Więcej niż antologia

Mariusz Guzek

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Kazimierza Wiel­kiego w Bydgoszczy (Polska)

Piotr Zwierzchowski


Uni­wersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Polska)

Abstrakt

Przekrój tekstów, składających się na dwutomową publikację KINtop. Antologia wczesnego kina (2016), przygotowaną przez Andrzeja Dębskiego i Martina Loiperdingera, a wydaną przez wrocławską Oficynę Wydawniczą Atut w renomowanej i niezwykle cennej serii Niemcy – Media – Kultura, jest bardzo szeroki. Znalazły się w niej zarówno teksty stricte historycznofilmowe, omawiające konkretne zagadnienia, jak i mające charakter metodologiczny, często także łączące oba ujęcia. KINtop może posłużyć jako swoisty podręcznik procedur badawczych, stanowi również nieocenione źródło wiedzy do badań nad historiografią wczesnego kina, umożliwia bowiem przyjrzenie się obiegowi idei, pomysłów, metod, rozwiązań szczegółowych.


Słowa kluczowe:

wczesne kino, kino niemieckie, Andrzej Dębski, Martin Loiperdinger

Niemiecka myśl filmowa. Antologia 1: Niemcy do roku 1945. Republika Federalna Niemiec. Niemiecka Republika Demokratyczna, wyb., wstęp i oprac. A. Gwóźdź, posł. G. Bentele, Kielce 1992.
  Google Scholar

Od projektora do komputera. Współczesna niemiecka myśl filmowa. Antologia, wstęp i oprac. A. Gwóźdź, posł. J. Paech, Katowice 1999.
  Google Scholar

Czeska myśl filmowa. Tom 1: Obrazy, obrazki, obrazeczki, red. A. Gwóźdź, wyb. P. Szczepanik, J. Anděl, A. Gwóźdź, wprow. J. Anděl, P. Szczepanik, posł. A. Gwóźdź, Gdańsk 2005.
  Google Scholar

Czeska myśl filmowa. Tom 2: Reguły gry, red. A. Gwóźdź, wyb. P. Szczepanik, J. Anděl, A. Gwóźdź, wprow. P. Szczepanik, J. Anděl, posł. A. Gwóźdź, Gdańsk 2007.
  Google Scholar

Stalékinema. Antologie českéhomyšlení o filmu 1904-1950, red. P. Szczepanik, J. Anděl, Praha 2008.
  Google Scholar

Europejskie manifesty kina. Od Matuszewskiego do Dogmy. Antologia, wyb., wstęp i oprac. A. Gwóźdź, Warszawa 2002.
  Google Scholar

Cudowny kinemo. Rosyjska myśl filmowa, wyb., tłum. i oprac. T. Szczepański, B. Żyłko, Gdańsk 2001.
  Google Scholar

Film i historia. Antologia, red. I. Kurz, Warszawa 2008.
  Google Scholar

W cieniu braci Lumière. Szkice o początkach kina, red. M. Hendrykowska, Poznań 1995.
  Google Scholar

A. Dębski, Historia kina we Wrocławiu w latach 1896-1918, Wrocław 2009.
  Google Scholar

M. Loiperdinger, Przybliżając „KINtop”, tłum. A. Dębski, w: KINtop. Antologia wczesnego kina, cz. I, red. A. Dębski, M. Loiperdinger, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2016.
  Google Scholar

T. Elsaesser, Kino epoki wilhelmińskiej: styl i przemysł, tłum. P. Przybyła, w: KINtop. Antologia wczesnego kina, cz. II.
  Google Scholar

L. Vogl-Bienek, Historyczna sztuka projekcji. Otwarta perspektywa dziejowa na film jako przedstawienie, tłum. J. Dąbrowski, w: KINtop. Antologia wczesnego kina, cz. I.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-12-31

Cited By / Share

Guzek, M. i Zwierzchowski, P. (2018) „Więcej niż antologia”, Kwartalnik Filmowy, (104), s. 235–240. doi: 10.36744/kf.1873.

Autorzy

Mariusz Guzek 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Kazimierza Wiel­kiego w Bydgoszczy Polska

Dr hab., profesor w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wiel­kiego w Bydgoszczy. Zajmuje się regionalistyką (ze szczególnym uwzględnieniem kultury filmowej Bydgoszczy), dziejami kina polskiego w okresie Wielkiej Wojny i pierwszych lat po odzyskaniu nie­podległości oraz kinematografią czechosłowacką i czeską. Jest autorem książek: Filmowa Bydgoszcz 1896-1939 (2004) i Co wspólnego z wojną ma kinematograf? Kultura filmowa na ziemiach pols­kich 1914-1918 (2014) oraz współautorem opraco­wania Wojna i wojskowość w twórczości oraz adaptacjach powieści Bolesława Prusa (2016). Publikował w „Przeglądzie Historycznym”, „His­toryce”, „Czasie Kultury”, „Przeglądzie Zachod­niopomorskim”, „Studiach Językoznawczych”, „Kwartalniku Filmowym”, „Images” i „Przeglą­dzie Humanistycznym”.


Autorzy

Piotr Zwierzchowski 

Uni­wersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Polska

Profesor zwyczajny w In­stytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uni­wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Zajmuje się przede wszystkim historią kina polskiego (zwłaszcza lat 1944-1989), ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów decydu­jących o sensie filmowego przekazu. Opublikował m.in. Zapomniani bohaterowie. O bohaterach fil­mowych polskiego socrealizmu (2000), Piękny sen pedagoga. Literackie i filmowe portrety świata edukacji (2005), Pęknięty monolit. Konteksty pol­skiego kina socrealistycznego (2005), Spektakl i ideologia. Szkice o filmowych wyobrażeniach śmierci heroicznej (2006), Zezowate szczęście (2006), Kino nowej pamięci. Obraz II wojny świa­towej w kinie polskim lat 60. (2013).Statystyki

Abstract views: 52
PDF downloads: 27


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Mariusz Guzek, Piotr Zwierzchowski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.


Inne teksty tego samego autora