ETYKA PUBLIKACJI I POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIERZETELNOŚCI


Pełna treść naszych Zasad etyki publikacyjnej i postępowania w przypadkach nierzetelności jest do pobrania TUTAJ.

Określony poniżej kodeks etyczny zawiera najważniejsze zasady odnoszące się do procesów redakcyjnych i recenzyjnych oraz autorstwa i publikacji. Szersze definicje i objaśnienia (dotyczące np. zarzutów nierzetelności, zasad postępowania odwoławczego i składania zażaleń, konfliktu interesów, kryteriów autorstwa) można znaleźć we wskazanych Zasadach etyki publikacyjnej i postępowania w przypadkach nierzetelności. Prosimy wszystkie osoby współpracujące z „Kwartalnikiem Filmowym” o zapoznanie się z nimi.

„Kwartalnik Filmowy”, w trosce o wysoki standard publikacji naukowych, oczekuje, że wszystkie osoby współpracujące z pismem będą przestrzegać zasad określonych w The European Code of Conduct for Research Integrity, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wiarygodności na wszystkich etapach i we wszystkich aspektach badań;
 • uczciwości w rozwijaniu, ewaluacji i upowszechnianiu badań;
 • szacunku i troski w stosunku do wszystkich stron zaangażowanych w badania;
 • odpowiedzialności za cały proces badawczy od koncepcji przez plan badań do publikacji rezultatów.

Zespół redakcyjny stale pogłębia swoją wiedzę na temat dobrych praktyk w zakresie etyki redakcyjnej, recenzenckiej i wydawniczej, zachowując otwartość na nowe perspektywy etyczne. W naszych systematycznie aktualizowanych Zasadach etyki publikacyjnej i postępowania w przypadkach nierzetelności kierujemy się wskazówkami Committee on Publication Ethics (COPE) i odwołujemy się do dokumentów tej organizacji. We wszystkich sprawach nieokreślonych w tym oświadczeniu będą stosowane wytyczne COPE, które zespół redakcyjny śledzi na bieżąco.

Kontakty dla zgłaszających uwagi i zastrzeżenia

W przypadku podejrzenia o jakiekolwiek nieprawidłowości dotyczące autorstwa, recenzowania lub redagowania proces publikacji, do którego odnoszą się zarzuty lub wątpliwości, zostanie zawieszony, a odpowiednie osoby poproszone o wyjaśnienia. Po ich uzyskaniu decyzję podejmie zespół redakcyjny. Jeśli zarzuty lub wątpliwości dotyczą osoby wchodzącej w skład zespołu redakcyjnego, zostaje ona wyłączona z procesu decyzyjnego. Poszczególne etapy wyjaśniania sprawy przeprowadza się zgodnie z wytycznymi COPE.

Wszelkie wątpliwości dotyczące rzetelności wydawniczej „Kwartalnika Filmowego” oraz zażalenia na postępowanie zespołu redakcyjnego czy wydawcy należy kierować do dyrekcji Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk: ispan@ispan.pl. Wszelkie skargi i zażalenia związane z naruszaniem zasad etyki publikacyjnej będą w odpowiedni sposób rozpatrywane przez zespół redakcyjny i/lub wydawcę. Zastrzeżenia należy przesyłać do redakcji: kwartalnik.filmowy@ispan.pl albo bezpośrednio do wydawnictwa Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk: wydawnictwo@ispan.pl. W zależności od zgłaszanego problemu odpowiedź dyrektora Instytutu Sztuki, redaktorki naczelnej pisma lub przedstawicieli wydawnictwa jest udzielana na piśmie tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu dwóch tygodni.

Zasady obowiązujące zespół redakcyjny „Kwartalnika Filmowego”

 • Redakcja ocenia wartość naukową tekstów oraz ich poprawność językową, dbając o równe traktowanie wszystkich autorów i autorek, a także przeciwdziałając wszelkiej dyskryminacji.
 • Redakcja dba o to, by decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu tekstu do druku nie podlegała niepożądanym wpływom. Dlatego też oczekuje, że autor czy autorka, redaktorzy bądź redaktorki, a także osoby recenzujące ujawnią potencjalne konflikty interesów.
 • Redakcja wybiera osoby recenzujące tak, by możliwa była całkowicie bezstronna ocena zgłoszonych artykułów.
 • Redakcja dba o anonimowy charakter procesu recenzyjnego, a informacje na temat zgłoszonych tekstów przekazuje wyłącznie autorowi czy autorce, osobom recenzującym lub powołanym ekspertom i ekspertkom.
 • Redakcja jest zobowiązana do przestrzegania zasady poufności w całym procesie pracy nad zgłoszonymi tekstami, a w szczególności dba o to, by nikt nie wykorzystywał ich do własnych celów w nieuprawniony sposób.
 • Redakcja jest zobowiązana do odpowiedniej, zgodnej z zasadami COPE i wytycznymi Komisji ds. Etyki w Nauce PAN, reakcji na wszelkie przejawy nierzetelności autorskiej, redakcyjnej lub recenzenckiej. Pierwszym krokiem zawsze jest prośba o wyjaśnienia.
 • Wszystkie teksty są poddawane procedurze antyplagiatowej (Crossref Similarity Check). O udokumentowanych poważnych przejawach nierzetelności naukowej (jak plagiat, autoplagiat, ghostwriting, autorstwo gościnne/grzecznościowe) redakcja powiadomi właściwe podmioty (w tym instytucję, w której afiliowani są autor czy autorka).
 • Redakcja zawsze będzie skłonna do opublikowania polemik i odpowiedzi na polemiki, a także poprawek, wyjaśnień czy przeprosin. W przypadku konieczności wycofania już opublikowanego artykułu jego wersja elektroniczna zostanie odpowiednio oznaczona (z objaśnieniem).

Zasady obowiązujące autorów i autorki „Kwartalnika Filmowego”

 • Autor lub autorka, zgłaszając tekst, gwarantuje, że jest to praca oryginalna, nienaruszająca praw autorskich innych osób, niepublikowana i niezgłoszona do druku w innym wydawnictwie.
 • Autor lub autorka jest zobowiązany czy zobowiązana ujawnić udział wszystkich osób zaangażowanych w pracę nad tekstem. Jeśli w tekście mają się ukazać podziękowania dla osób, które szczególnie przyczyniły się do powstania artykułu, redakcja może poprosić o zgodę wskazanej osoby na opublikowanie jej nazwiska.
 • Autor lub autorka jest zobowiązany czy zobowiązana ujawnić informacje o źródłach finansowania i wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 • Publikacja materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwa pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez autorów i autorki zgody właścicieli praw autorskich. Zgłaszając tekst wraz z ilustracjami, autor bądź autorka deklaruje, że zabezpieczono prawa do ich reprodukcji.
 • Zgłoszenie tekstu jest równoznaczne z deklaracją, że wszystkie etapy badań zostały przeprowadzone rzetelnie pod względem etycznym i naukowym, zgodnie z Europejskim kodeksem postępowania w zakresie rzetelności badawczej oraz wytycznymi Komisji ds. Etyki w Nauce PAN. W uzasadnionych przypadkach autorki i autorzy powinni też przedstawić oświadczenie o tym, w jaki sposób zostały pozyskane przedstawione przez nich dane i informacje oraz jak zabezpieczono prawa do nich. Gdy w tekście przedstawionym przez autora bądź autorkę znajdują się dane wrażliwe, konieczne jest wskazanie, że nie złamano żadnych praw człowieka (a więc że działania były prowadzone w zgodzie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka
 • Jeżeli autor czy autorka odkryje błędy albo przejawy naruszenia zasad rzetelności naukowej lub zasad etycznych w tekście już zgłoszonym do publikacji lub opublikowanym, jest zobowiązany bądź zobowiązana jak najszybciej powiadomić o tym redakcję.
 • Autor czy autorka jest zobowiązany bądź zobowiązana współpracować z redakcją w procesie przygotowania tekstu do druku (odpowiada na uwagi osób recenzujących i redakcji, wprowadza poprawki).

Zasady obowiązujące recenzentów i recenzentki „Kwartalnika Filmowego”

 • Osoba recenzująca powinna jak najszybciej poinformować redakcję, jeżeli dostrzega możliwość konfliktu interesów w przypadku oceny przesłanego mu tekstu, a także jeżeli z innych powodów chce się wycofać z procesu recenzyjnego.
 • Osoby recenzujące są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zasady poufności w całym procesie oceny tekstów.
 • Osoby recenzujące oceniają teksty obiektywnie, powstrzymując się od subiektywnych i personalnych uwag. Ocena, której celem jest wspieranie autorów i autorek w doskonaleniu prac, powinna zawierać precyzyjnie sformułowane uzasadnienie.
 • Osoby recenzujące starają się wskazać miejsca, w których nie umieszczono odpowiednich przypisów czy informacji bibliograficznych. W miarę możliwości zgłaszają redakcji ewentualne podobieństwo tekstu bądź jego fragmentu do opublikowanych prac.
 • Osoba recenzująca nie może wykorzystywać recenzowanego tekstu w innych celach niż recenzowanie. Informacje i pomysły uzyskane w procesie recenzowania są poufne i nie mogą być wykorzystywane przez recenzenta czy recenzentkę we własnych celach.
 • Osoba recenzująca zgadza się na ujawnienie swojego imienia i nazwiska na publikowanej corocznie liście recenzentów.