Film jako plac budowy

Rafał Syska

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński (Polska)

Abstrakt

Recenzowana w niniejszym artykule książka Marcina Adamczaka Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu (2014) została osadzona w ważnej, choć wciąż niedocenianej u nas dziedzinie filmoznawstwa – production studies. W recenzji zostały opisane najważniejsze założenia metodologiczne wskazane przez autora książki. Podkreślono też użyteczność wykorzystywania w pracy badawczej narzędzi socjologicznych, badań fokusowych i obserwacyjnych, a także analiz z zakresu ekonomii i zarządzania. Ten model filmoznawstwa, testowany przez Adamczaka na rodzimym kinie ostatnich kilku lat, stanowi ważną egzemplifikację przemian dokonujących się we współczesnych badaniach nad filmem.


Słowa kluczowe:

Marcin Adamczak, production studies, metody socjologiczne

Adamczak, M., Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
  Google Scholar

Adamczak, M., Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.
  Google Scholar

Schatz, T., The Genius of the System, Pantheon Books, New York 1988.
  Google Scholar

The American Film Industry, red. T. Balio, The University of Wisconsin Press, Madison 1976.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2015-09-30

Cited By / Share

Syska, R. (2015) „Film jako plac budowy”, Kwartalnik Filmowy, (91), s. 216–220. doi: 10.36744/kf.2297.

Autorzy

Rafał Syska 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński Polska

Historyk filmu, doktor habilito­wany w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Autor książek: Film i przemoc. Sposoby obrazo­wania filmowych aktów przemocy (2003), Zacho­wać dystans. Filmowy świat Roberta Altmana (2008), Poezja obrazu. Filmy Theo Angelopoulosa (2008), Filmowy neomodernizm (2014). Re­daktor Słownika filmu, a obecnie współredaktor wielotomowych publikacji Mistrzowie kina ame­rykańskiego i Historia kina. Stypendysta Fundacji Tygodnika „Polityka”, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Kościuszkowskiej. W 2012 r. przebywał jako Scholar Visiting na Columbia University. Założyciel i redaktor naczelny maga­zynu „Ekrany”.Statystyki

Abstract views: 36
PDF downloads: 32


Licencja

Prawa autorskie (c) 2015 Rafał Syska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.