DLA AUTORA


WYTYCZNE DLA AUTORÓW

Przyjmujemy gotowe artykuły naukowe (o objętości 30-60 tys. znaków ze spacjami; w języku polskim lub angielskim) wpisujące się w tematykę planowanych tomów (zob. Call for Papers), ale także teksty niezwiązane z wiodącym tematem numeru, zwłaszcza jeśli dotyczą historii kina polskiego, teorii filmu w ujęciu problemowym bądź poruszają kwestie mało dotychczas przebadane. Czekamy również na recenzje naukowe książek filmoznawczych opublikowanych w Polsce bądź dotyczących polskiego kina i mediów (o objętości 10-15 tys. znaków ze spacjami).

„Kwartalnik Filmowy” przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne, niepublikowane (jedynym wyjątkiem od tej reguły są tłumaczenia tekstów), niezłożone do druku w innych wydawnictwach. Nadesłanie tekstu jest równoznaczne z deklaracją, że nie narusza on praw autorskich osób trzecich. Złożenie tekstu oznacza zgodę na poddanie go procedurze antyplagiatowej oraz ocenie w trybie podwójnie ślepej recenzji.

W stosunku do wszystkich nadesłanych i kwalifikowanych do druku tekstów redakcja „Kwartalnika Filmowego” stosuje procedury mające na celu wykrycie zjawisk ghostwritingu, guest authorship, plagiatów oraz autoplagiatów.

Warunkiem przyjęcia tekstu jest dostarczenie streszczenia w języku polskim i angielskim, słów-kluczy w języku polskim i angielskim (rozdzielonych klawiszem „enter”), noty autorskiej w języku polskim i angielskim oraz bibliografii załącznikowej w stylu APA. W bibliografii należy uwzględnić naukowe opracowania, z których korzystali Państwo przy pisaniu artykułu.

Streszczenie o objętości do 1000 znaków  ze spacjami powinno zawierać tezę artykułu, opis metodologii, informacje ogólnie osadzające problem w kontekście dotychczasowych badań. Sugerujemy wykorzystanie w streszczeniu słów-kluczy, które ułatwią zainteresowanym czytelnikom dotarcie do tekstu.

W zgłaszanym artykule powinna znajdować się stosowna nota bibliograficzna, jeśli tekst jest częścią przygotowywanej do druku większej całości; ze względu na specyfikę cyklu wydawniczego „Kwartalnika Filmowego” autorzy powinni odpowiednio wcześnie poinformować redakcję o zamiarach włączenia nadesłanego do redakcji tekstu do swych przygotowywanych książek, monografii etc.

Autorzy zobowiązani są przygotować tekst według poniższych wytycznych redakcji.


Formatowanie tekstu

 • przyjmujemy teksty w formatach .doc, .docx lub .rtf (z wstawioną numeracją stron)
 • czcionka: Times New Roman; rozmiar: 12; interlinia: 1,5; marginesy: 2,5 cm
 • tytuły czasopism w cudzysłowach, wszystkie pozostałe – kursywą
 • dane filmograficzne według wzoru: Polski tytuł filmu (reż. Jan Kowalski, 1961); Polski tytuł filmu (Oryginalny tytuł filmu, reż. John Smith, 1962)
 • oznaczenie cytatów – kursywą; w obrębie cytatów wszelkie wewnętrzne cytowania, tytuły, wyróżnienia czy wyrażenia metaforyczne – z użyciem cudzysłowów (w kolejności do wewnątrz: „aaa”, »aaa«, ‘aaa’)
 • nawiasy w kolejności do wewnątrz: (a), /a/, [a], {a} – dotyczy to np. daty produkcji filmu, jeśli z uzasadnionych przyczyn jest podana w nawiasie: Tytuł filmu (reż. Jan Kowalski 1965 /prem. 1989/)


Przypisy

Publikacje książkowe: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł podany kursywą, ew. inicjał imienia i nazwisko tłumacza, wydawnictwo, miejsce wydania w brzmieniu oryginalnym i rok wydania, strona, np.:

 • R. Smith, Book on Film, Impressum, London 1997, s. 159-162.
 • R. Smith, Książka o filmie, tłum. Z. Maj, In-Press, Łódź 1998, s. 16.

Publikacje w tomach zbiorowych: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu podany kursywą, ew. inicjał imienia i nazwisko tłumacza artykułu, tytuł tomu podany kursywą i poprzedzony odnośnikiem „w:”, inicjał imienia i nazwisko redaktora tomu, wydawnictwo, miejsce wydania w brzmieniu oryginalnym i rok wydania, strona, np.:

 • H. Cook, Only Cinema, w: The Film Reader, red. S. Hill, Impressum, London 1998, s. 41.
 • H. Cook, Tylko kino, tłum. Z. Maj, w: Teksty filmowe, red. B. Lis, In-Press, Łódź 1999, s. 7.

Publikacje w czasopismach: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu podany kursywą, ew. inicjał imienia i nazwisko tłumacza artykułu, tytuł czasopisma w cudzysłowie i rok wydania, ew. numer tomu zbiorczego, numer wydania, strona, np.:

 • G. Schrader, Filmmakers on Actors, „Cinema Zoom” 1999, t. 25, nr 1-2, s. 26.
 • G. Schrader, Filmowcy o aktorach, tłum. Z. Maj, „Magazyn Filmowy” 2000, nr 4, s. 7.

Źródła internetowe: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu podany kursywą, tytuł lub nazwa zasobu (czasopismo, strona internetowa itp.), bezpośredni link do artykułu, data dostępu do zasobu podana w nawiasie, np.:

 • A. Wiśniewski, Film i telewizja, „Czasopismo Filmowe”, http://www.czasopismofilmowe.pl (dostęp: 26.04.2011).

Odnośniki bibliograficzne: tamże, dz. cyt., cyt. za, zob., por., tejże, tegoż, taż, tenże, ciż, tychże.


Ilustracje

Proponowany materiał zdjęciowy należy nadsyłać w plikach .tiff, .jpg, .bmp lub .png, w rozdzielczości 300 DPI. Zgodnie z zasadami obowiązującymi redakcję „Kwartalnika Filmowego” wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich odnośnie do nadesłanego materiału ilustracyjnego ponoszą autorzy artykułów.


SPRAWDZENIE TEKSTU PRZED WYSŁANIEM

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Artykuły, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone bądź odesłane autorom do poprawy.

 • Artykuł nie był publikowany i nie został zgłoszony w innym czasopiśmie ani wydawnictwie.
 • Tekst został zapisany w formacie .doc, .docx lub .rtf.
 • Artykuł został zredagowany zgodnie z wytycznymi redakcji.
 • Wpisano afiliację oraz numer ORCID.
 • Ilustracje wraz z podpisami znajdują się w osobnym pliku. Autor deklaruje, że zadba o zapewnienie praw do ich reprodukcji.
 • Autor przygotował streszczenie (polskie i angielskie), słowa-klucze, bibliografię (w stylu APA, z numerami DOI, jeśli to możliwe, także jako osobny plik w formacie .doc, .docx lub .rtf.) oraz biogram (po polsku i angielsku). Wpisanie ich w odpowiednie pola (bibliografię należy dodatkowo załączyć jako plik) będzie konieczne, by zakończyć proces zgłaszania artykułu.

WYTYCZNE DLA AUTORÓW DO POBRANIA

PRAWA AUTORSKIE

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.