PROCES RECENZJI


Uczciwa, bezstronna, kompetentna, wnikliwa i konstruktywna recenzja ma kluczowe znaczenie dla utrzymania standardów publikacji na naszych łamach. Recenzowanie tekstów dla czasopism to aktywność wykonywana przez badaczki i badaczy, przyczyniająca się do rozwoju dziedziny naukowej, którą się zajmujemy. „Kwartalnik Filmowy” stosuje procedurę podwójnie ślepej recenzji zewnętrznej (autorzy czy autorki nie znają tożsamości osób recenzujących, a osoby recenzujące nie znają tożsamości autorów w momencie recenzowania), każdy artykuł naukowy zgłoszony do czasopisma oceniają co najmniej dwie niezależne osoby recenzujące ze stopniem co najmniej doktora z różnych ośrodków akademickich. Osoby zatrudnione w innych działach Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk mogą być zapraszane do recenzowania w wyjątkowych i uzasadnionych merytorycznie przypadkach. Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie merytoryczne artykuły nadesłane przez autorów oraz autorki i zarekomendowane do druku przez kolegium redakcyjne. Teksty, które są oceniane tylko wewnętrznie (np. edytoriale, wspomnienia, komunikaty, felietony, polemiki, sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń), są oznaczone jako nierecenzowane w wydaniu drukowanym oraz elektronicznym.

Zasady recenzji zewnętrznych (double-blind peer review)

1. Wybieramy osoby recenzujące na podstawie ich kompetencji i zainteresowań badawczych. Prosimy o rzetelną, uczciwą i wyrażoną z szacunkiem ocenę mocnych i słabych stron zgłoszonego tekstu, zawierającą ewentualne sugestie dotyczące dalszej pracy, które redakcja przekaże autorom i autorkom, kierując się zasadą anonimowości. Nadesłanie artykułu do publikacji w „Kwartalniku Filmowym” jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora bądź autorkę zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie. Do recenzji trafiają artykuły po kwalifikacji merytorycznej i formalnej, przed opracowaniem redakcyjnym i korektą.

2. Dokładamy wszelkich starań, aby nie wybierać osób recenzujących, które mogłyby pozostawać w jakimkolwiek konflikcie interesów utrudniającym lub uniemożliwiającym uczciwą i bezstronną ocenę tekstu. Prosimy, by osoba recenzująca natychmiast powiadomiła redakcję, jeśli odkryje jakikolwiek konflikt interesów, i powstrzymała się od przeglądania tekstu i związanych z nim materiałów do czasu uzgodnienia postępowania z redakcją. Recenzenci i recenzentki nie są członkami i członkiniami redakcji „Kwartalnika Filmowego” oraz jego Rady Naukowo-Redakcyjnej.

3. Przestrzegamy poufności procesu recenzowania. Zgłoszone teksty są anonimizowane przed recenzją; na wszystkich etapach procesu recenzyjnego autorki i autorzy oraz osoby recenzujące pozostają anonimowi, ich tożsamość jest ściśle chroniona przez członków i członkinie zespołu redakcyjnego. Recenzenci i recenzentki nie mogą wykorzystywać ocenianych tekstów w żaden nieautoryzowany sposób. Osoby recenzujące nie rekomendują, bez szczególnego uzasadnienia, cytowania własnych prac autorom.

4. Przedstawiamy osobom recenzującym merytoryczne i etyczne zasady recenzowania (oparte na wytycznych COPE), które akceptują, zgadzając się na przygotowanie opinii. Opinie te są wpisywane w formularz udostępniany przez redakcję. Osoby recenzujące powinny niezwłocznie zgłaszać redakcji przypadki naruszenia etyki badawczej czy publikacyjnej przez autorów i autorki tekstu bądź osoby redagujące. Jednocześnie redakcja zwraca uwagę na ewentualne próby oszustwa czy manipulacji w recenzjach albo nieuprawnionego wykorzystywania recenzowanych tekstów przez osoby recenzujące; każdy taki przypadek zostanie sprawdzony i podjęte zostaną działania zgodne z zaleceniami COPE.

5. Pod koniec każdego roku kalendarzowego publikujemy w wersji drukowanej oraz na stronie internetowej listę osób recenzujących, które w danym roku współpracowały z „Kwartalnikiem Filmowym”.

Etapy procesu recenzyjnego

1. Wewnętrzna recenzja i wstępna selekcja zgłoszonych tekstów naukowych przeprowadzana przez redakcję w ciągu 4 tygodni od wskazanego na stronie internetowej ostatecznego terminu naboru tekstów do danego tomu (teksty mogą zostać odrzucone lub zakwalifikowane do recenzji zewnętrznej).

2. Zaproszenie kompetentnych osób recenzujących w sposób zgodny z polityką czasopisma i etyką publikacyjną „Kwartalnika Filmowego”. Osoby recenzujące muszą mieć co najmniej stopień doktora.

3. Proces podwójnie ślepej recenzji zewnętrznej (3 tygodnie lub dłużej w razie potrzeby). Osoby recenzujące oceniają teksty (przed ich opracowaniem adiustacyjnym) na piśmie, w formularzu na platformie wydawniczej Open Journal Systems, biorąc pod uwagę zwłaszcza oryginalność ujęcia tematu na tle stanu badań, adekwatność przyjętej metodologii, logikę i przejrzystość argumentacji oraz stronę językową tekstu. Recenzja musi zawierać konkluzję, w której osoba recenzująca rekomenduje przyjęcie tekstu do druku, poprawki, gruntowną rewizję albo odrzucenie tekstu. Opcjonalnie, w uzasadnionych przypadkach i zgodnie z wyraźną sugestią osób recenzujących, jest możliwe ponowne – po rewizji autorskiej i poprawkach – wysłanie artykułu do recenzji, czyli tzw. druga runda recenzji. Wobec ewentualnych zastrzeżeń osób recenzujących co do artykułów przedstawionych do recenzji redakcja pośredniczy w kontaktach między nimi a autorami czy autorkami z dochowaniem zasady poufności oraz umożliwia ustosunkowanie się do uwag recenzenckich.

4. W przypadku gdy rekomendacje recenzentów są rozbieżne, redakcja może powołać trzeciego recenzenta lub zasięgnąć opinii członka bądź członkini Rady Naukowo-Redakcyjnej.

5. Decyzja o przyjęciu tekstu do druku, skierowaniu go do poprawek albo odrzuceniu podejmowana wspólnie przez zespół redakcyjny na podstawie:

  • jakości tekstu i przedstawionych w nim badań;
  • znaczenia pracy dla środowiska naukowego i czytelników „Kwartalnika Filmowego”;
  • komentarzy recenzenckich;
  • obowiązujących wymogów prawnych dotyczących zniesławienia, naruszenia praw autorskich i przypadków plagiatu (autoplagiatu).

6. Przy negatywnej ocenie redakcji bądź recenzentów tekst zostaje odrzucony, o czym redakcja powiadamia autorkę bądź autora. Po wykorzystaniu szansy polemiki lub drugiej rundzie recenzji nie ma możliwości odwołania. Decyzja kolegium redakcyjnego jest w tej kwestii ostateczna. Redakcja nie przyjmuje raz odrzuconych artykułów.