DLA AUTORA

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

Przyjmujemy gotowe artykuły naukowe (o objętości 30-60 tys. znaków ze spacjami; w języku polskim lub angielskim) wpisujące się w tematykę planowanych tomów (zob. Call for Papers), ale także teksty niezwiązane z wiodącym tematem numeru, zwłaszcza jeśli dotyczą historii kina polskiego, teorii filmu w ujęciu problemowym bądź poruszają kwestie mało dotychczas przebadane. Czekamy również na recenzje naukowe książek filmoznawczych opublikowanych w Polsce bądź dotyczących polskiego kina i mediów (o objętości 10-13 tys. znaków ze spacjami).

„Kwartalnik Filmowy” przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne, niepublikowane (jedynym wyjątkiem od tej reguły są tłumaczenia tekstów), niezłożone do druku w innych wydawnictwach. Nadesłanie tekstu jest równoznaczne z deklaracją, że nie narusza on praw autorskich osób trzecich. Złożenie tekstu oznacza zgodę na poddanie go procedurze antyplagiatowej oraz ocenie w trybie podwójnej ślepej recenzji.

W stosunku do wszystkich nadesłanych i kwalifikowanych do druku tekstów redakcja „Kwartalnika Filmowego” stosuje procedury mające na celu wykrycie zjawisk ghostwritingu, guest authorship, plagiatów oraz autoplagiatów.

Warunkiem przyjęcia tekstu jest dostarczenie streszczenia w języku polskim i angielskim, słów-kluczy w języku polskim i angielskim (rozdzielonych klawiszem „enter”), noty autorskiej w języku polskim i angielskim oraz bibliografii załącznikowej w stylu APA. W bibliografii należy uwzględnić naukowe opracowania, z których korzystali Państwo przy pisaniu artykułu.

Streszczenie o objętości do 1000 znaków  ze spacjami powinno zawierać tezę artykułu, opis metodologii, informacje ogólnie osadzające problem w kontekście dotychczasowych badań. Sugerujemy wykorzystanie w streszczeniu słów-kluczy, które ułatwią zainteresowanym czytelnikom dotarcie do tekstu.

W zgłaszanym artykule powinna znajdować się stosowna nota bibliograficzna, jeśli tekst jest częścią przygotowywanej do druku większej całości; ze względu na specyfikę cyklu wydawniczego „Kwartalnika Filmowego” autorzy powinni odpowiednio wcześnie poinformować redakcję o zamiarach włączenia nadesłanego do redakcji tekstu do swych przygotowywanych książek, monografii etc.

Autorzy zobowiązani są przygotować tekst według poniższych wytycznych redakcji.


Formatowanie tekstu

 • przyjmujemy teksty w formatach .doc, .docx lub .rtf (z wstawioną numeracją stron)
 • czcionka: Times New Roman; rozmiar: 12; interlinia: 1,5; marginesy: 2,5 cm
 • tytuły czasopism w cudzysłowach, wszystkie pozostałe – kursywą
 • dane filmograficzne według wzoru: Polski tytuł filmu (reż. Jan Kowalski, 1961); Polski tytuł filmu (Oryginalny tytuł filmu, reż. John Smith, 1962)


Przypisy

Publikacje książkowe: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł podany kursywą, ew. inicjał imienia i nazwisko tłumacza, wydawnictwo, miejsce wydania w brzmieniu oryginalnym i rok wydania, strona, np.:

 • R. Smith, Book on Film, Impressum, London 1997, s. 159-162.
 • R. Smith, Książka o filmie, tłum. Z. Maj, In-Press, Łódź 1998, s. 16.

Publikacje w tomach zbiorowych: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu podany kursywą, ew. inicjał imienia i nazwisko tłumacza artykułu, tytuł tomu podany kursywą i poprzedzony odnośnikiem „w:”, inicjał imienia i nazwisko redaktora tomu, wydawnictwo, miejsce wydania w brzmieniu oryginalnym i rok wydania, strona, np.:

 • H. Cook, Only Cinema, w: The Film Reader, red. S. Hill, Impressum, London 1998, s. 41.
 • H. Cook, Tylko kino, tłum. Z. Maj, w: Teksty filmowe, red. B. Lis, In-Press, Łódź 1999, s. 7.

Publikacje w czasopismach: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu podany kursywą, ew. inicjał imienia i nazwisko tłumacza artykułu, tytuł czasopisma w cudzysłowie i rok wydania, ew. numer tomu zbiorczego, numer wydania, strona, np.:

 • G. Schrader, Filmmakers on Actors, „Cinema Zoom” 1999, t. 25, nr 1-2, s. 26.
 • G. Schrader, Filmowcy o aktorach, tłum. Z. Maj, „Magazyn Filmowy” 2000, nr 4, s. 7.

Źródła internetowe: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu podany kursywą, tytuł lub nazwa zasobu (czasopismo, strona internetowa itp.), bezpośredni link do artykułu, data dostępu do zasobu podana w nawiasie, np.:

 • A. Wiśniewski, Film i telewizja, „Czasopismo Filmowe”, http://www.czasopismofilmowe.pl (dostęp: 26.04.2011).

Odnośniki bibliograficzne: tamże, dz. cyt., cyt. za, zob., por., tejże, tegoż, taż, tenże, ciż, tychże.


Ilustracje

Proponowany materiał zdjęciowy należy nadsyłać w plikach .tiff, .jpg, .bmp lub .png, w rozdzielczości 300 DPI. Zgodnie z zasadami obowiązującymi redakcję „Kwartalnika Filmowego” wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich odnośnie do nadesłanego materiału ilustracyjnego ponoszą autorzy artykułów.


SPRAWDZENIE TEKSTU PRZED WYSŁANIEM

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Artykuły, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone bądź odesłane autorom do poprawy.

 • Artykuł nie był publikowany i nie został zgłoszony w innym czasopiśmie ani wydawnictwie.
 • Tekst został zapisany w formacie .doc, .docx lub .rtf.
 • Artykuł został zredagowany zgodnie z wytycznymi redakcji.
 • Wpisano afiliację oraz numer ORCID.
 • Ilustracje wraz z podpisami znajdują się w osobnym pliku. Autor deklaruje, że zadba o zapewnienie praw do ich reprodukcji.
 • Autor przygotował streszczenie (polskie i angielskie), słowa-klucze, bibliografię (w stylu APA, z numerami DOI, jeśli to możliwe, także jako osobny plik w formacie .doc, .docx lub .rtf.) oraz biogram (po polsku i angielsku). Wpisanie ich w odpowiednie pola (bibliografię należy dodatkowo załączyć jako plik) będzie konieczne, by zakończyć proces zgłaszania artykułu.

 
PRAWA AUTORSKIE

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.

Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA

WYTYCZNE DLA AUTORÓW DO POBRANIA