„Film a dějiny” (i poprzednicy) – czeski projekt badania filmu historycznego (2005-2021)

Mariusz Guzek

mariusz.guzek@gmail.com
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-2407-4499

Abstrakt

Film a dějiny (Film i historia) to nie tylko wydawany w Czechach cykl publikacji pokonferencyjnych, ale także świadectwo nowego sposobu radzenia sobie tamtejszego środowiska akademickiego z dylematami historycznofilmowymi. Ukazujące się od 2004 r. monograficzne opracowania z jednej strony wypełniają filmoznawcze białe plamy, poruszając tematy wcześniej w dyskusji nieobecne, a z drugiej proponują dialog zogniskowany wokół kluczowych zagadnień dotyczących kinematografii narodowej. Do tej pory zrealizowane zostały następujące projekty: „Adolf Hitler i inni – filmowe obrazy zła”, „Polityczna kamera – film i stalinizm”, „Normalizacja”, „Pierestrojka”, „Postkomunizm – przemiany w czeskim filmie historycznym po roku 1989” i „Propaganda”.


Słowa kluczowe:

piśmiennictwo filmowe w Czechach, film historyczny, historia najnowsza w badaniach naukowych

Čechová, B. (2012). Film a dějiny potřetí. Film a doba, (3), ss. 174-175.
  Google Scholar

Feigelson, K., Kopal, P. (red.) (2012). Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinis¬mus. Praha: Casablanca – Ústav pro studium totalitních režimů.
  Google Scholar

Franc, M. (2008). Ostalgie v Čechách. W: A. Gjuričová, M. Kopeček (red.), Kapitoly z déjin české demokracie po roce 1989 (ss. 193-216). Praha – Litomyšl: Paseka.
  Google Scholar

Hain, M. (2017, 7 października). Filmová vĕda včera, dnes a zítra. 25fps.cz. http://25fps. cz/2017/co-je-noveho-ve-filmove-vede
  Google Scholar

Hruška, B. (2005). Ježíšmarjá, vždyť ten Hus vypadá jako kněz! Průkopnický sborník o filmu a dějinách. Soudobé dějiny, (2), ss. 366-370.
  Google Scholar

Hudec, Z. (2005). Film a dějiny. Cinepur, (41), s. 61.
  Google Scholar

Jaroš, J. (2014, 9 grudnia). Jak probíhaly boje o smýšlení publika. Kultura21.cz. https:// www.kultura21.cz/film/11032-knihy-informacni-boj-o-ceskoslovensko-a-film-a¬-dejiny-recenze
  Google Scholar

Jaroš, J., Strusková, E. (red.) (1993). Filmový sborník historický 4. Česká a slovenská ki-nematografie 60. let. Praha: Československý filmový ústav.
  Google Scholar

Klimeš, I. (red.) (1988). Filmový sborník historický 1. Film a literature. Příspěvek k 90. Výročí československé kinematografie. Praha: Československý filmový ústav.
  Google Scholar

Klimeš, I. (red.) (1992). Filmový sborník historický 3. Praha: Československý filmový ústav.
  Google Scholar

Klimeš, I., Rak, J. (red.) (1991). Filmový sborník historický 2. 90 let vývoje čs. kinemato¬grafie – příspěvky z konference. Praha: Československý filmový ústav.
  Google Scholar

Kofránková, V. (2012). Film a dějiny. Ohlédnutí. Cinepur, (82), s. 48.
  Google Scholar

Kopal, P. (red.) (2005). Film a dějiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
  Google Scholar

Kopal, P. (red.) (2009). Film a dějiny 2. Adolf Hítler a tí druzí – filmové obrazy zla. Praha: Casablanca – Ústav pro studium totalitních režimů.
  Google Scholar

Kopal, P. (red.) (2014). Film a dějiny 4. Normalizace. Praha: Casablanca – Ústav pro studium totalitních režimů.
  Google Scholar

Kopal, P. (red.) (2016). Film a dějiny 5. Perestrojka/přestavba. Praha: Casablanca – Ústav pro studium totalitních režimů.
  Google Scholar

Kopal, P. (red.) (2018). Film a dějiny 7. Propaganda. Praha: Casablanca – Ústav pro studium totalitních režimů.
  Google Scholar

Matýsek, J. V. (2015, 24 kwietnia). Ve vlnách nebezpečné nostalgie. 25fps.cz. http://25fps. cz/2015/film-a-dejiny-normalizace
  Google Scholar

Ptáček, L., Kopal, P. (red.) (2016). Film a dějiny 6. Promĕny českého historického filmu po roce 1989. Praha: Casablanca – Ústav pro studium totalitních režimů.
  Google Scholar

Skupa, L. (2015). Film a dějiny 4: Normalizace / Monstrum zatím nepolapeno. Cinepur, (97), s. 48.
  Google Scholar

Šuch, J. (2010). História a jej pravda v súčasnosti. Rozhovor s Frankem Ankersmitem. Aluze, (3), ss. 19-23.
  Google Scholar

Vávra, O. (1996). Podivný život režiséra. Obrazy vzpominek. Praha: Prostor.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-31

Cited By / Share

Guzek, M. (2022) „«Film a dějiny» (i poprzednicy) – czeski projekt badania filmu historycznego (2005-2021)”, Kwartalnik Filmowy, (120), s. 206–227. doi: 10.36744/kf.1356.

Autorzy

Mariusz Guzek 
mariusz.guzek@gmail.com
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Polska
https://orcid.org/0000-0002-2407-4499

Doktor habilitowany, profesor w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się regionalistyką (ze szczególnym uwzględnieniem kultury filmowej Bydgoszczy), dziejami kina polskiego w okresie Wielkiej Wojny i w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości oraz kinematografią czechosłowacką i czeską. Obecnie przygotowuje monografię na temat mitów w narodowym filmie nadwełtawskim.Statystyki

Abstract views: 37
PDF downloads: 25


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Mariusz Guzek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.