Paranoja „noir”. Ukryta rzeczywistość czarnego kryminału

Patrycja Włodek

patrycja.wlodek@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-4019-3727

Abstrakt

Paranoja jest częstym tematem filmowo-serialowym, ujawniającym się zarówno w udramatyzowanych reprezentacjach zaburzeń, jak i w narracjach spiskowych. Niekiedy paranoja funkcjonuje nie tylko jako element fabularny, ale też określa strukturę narracji oraz dobór pozostałych środków filmowych. Może również funkcjonować jako metafora. Przykładem zjawiska filmowego, w którego tożsamość jest wpisana – zarówno jako temat, jak i kategoria determinująca atmosferę danego dzieła – jest film noir. W trzech konwencjach należących do szerokiego spectrum filmowego czarnego kryminału paranoja stanowi także metaforę i pozwala zbudować komentarz do świata pozaekranowego. Są to gothic noir, puzzle/mind-game films i stoner noir, których twórcy, posługując się subiektywizującymi zabiegami narracyjnymi, łączą jednostkowe postrzeganie paranoiczne z obiektywnie istniejącymi spiskami, problematyzując w ten sposób rzeczywistość współczesną realizacji w kategoriach zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych.


Słowa kluczowe:

paranoja, subiektywizacja, film noir, gothic noir, puzzle films, stoner noir

Adlerberg, S. (2018, 11 grudnia). Literary Stoner Noir, dosomedamage.com. http://www.dosomedamage.com/2018/12/literary-stoner-noir.html
  Google Scholar

Baker, P. C. (2019, 4 listopada). The Men Who Still Love Fight Club. The New Yorker. https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/the-men-who-still-love-fight-club.
  Google Scholar

Basinger, J. (1993). A Women’s View: How Hollywood Spoke to Women 1930-1960. New York: Knopf.
  Google Scholar

Dixon, W. W. (2009). Film Noir and the Cinema of Paranoia. Edinburgh: Edinburgh University Press.
DOI: https://doi.org/10.1515/9781474467766   Google Scholar

Doane, M. A. (1987). The Desire to Desire: The Woman’s Film of the 1940s. Bloomington: Indiana University Press.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-19145-1   Google Scholar

Eco, U. (1987). Dopiski na marginesie „Imienia róży” (tłum. A. Szymanowski). W: U. Eco, Imię róży (ss. 593-623). Warszawa: PIW.
  Google Scholar

Elias, T. (2003). Paranoia. W: P. Knight (red.), Conspiracy Theories in American History: An Encyclopedia. Santa Barbara – Denver – Oxford: ABC Clio.
  Google Scholar

Ellias, A. J. (2012). History. W: I. H. Dalsgaard, L. Herman, B. McHale (red.). The Cambridge Companion to Thomas Pynchon. Cambridge: Cambridge University Press.
DOI: https://doi.org/10.1017/CCOL9780521769747.012   Google Scholar

Elsaesser, T. (2009). The Mind-Game Film. W: W. Buckland (red.), Puzzle Films: Complex Storytelling in Contemporary Cinema. Oxford: Wiley-Blackwell.
  Google Scholar

Elsaesser, T. (2018). Kino gier umysłowych (tłum. M. Przylipiak). W: T. Elsaesser, Kino – maszyna myślenia. Refleksje nad kinem epoki cyfrowej (ss. 29-56). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  Google Scholar

Gardiner, D., Walker, K. S. (red.) (1983). Mówi Chandler (tłum. E. Budrewicz). Warszawa: Czytelnik.
  Google Scholar

Marche, S. (2014, 3 grudnia). „Inherent Vice” and the Glorious Cool of the Stoner Detective. Esquire. https://www.esquire.com/entertainment/movies/reviews/a31430/inherent-vice-stoner-detective/
  Google Scholar

Ostaszewski, J. (2018). Historia myśli filmowej. Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Porfirio, R. (1977). Motywy egzystencjalne w hollywoodzkim „czarnym filmie” (tłum. P. Kamiński). Dialog, (5), ss. 14-150.
  Google Scholar

Pynchon, T. (2015). Vineland (tłum. J. Polak). Warszawa: Albatros.
  Google Scholar

Szczekała B. (2018). Mind-game films. Gry z narracją i widzem. Łódź: Narodowe Centrum Kultury Filmowej.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-05-17

Cited By / Share

Włodek, P. (2022) „Paranoja «noir». Ukryta rzeczywistość czarnego kryminału”, Kwartalnik Filmowy, (117), s. 77–97. doi: 10.36744/kf.1037.

Autorzy

Patrycja Włodek 
patrycja.wlodek@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Polska
https://orcid.org/0000-0003-4019-3727

Doktor habilitowana nauk o sztuce, absolwentka socjologii i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, adiunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Autorka książek „Świat był przemoczoną pustką”. Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i filmie (2015) oraz Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro (2018), a także artykułów o tematyce filmowej i serialowej. Współredaktorka tomów zbiorowych: Od de Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej (2016, wspólnie z Alicją Helman), Autorzy kina europejskiego VII (2018, wspólnie z Kamilą Żyto) i Pomiędzy retro a retromanią (2018, wspólnie z Małgorzatą Major). W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu historii kina, ze szczególnym uwzględnieniem kinematografii amerykańskiej i neoseriali.Statystyki

Abstract views: 337
PDF downloads: 304


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Patrycja Włodek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.