Pamięć w kinie/pamięć po kinie

Materiał nierecenzowany

Natasza Korczarowska

natasza.korczarowska@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-3130-128X

Abstrakt

W tekście zostaje podjęta refleksja nad relacjami kina i pamięci. Autorka za punkt wyjścia przyjmuje ontologię André Bazina, poszukując w słynnym eseju francuskiego krytyka odpowiedzi na pytanie o funkcję kina jako narzędzia „balsamowania czasu”. Teoretyczną ramą refleksji jest koncepcja pamięci protetycznej Alison Landsberg (obraz jako proteza pamięci) i postnostalgii Vivian P. Y. Lee (obraz jako zapis wspomnień utekstowionych). Autorka zwraca uwagę na rolę fotografii, którą – za Edgarem Morinem i Rolandem Barthes’em – traktuje jako źródło widmontologii kina. Tekst został zainspirowany filmem Babilon (Babylon, 2022) Damiena Chazelle’a, a zwłaszcza jego eseistycznym finałem, zrealizowanym w duchu Historii kina (Histoire/s/ du cinéma, 1988-1998) Jean-Luca Godarda, który autorka przedstawia jako epitafium dla kina czy też raczej dla jego tradycyjnie rozumianego dyspozytywu. (Materiał nierecenzowany).


Słowa kluczowe:

pamięć, postpamięć, kino, fotografia

Barthes, R. (1996). Światło obrazu. Uwagi o fotografii (tłum. J. Trznadel). Warszawa: Wydawnictwo KR.
  Google Scholar

Belting, H. (2007). Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie (tłum. M. Bryl). Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Braniecki, W. (1998). Szczun. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.
  Google Scholar

Connelly, T. (2019). Cinema of Confinement. Evaston: Northwestern University Press.
  Google Scholar

Cross, G. (2015). Consumed Nostalgia: Memory in the Age of Fast Capitalism. New York: Columbia University Press.
DOI: https://doi.org/10.7312/cros16758   Google Scholar

Deleuze, G. (2008). Kino. 1: Obraz-ruch. 2: Obraz-czas (tłum. J. Margański). Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  Google Scholar

Hendrykowski, M. (2000). Film jako źródło historyczne. Poznań: Wydawnictwo Ars Nova.
  Google Scholar

Landsberg, A. (2004). Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture. New York: Columbia University Press.
  Google Scholar

Lee, V. P. Y. (2009). Hong Kong Cinema Since 1997: The Post-nostalgic Imagination. London: Palgrave McMillan.
DOI: https://doi.org/10.1057/9780230245433   Google Scholar

Morin, E. (1975). Kino i wyobraźnia (tłum. K. Eberhardt). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2024-04-08

Cited By / Share

Korczarowska, N. (2024) „Pamięć w kinie/pamięć po kinie”, Kwartalnik Filmowy, (125), s. 252–260. doi: 10.36744/kf.2434.

Autorzy

Natasza Korczarowska 
natasza.korczarowska@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki Polska
https://orcid.org/0000-0003-3130-128X

Dr hab., profesor w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w historii filmu polskiego, europejskim kinie współczesnym i problematyce historiofotii. Opublikowała książki: Ojczyzny prywatne (2007) oraz Inne spojrzenie (2013, poświęcona wyobrażeniom historii w polskim filmie fabularnym po 1965 r.). Od 2008 r. współpracuje z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy projekcie edukacyjnym Akademia Polskiego Filmu.Statystyki

Abstract views: 68
PDF downloads: 71


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Natasza Korczarowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.


Inne teksty tego samego autora