Kultura zdeformowanych sensów

Alicja Helman

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński (Polska)

Abstrakt

W recenzji książki Małgorzaty Flig Mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30. XX (2014) autorka położyła nacisk na sposób, w jaki został przedstawiony związek mitu i ideologii. To zagadnienie sporne i kontrowersyjne w literaturze przedmiotu. Flig ukazała je w sposób nader przekonywający, wychodząc z założenia, że kultura sowiecka nie została zdominowana przez jedną ideologię. Konsekwentnie analizowała zatem jej relacje z mitem już znajdującym się w obiegu i rozpoznawanym jako common sense. Recenzentka podkreśliła też interesujące powiązanie wzorca hagiograficznego z modelem dyskursu socrealistycznego oraz analizę prób kształtowania rzeczywistości przez narzucanie języka władzy.


Słowa kluczowe:

Małgorzata Flig, mit, ideologia, kultura sowiecka

Flig, M., Mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30. XX wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.
DOI: https://doi.org/10.12797/9788376384153   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2015-06-30

Cited By / Share

Helman, A. (2015) „Kultura zdeformowanych sensów”, Kwartalnik Filmowy, (89-90), s. 357–362. doi: 10.36744/kf.2349.

Autorzy

Alicja Helman 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński Polska

Historyk i teoretyk filmu, eme­rytowany prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania w zakresie teorii filmu i komparatystyki. Autorka ponad 20 książek, m.in.: Film faktów i film fikcji (1977), Przedmiot i me­tody filmoznawstwa (1985), Słownik pojęć filmo­wych (1991-1998), Historia semiotyki filmu, t. 1-2 (1992-1993), Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury (1998), Urok zmierzchu. Filmy Luchina Viscontiego (2002), Ten smutek hiszpański. Kon­teksty twórczości filmowej Carlosa Saury (2005), Odcienie czerwieni. Twórczość filmowa Zhanga Yimou (2010), Ścieżkami utraconego czasu. Twór­czość filmowa Chena Kaige (2012).Statystyki

Abstract views: 37
PDF downloads: 21


Licencja

Prawa autorskie (c) 2015 Alicja Helman

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.