

 

Cytaty: Cytaty w tekście głównym o długości do 300 znaków podajemy w cudzysłowach, bez kursywy. Cytaty dłuższe podajemy od akapitu, bez cudzysłowów i bez kursywy, czcionką 11 p. Cytaty wewnątrz cytatów w cudzysłowach ujmujemy w znaki «».  Cytaty tekstów wersyfikowanych podajemy z zachowaniem wersyfikacji.

 

Do tekstu należy dołączyć abstrakt o objętości ca. 1000 znaków. Powinien on zawierać tezę artykułu, opis metodologii oraz informacje ogólnie osadzające problem w kontekście dotychczasowych badań. Prosimy również o dołączenie kilkuzdaniowej noty o autorze.

 

Przypisy i bibliografia:

Prosimy o stosowanie przypisów końcowych zgodnie z tymi wytycznymi.

Tekstowi powinna również towarzyszyć bibliografia załącznikowa opracowana zgodnie z wytycznymi Chicago Manual of Style (wzorzec Bibliography entries).

 

Ilustracje należy dostarczyć w osobnych plikach w formacie .jpg lub .tif, o minimalnej rozdzielczości 300 dpi, bez rastra, ponumerowane. W osobnym pliku prosimy przesłać podpisy wraz z nazwiskiem fotografa / źródłem ilustracji. Autor(ka) tekstu odpowiada za zapewnienie praw do reprodukcji.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorki i autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Artykuł nie był publikowany i nie został zgłoszony w innym czasopiśmie ani wydawnictwie.
 • Tekst został zapisany w formacie doc. lub docx.
 • Artykuł został zredagowany zgodnie z wytycznymi redakcji.
 • Wpisano afiliację, określającą miejsce, w którym autor pracował lub studiował w trakcie pracy nad tekstem, oraz numer ORCID, jeśli to możliwe.
 • Każda ilustracja jest przygotowana jako osobny plik .jpg lub .tif. Autor/ka deklaruje, że zadba o zapewnienie praw do ich reprodukcji. Podpisy pod ilustracje umieszczono w osobnym pliku .doc lub docx.
 • Autor/ka przygotował/a streszczenie, słowa-klucze, bibliografię (w formacie Chicago, z numerami DOI, jeśli to możliwe). Wpisanie ich w odpowiednie pola będzie konieczne, by zakończyć proces zgłaszania artykułu.
 • Autor/ka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-NC-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu.

 

Prawa autorskie

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-NC-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Konteksty”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (treść umowy licencyjnej).

 

Autoarchiwizacja

Zachęcamy autorki i autorów, by archiwizowali opublikowaną wersję artykułu na swoich stronach internetowych albo w repozytoriach naukowych, podając szczegóły bibliograficzne (zwłaszcza numer DOI), które potwierdzają fakt publikacji w czasopiśmie.