PROCES RECENZJI


 • Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły nadesłane przez autorów i zarekomendowane do druku przez kolegium redakcyjne (z wyjątkiem materiałów o charakterze nienaukowym bądź popularnonaukowym, m.in. edytoriali, wspomnień, komunikatów, felietonów, sprawozdań z konferencji i innych wydarzeń).
 • Do recenzji trafiają artykuły po kwalifikacji merytorycznej i formalnej, przed opracowaniem redakcyjnym.
 • Artykuły są kierowane do przynajmniej dwóch recenzentów rzetelnych i możliwie najbardziej kompetentnych w dziedzinie wiążącej się z tematyką przygotowywanego wydania.
 • Recenzenci nie są członkami redakcji „Kwartalnika Filmowego”. Ponadto redakcja dokłada wszelkich starań, aby między recenzentem a autorem nie zachodził konflikt interesów.
 • Artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości (tryb podwójnie ślepej recenzji), co oznacza, że w trakcie całej procedury zarówno recenzent, jak i autor nie posiadają wzajemnej wiedzy na temat swoich personaliów.
 • Recenzenci oceniają teksty, korzystając z formularza dostarczonego przez redakcję.
 • Recenzja musi zawierać konkluzję, w której recenzent rekomenduje przyjęcie albo nieprzyjęcie tekstu do druku.
 • W przypadku, gdy rekomendacje recenzentów są rozbieżne, redakcja może powołać trzeciego recenzenta lub zasięgnąć opinii członka Rady Naukowo-Redakcyjnej.
 • Wobec ewentualnych zastrzeżeń recenzenta co do artykułów przedstawionych mu do recenzji redakcja pośredniczy w kontaktach między nim a autorami z dochowaniem zasady poufności oraz umożliwia ustosunkowanie się autora do uwag recenzenta.
 • Lista recenzentów jest publikowana w każdym numerze „Kwartalnika Filmowego” oraz na stronie internetowej czasopisma i aktualizowana raz w roku.
 • Nadesłanie artykułu do publikacji w „Kwartalniku Filmowym” jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie.
 • Ostateczną decyzję o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu tekstu do druku podejmuje kolegium redakcyjne.
 • Procedura recenzowania artykułów w „Kwartalniku Filmowym” jest realizowana w zgodzie z zasadami Committee on Publication Ethics i zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki.

FORMULARZ RECENZYJNY DO POBRANIA