FINANSOWANIE I WSPARCIE ORGANIZACYJNE


„Kwartalnik Filmowy” jest wydawany, finansowany i wspierany organizacyjnie przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze stowarzyszeniem Liber Pro Arte jako jego współwydawcą. Czasopismo jest też dofinansowywane z grantów, dotacji i programów Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Informacje o wszelkich formach dodatkowego finansowania są umieszczane na stronie internetowej czasopisma. „Kwartalnik Filmowy” nie publikuje reklam ani żadnych innych płatnych treści.

Stowarzyszenie Liber Pro Arte, współwydawca „Kwartalnika Filmowego”, otrzymało w drodze konkursu dotację na realizację projektu Umiędzynarodowienie i poprawa jakości wydawniczej czasopisma „Kwartalnik Filmowy” w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

  • Okres realizacji: 15.12.2022-14.12.2024
  • Kwota dotacji: 50 000 PLN
  • Kwota ogółem: 50 000 PLN
  • Numer umowy: RCN/SN/0685/2021/1

Stowarzyszenie Liber Pro Arte, współwydawca „Kwartalnika Filmowego”, otrzymało w drodze konkursu dotację na realizację projektu Wydawanie „Kwartalnika Filmowego” w roku 2023 w wersji papierowej w ramach programu operacyjnego „Upowszechnianie kultury filmowej” (priorytet III: „Literatura i czasopisma o filmie”) finansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

  • Okres realizacji: 2.01.2023-10.01.2024
  • Kwota dotacji: 22 000 PLN
  • Kwota ogółem: 80 000 PLN
  • Numer umowy: DUK.602.6.2023

W latach 2019-2020 „Kwartalnik Filmowy” korzystał z pomocy finansowej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 114/WCN/2019/1 z dnia 6 czerwca 2019 roku.