Poetyka „Święta” Zbigniewa Rybczyńskiego

Marek Hendrykowski

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

Abstrakt

Artykuł Marka Hendrykowskiego zawiera analizę i interpretację poetyki jednego z wczesnych filmów Zbigniewa Rybczyńskiego Święto (1976). Posługując się metodą close reading, autor przeprowadza rekonstrukcję związków między sferą formy a sferą treści tego utworu, wskazując na doniosłą funkcję jego nadorganizacji estetycznej i znaczenie jej poszczególnych elementów, zwłaszcza scenografii, muzyki, światła, barwy i rytmu. W zakończeniu Hendrykowski pisze: Uderzającą cechą „Święta” (…) jest dążenie do tego, by w sposób możliwie kompleksowy i pełny opisać wartości takie jak przestrzeń i czas, przy próbie zdefiniowania własnego miejsca w świecie. Właściwym obiektem artystycznej fascynacji Rybczyńskiego nie jest jakikolwiek pojedynczy przedmiot-znak czy ich dowolnie rozbudowany na ekranie zestaw (zbiór), lecz właśnie struktura bycia człowieka w świecie.


Słowa kluczowe:

Zbigniew Rybczyński, rytm, close reading

Eliade, Mircea: Sacrum-mit-historia. Wybór esejów. Przeł. Anna Tatarkiewicz. Warszawa 1970
  Google Scholar

Pawluczuk, Włodzimierz: Żywioł i forma. Wstęp do badań empirycznych nad kulturą współczesną. Warszawa 1978
  Google Scholar

Rutkowska, Teresa: Zbigniew Rybczyński - czyli siła techniki, toposów i wyobraźni. W tomie zbiorowym: Zbigniew Rybczyński. Podróżnik do krainy niemożliwości. Pod red. Zbigniewa Benedyktowicza. Warszawa 1993
  Google Scholar

Rybczyński, Zbigniew. Podróżnik do krainy niemożliwości. Tom zbiorowy pod red. Zbigniewa Benedyktowicza. Warszawa 1993
  Google Scholar

Sowińska, Iwona: Dźwięki i obrazy. O słuchaniu filmów. Katowice 2001
  Google Scholar

Virilio Paul: Fenomen Rybczyńskiego. Przeł. Tadeusz Szczepański. W tomie zbiorowym: Zbigniew Rybczyński. Podróżnik do krainy niemożliwości. Pod red. Zbigniewa Benedyktowicza. Warszawa 1993 (pierwodruk artykułu Paula Virilio zatytułowany „Le phénomen de Rybczyński” ukazał się na łamach „Cahiers du Cinéma” janvier 1989
  Google Scholar

Giżycki, Marcin: Wizja i kalkulacja. „Projekt” 1987 nr 3-4.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-12-31

Cited By / Share

Hendrykowski, M. (2017) „Poetyka «Święta» Zbigniewa Rybczyńskiego”, Kwartalnik Filmowy, (100), s. 88–97. doi: 10.36744/kf.1991.

Autorzy

Marek Hendrykowski 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska

Profesor zwyczajny w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizual­ nych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poz­naniu. Autor książek: Słownik terminów filmo­wych (1994), Sztuka krótkiego metrażu / The Art of the Short Film (1996), Film jako źródło histo­ryczne (2000), Andrzej Munk (2011), Eroica (2012), Semiotyka ruchomych obrazów (2014), Współczesna adaptacja filmowa (2015), Proksemika. Studia z semiotyki i antropologii kultury (2016), News. Antropologia - (po)etyka - kultura (2016), Scenariusz filmowy - teoria i praktyka (2017) oraz Semiotyka twarzy (2017). Członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Koła Scena­rzystów SFP i Europejskiej Akademii Filmowej.Statystyki

Abstract views: 42
PDF downloads: 24


Licencja

Prawa autorskie (c) 2017 Marek Hendrykowski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.