Metodologiczne problemy badania kina PRL-u

Piotr Zwierzchowski

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgosz­czy (Polska)

Krzysztof Kornacki


Uniwersytet Gdański (Polska)

Abstrakt

Artykuł składa się z dwóch części: próby diagnozy aktualnego stanu badań nad kinem PRL-u oraz części postulatywnej. Zdaniem autorów polska historiografia filmowa koncentruje się głównie na zagadnieniach estetycznych (dominacja opisu twórczości reżyserów filmów fabularnych uznanych za artystów i autorów). Odwołując się do metodologicznych założeń nowego historycyzmu oraz Nowej Historii Kina, autorzy wyrażają zaniepokojenie ahistoryzmem historiografii kina PRL-u. Postulują w związku z tym m.in.: hasło „powrotu do źródeł”, głównie archiwalnych; częstsze niż dotychczas powściąganie ambicji interpretacyjnych na rzecz solidnej pracy filmograficznej pozwalającej opisać losy konkretnych projektów filmowych w ich uzależnieniu od kontekstu ekonomicznego, społecznego i politycznego; badanie tzw. kultury produkcji kina polskiego; badanie paratekstów filmowych (fotosy, plakaty, zwiastuny, reklamy filmowe itp.) i marginalizowanych zjawisk (takich jak kino oświatowe czy „polska szkoła dubbingu”); badanie recepcji (zarówno widowni, jak i piśmiennictwa filmowego).


Słowa kluczowe:

PRL, Nowa Historia Kina, historiografia filmowa

Greenblatt, Stephen. 2006. Kultura. Tłum. A. Rajca-Salata. W: tegoż. Poetyka kulturowa. Pisma wybrane. red. i wstęp K. Kujawińska-Courtney. Kraków.
  Google Scholar

Heck, Dorota. 1997. Wokół nowego historycyzmu. „Pamiętnik Literacki” 2.
  Google Scholar

Helman, Alicja. 1989. Jak uczyć historii filmu? (1). Refleksje teoretyczne. „Kino” 4.
  Google Scholar

Helman, Alicja. 2000. Żywot człowieka uczciwego albo o wieloznaczności dyskursu Wajdy (Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy). W: M. Hendrykowska (red.). Widziane po latach. Analizy i interpretacje filmu polskiego. Poznań.
  Google Scholar

Kujawińska-Courtney, Krystyna. 2006. Wprowadzenie. W: S. Greenblatt. Poetyka kulturowa. Pisma wybrane. red. i wstęp K. Kujawińska-Courtney. Kraków.
  Google Scholar

Madej, Alina. 1992. Historia filmu dzisiaj: wątpliwości i nadzieje. „Studia Filmoznawcze” 12 (Filmoznawstwo, film, telewizja).
  Google Scholar

Rutkowska, Teresa. 2009. Dynamika historii. „Kwartalnik Filmowy” 67-68.
  Google Scholar

Stenogram z obrad konferencji z przedstawicielami Filmu Polskiego odbytej w KC PZPR w dniu 6 lutego 1967 r., maszynopis, kopia K. 184. Archiwum Filmoteki Narodowej, sygn. A-208, poz. 18, k. 115-116.
  Google Scholar

Walas, Teresa. 2003. Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie – rekonesans, Kraków.
  Google Scholar

Wayne Don E. 1990. New Historicism. W: . M. Coyle, P. Garside (red.) Encyclopedia of Literature and Criticism. London.
  Google Scholar

Zajiček, Edward. 2009. Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896-2005. Warszawa.
  Google Scholar

Zaremba, Marcin. 2002. Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce. Warszawa.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2014-03-31

Cited By / Share

Zwierzchowski, P. i Kornacki, K. (2014) „Metodologiczne problemy badania kina PRL-u”, Kwartalnik Filmowy, (85), s. 28–39. doi: 10.36744/kf.2452.

Autorzy

Piotr Zwierzchowski 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgosz­czy Polska

Filmoznawca, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgosz­czy. Główny przedmiot jego badań stanowi histo­ria kina polskiego po II wojnie światowej, zwłaszcza socrealizm i kino lat 60. Autor książek, m.in.: Zapomniani bohaterowie. O bohaterach fil­mowych polskiego socrealizmu (2000), Pęknięty monolit. Konteksty polskiego kina socrealistycz­nego (2005), Spektakl i ideologia. Szkice o filmo­wych wyobrażeniach śmierci heroicznej (2006), Zezowate szczęście (2006), Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60. (2013).


Autorzy

Krzysztof Kornacki 

Uniwersytet Gdański Polska

Filmoznawca, profesor Uni­wersytetu Gdańskiego, wykładowca Gdyńskiej Szkoły Filmowej, specjalizuje się w historii kina polskiego. Autor książek: Kino polskie wobec katolicyzmu 1945-1970 (2004) oraz „Popiół i dia­ment” Andrzeja Wajdy (2011); współredaktor tomów: Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie (2002) oraz Sacrum w kinie: dekadę później (2013).

 Statystyki

Abstract views: 117
PDF downloads: 77


Licencja

Prawa autorskie (c) 2014 Piotr Zwierzchowski, Krzysztof Kornacki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.