Jak likwidowano polską szkołę filmową

Marek Hendrykowski

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

Abstrakt

Uchwała Sekretariatu Komitetu Centralnego PZPR z czerwca 1960 r. prezentuje stanowisko władz partyjnych zaniepokojonych „negatywnymi” skutkami decentralizacji kinematografii dokonanej w roku 1956. Uwaga autora skupia się zwłaszcza na pierwszej części tego dokumentu poświęconej ocenie twórczości. Utworzenie zespołów filmowych i seria niezmiernie doniosłych dzieł, jakie za ich sprawą powstały, zmieniły status społeczny i rangę kina w PRL. Choć dążenia twórcze środowiska zostały przejściowo ograniczone, pomimo restrykcji w ciągu następnych kilkunastu lat powstało wiele wybitnych filmów, będących w istocie kontynuacją polskiej szkoły filmowej.


Słowa kluczowe:

polska szkoła filmowa, kino polskie, PRL

Ocena programowa polskiego filmu fabularnego. Materiały dla Zespołu Filmowego Komisji Sekretariatu KC PZPR z dnia 1 grudnia 1959. Archiwum Filmoteki Narodowej sygn. A-208 poz. 7
  Google Scholar

Stenogram obrad Narady Realizatorów Filmowych w Spale 29-30 października 1960. Archiwum Filmoteki Narodowej sygn. A-208 poz. 9
  Google Scholar

Syndrom konformizmu? Kino polskiej lat sześćdziesiątych. Tom zbiorowy pod red. Tadeusza Miczki i Aliny Madej. Katowice 1994
  Google Scholar

Alina Madej: Bohaterowie byli zmęczeni? W tomie zbiorowym: Syndrom konformizmu? Kino polskiej lat sześćdziesiątych. Tom zbiorowy pod red. Tadeusza Miczki i Aliny Madej. Katowice 1994
  Google Scholar

Marek Hendrykowski: „Nowy Janko Muzykant”. Arcydzieło polskiej animacji. „Kwartalnik Filmowy” nr 19-20, 1997
  Google Scholar

Marek Haltof: Kino polskie. Przeł. Mirosław Przylipiak. Gdańsk 2002
  Google Scholar

Edward Zajiček: Poza ekranem. Kinematografia polska 1896-2005. Warszawa 2008
  Google Scholar

Październik 1956 w literaturze i filmie. Tom zbiorowy pod red. Mariusza Zawodniaka i Piotra Zwierzchowskiego. Bydgoszcz 2010
  Google Scholar

Tadeusz Lubelski: Historia niebyła kina PRL. Kraków 2012
  Google Scholar

Tadeusz Lubelski: Historia kina polskiego 1895-2014. Kraków 2015
  Google Scholar

Małgorzata Hendrykowska: Kronika kinematografii polskiej 1895-2011. Poznań 2012
  Google Scholar

Piotr Zwierzchowski: Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60. Bydgoszcz 2013.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-09-30

Cited By / Share

Hendrykowski, M. (2018) „Jak likwidowano polską szkołę filmową”, Kwartalnik Filmowy, (103), s. 126–137. doi: 10.36744/kf.1919.

Autorzy

Marek Hendrykowski 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska

Filmoznawca, medioznawca, badacz kultury, profesor zwyczajny w In­stytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM w Poznaniu. Autor książek: Słownik termi­nów filmowych, Leksykon gatunków filmowych, Sztuka krótkiego metrażu, Film jako źródło histo­ryczne, Najlepsze kasztany. Księga cytatów pol­skiego filmu, Semiotyka ruchomych obrazów, Współczesna adaptacja filmowa, Scenariusz fil­mowy - teoria i praktyka oraz licznych monogra­fii filmowych. Założyciel międzynarodowego czasopisma „Images”. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Polskiej Akademii Filmo­wej i Europejskiej Akademii Filmowej. Przygoto­wuje do druku książkę Polska szkoła filmowa.Statystyki

Abstract views: 41
PDF downloads: 27


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Marek Hendrykowski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.