Trójgłos o „Odzie do radości”

Grzegorz Nadgrodkiewicz

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)

Ewa Ciszewska


Uniwersytet Łódzki (Polska)

Jadwiga Mostowska


Uniwersytet Łódzki (Polska)

Abstrakt

Złożony z trzech części artykuł jest próbą omówienia jednego z głośniejszych debiutów w kinie polskim ostatnich lat – Ody do radości. Pierwszy tekst, zgodnie z układem kolejnych części filmu, poświęcony jest noweli Anny Kazejak-Dawid zatytułowanej Śląsk. Jego autor dokonuje subiektywnej oceny stopnia, w jakim nowela ta oparła się próbie czasu, a także usiłuje rozstrzygnąć, na ile pokoleniowy klucz interpretacyjny może być przydatny w odniesieniu do tego obrazu. Autorka drugiej części artykułu, odnoszącej się do noweli Jana Komasy pod tytułem Warszawa, skupia się na rozwarstwieniu społecznym Polski w epoce przemian i jego konsekwencjach dla młodych obywateli. Analizuje także sposób przedstawienia subkultury hiphopowej w omawianym dziele. Trzeci tekst mówi o Morzu Macieja Migasa. Koncentrując się na najważniejszych wątkach, motywach, a przede wszystkim na postaci głównego bohatera, autorka tej analizy próbuje odejść od tropów generacyjnych na rzecz refleksji nad filmem samym w sobie – dziełem młodego twórcy, który chce opowiedzieć jakąś historię. [artykuł opublikowany w języku angielskim jako: Three Voices on the “Ode To Joy”; pierwodruk polski: „Kwartalnik Filmowy” 2007, nr 57-58, s. 160-179]


Słowa kluczowe:

Anna Kazejak-Dawid, Jan Komasa, Maciej Migas

Filipiak, Marian. 1999. Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur młodzieżowych, Lublin 1999, p. 88.
  Google Scholar

Kłuskiewicz, Łukasz. 2007. Generacja (sprytnych) NICponi. W: Kino najnowsze. Dialog ze współczesnością. Red. Ciszewska, E. Saryusz-Wolska M.. Kraków
  Google Scholar

Żygulski, Kazimierz. 1973. Bohater filmowy. Studium socjologiczne. Warszawa
  Google Scholar


Opublikowane
2013-12-31

Cited By / Share

Nadgrodkiewicz, G., Ciszewska, E. i Mostowska, J. (2013) „Trójgłos o «Odzie do radości»”, Kwartalnik Filmowy, (Special Issue), s. 283–302. doi: 10.36744/kf.1906.

Autorzy

Grzegorz Nadgrodkiewicz 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska

Filmoznawca, absolwent kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawczą na Uniwersytecie Łódzkim; asystent w Zakładzie Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk [Department of Cultural Anthropology, Film and Audiovisual Arts – Institute of Art of the Polish Academy of Sciences], członek zespołu redakcyjnego „Kwartalnika Filmowego”. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się film religijny, kwestie duchowości w kinie oraz zagadnienia dotyczące związków filmu i teatru. Publikował m.in. w „Kwartalniku Filmowym” oraz tomach zbiorowych.


Autorzy

Ewa Ciszewska 

Uniwersytet Łódzki Polska

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawczą na Uniwersytecie Łódzkim. W czasie studiów przebywała na stypendium naukowym w Wyższej Szkole Sztuk Scenicznych (VŠMU – Academy of Performing Arts) w Bratysławie. Pracę magisterską poświęciła twórczości słowackiego reżysera Martina Šulíka. Podczas studiów doktoranckich przebywała na Stypendium Wyszehradzkim na wydziale filmowym Wyższej Szkoły Artystycznej (FAMU – Film and TV School of the Academy of Performing Arts) w Pradze. W 2010 r. obroniła doktorat poświęcony historii kina czeskiego. Od 2011 r. zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. W kręgu jej zainteresowań znajdują się kino czeskie, słowackie i polskie oraz historia i kultura Łodzi. Członkini NECS – European Network for Cinema and Media Studies.


Autorzy

Jadwiga Mostowska 

Uniwersytet Łódzki Polska

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka kulturoznawstwa o specjalności filmoznawczej na Uniwersytecie Łódzkim. Autorka rozprawy doktorskiej poświęconej dziecięcym bohaterom fabularnych filmów polskich zrealizowanych po 1989 r. Zajmuje się edukacją kulturalną w obszarze filmu, sztuk wizualnych oraz literatury. Opracowuje i realizuje projekty edukacyjno-kulturalne. Jest autorką artykułów naukowych oraz tekstów popularyzatorskich poświęconych kinu polskiemu po przemianach końca lat 80., kulturze popularnej oraz zagadnieniom związanym z przemysłem filmowym publikowanych m.in. w „Kwartalniku Filmowym” oraz w tomach zbiorowych.Statystyki

Abstract views: 73
PDF downloads: 33


Licencja

Prawa autorskie (c) 2013 Grzegorz Nadgrodkiewicz, Ewa Ciszewska, Jadwiga Mostowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.


Inne teksty tego samego autora