O zaślepieniu, nieprzejrzystości i reinkarnacji. „Zaćma” Ryszarda Bugajskiego

Grzegorz Nadgrodkiewicz

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)

Abstrakt

Nadgrodkiewicz poddaje analizie wybrane sceny z filmu Zaćma (2016) w reżyserii Ryszarda Bugajskiego. Głównym kontekstem interpretacyjnym jest dla autora tradycja tak zwanego filmu pasyjnego – subgatunku w obrębie kina religijnego – który zasadza się na ponawianej ewokacji archetypowego obrazu Męki Jezusa Chrystusa i poddawaniu go rozmaitym artystycznym przetworzeniom w dziele filmowym. Autor dowodzi, że Zaćma może być postrzegana jako film, który w swej głębokiej, onirycznej warstwie narracyjnej jest swoistym remakiem tematu pasyjnego. Dla poparcia tej tezy Nadgrodkiewicz szkicuje teoretyczny model wędrówki toposu Drogi Krzyżowej i uznaje film Bugajskiego za dzieło, które w pewnym sensie ukrywa przed widzem swój status remake’u. Tekst zamyka metafora reinkarnacji jako wiecznotrwałej wędrówki toposów.


Słowa kluczowe:

Ryszard Bugajski, film pasyjny, film religijny, Droga Krzyżowa

Eschbach, Andreas. Jesus-Video. München: Schneekluth-Verlag, 1998.
  Google Scholar

Eschbach, Andreas. Wideo z Jezusem, transl. Joanna Filipek. Olsztyn: Solaris, 2004.
  Google Scholar

Faure, Élie. „De la cinéplastique.” In Élie Faure, Fonction du cinéma. De la cinéplastique à son destin social. Paris: Éditions d’Histoire et d’Art – Librairie Plon, 1953.
  Google Scholar

Faure, Élie. L’Arbre d’Éden. Paris: Les Éditions G. Crès et Cie, 1922.
  Google Scholar

Greenberg, Harvey R. „Raiders of the Lost Text: Remaking as Contested Homage in >>Always<<.” In Play It Again, Sam. Retakes on Remakes, edited by Andrew Horton, Stuart Y. McDougal. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 1998.
DOI: https://doi.org/10.1525/9780520310216-009   Google Scholar

Kracauer, Siegfried. Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości, transl. Wanda Wertenstein. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975.
  Google Scholar

Morin, Edgar. Kino i wyobraźnia, transl. Konrad Eberhardt. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
  Google Scholar

Nadgrodkiewicz, Grzegorz. „>>Quem queritis in sepulchro, o Christicolae?<<” O teatralnej proweniencji wczesnych filmów pasyjnych.” In Między filmem a teatrem, edited by Sławomir Bobowski, Milan Lesiak, Małgorzata Różewicz. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.
  Google Scholar

Nadgrodkiewicz, Grzegorz. „Casus >>Żywota Briana<< albo jak dekonstruować filmową epikę biblijną.” Kwartalnik Filmowy, no 56, 2006.
  Google Scholar

Nadgrodkiewicz, Grzegorz. „O kilku aspektach prawdy. >>Pasja<< Mela Gibsona.” In Kino amerykańskie. Dzieła, edited by Elżbieta Durys, Konrad Klejsa. Kraków: Rabid, 2006.
  Google Scholar

Nieracka, Agnieszka. „Wokół kategorii filmowego remake’u.” Kwartalnik Filmowy, no 85, 2014.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-06-30

Cited By / Share

Nadgrodkiewicz, G. (2017) „O zaślepieniu, nieprzejrzystości i reinkarnacji. «Zaćma» Ryszarda Bugajskiego”, Kwartalnik Filmowy, (97-98), s. 200–211. doi: 10.36744/kf.2094.

Autorzy

Grzegorz Nadgrodkiewicz 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska

Filmoznawca, absolwent kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawczą na Uniwersytecie Łódzkim. Asystent w Zakładzie Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Redaktor „Kwartalnika Filmowego”. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się m.in. film religijny i biblijny, kwestie duchowości w kinie oraz zagadnienia dotyczące związków filmu i teatru. Artykuły naukowe i przekłady publikował m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Kontekstach” oraz tomach zbiorowych.Statystyki

Abstract views: 52
PDF downloads: 23


Licencja

Prawa autorskie (c) 2017 Grzegorz Nadgrodkiewicz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.