Czas fraktalny. O ewolucji wyobrażeń czasu w kinie współczesnym

Marek Hendrykowski

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

Abstrakt

Autor podejmuje ważne z punktu widzenia poetyki współczesnego filmu artystycznego zagadnienie pojawiających się w nim odmiennych wyobrażeń czasu. Kluczową kategorią teoretyczną wprowadzoną do rozważań przez autora jest pojęcie obrazu czasu fraktalnego. Jego możliwości operacyjne przydatne do analizy i interpretacji utworu filmowego Hendrykowski testuje na materiale konstrukcji czasu w Nashville (1975), odnosząc je również do kilku innych filmów Roberta Altmana. W odróżnieniu od klasycznego modelu narracji filmowej, nowoczesne formy konstruowania czasu w filmie rozwijają alternatywne warianty ukazywania rzeczywistości, inne niż linearny porządek przyczynowo-skutkowy. Na zasadzie panoramy bądź fresku łączą one w jedno szczegółowość audiowizualnego przedstawienia z optymalnie rozległą perspektywą oglądu. Takie nastawienie, prekursorskie w kinie światowym lat 70., czyni twórczość Altmana na wskroś nowoczesną formą kina społecznego w skali światowej.


Słowa kluczowe:

czas fraktalny, Robert Altman, kino współczesne

Altman, Rick. 2000. 24-Track Narrative? Robert Altman's "Nashville". "Cinemas: Journal of Film Studies" 3.
  Google Scholar

Bazin Andre, 1963. Film i rzeczywistość. Tłum. B. Michałek. Warszawa: WAiF.
  Google Scholar

Hendrykowska, Małgorzata. 1996. Chronozofia Kondratiuka. W: Marek Hendrykowski (red.) Kondratiuk. Konin: Apeks.
  Google Scholar

Irzykowski, Karol. 1924. Dziesiąta Muza. Zagadnienia estetyczne kina. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza.
  Google Scholar

Syska, Rafał. 2008. Zachować dystans. Filmowy świat Roberta Altmana. Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2014-06-30

Cited By / Share

Hendrykowski, M. (2014) „Czas fraktalny. O ewolucji wyobrażeń czasu w kinie współczesnym”, Kwartalnik Filmowy, (86), s. 67–74. doi: 10.36744/kf.2414.

Autorzy

Marek Hendrykowski 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska

Historyk i teoretyk filmu, medioznawca, badacz kultury audiowizual­nej, profesor zwyczajny w Katedrze Filmu, Tele­wizji i Nowych Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor senior czaso­pisma naukowego „IMAGES”, autor monografii książkowych: Film jako źródło historyczne (2000), Kanał (wspólnie z Donem Fredericksenem, 2007), Popiół i diament (2008), Komeda (2009), Eroica (2011), Film i moda (2011), And­rzej Munk (2011), Do widzenia, do jutra (2012), Morgenstern (2012), Najlepsze kasztany. Księga cytatów polskiego filmu (2013), Semiotyka rucho­mych obrazów (2014) oraz Współczesna adapta­cja filmowa (2014).Statystyki

Abstract views: 44
PDF downloads: 41


Licencja

Prawa autorskie (c) 2014 Marek Hendrykowski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.