Wszystkie niewidziane filmy. Długi ogon światowego kina

Miłosz Stelmach

milosz.stelmach@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-4004-7121

Abstrakt

Celem niniejszego tekstu jest zaobserwowanie – przy wykorzystaniu dostępnych statystyk wielkoskalowych – tendencji w globalnej produkcji filmowej. Punkt wyjścia dla tych dociekań stanowią szacunki rozmiarów rynku filmowego – od wolumenu produkcji światowej, przez dane dotyczące zysków z dystrybucji i sprzedanych biletów, po liczbę ekranów kinowych. W kontekście innych dostępnych informacji pozwalają one postawić tezę, że współczesną produkcję filmową w bardzo dużym stopniu definiują dwa pozornie przeciwstawne, w istocie jednak dopełniające się trendy: z jednej strony tendencja do poszerzania, demokratyzacji i rozdrobnienia filmowego świata, z drugiej zaś do jego bezprecedensowej koncentracji i dominacji kilku największych podmiotów. Efektem ich działania jest powstawanie „długiego ogona” światowego kina – coraz bardziej rozrastającego się sektora produkcji powstających na całym świecie, ale niemających rozbudowanych grup odbiorców.


Słowa kluczowe:

ekonomia kina, rynek filmowy, produkcja filmowa, długi ogon

Adamczak, M. (2019). Kapitały przemysłu filmowego. Hollywood, Europa, Chiny. Warszawa: PWN.
  Google Scholar

Algee-Hewitt, M., Allison, S., Gemma, M., Heuser, R., Moretti, F., Walser, H. (2016). Canon/Archive: Large-Scale Dynamics in the Literary Field, Pamphlets of the Literary Lab, (11). https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet11.pdf
  Google Scholar

Anderson, C. (2008). The Long Tail: Why the Future of B-Usiness is Selling Less of More. New York: Hachette. (Publikacja oryginału: 2006).
  Google Scholar

Barabási, A.- L. (2018). The Formula: The Universal Laws of Success. New York – Boston – London: Little, Brown and Company.
  Google Scholar

Birkinbine, B., Gómez, R., Wasko, J. (red.) (2017). Global Media Giants. New York – London: Routledge.
DOI: https://doi.org/10.4324/9781315682334   Google Scholar

Bordwell, D. (2011). Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment. Madison: Irvington Way Institute Press. (Publikacja oryginału: 2000).
  Google Scholar

Bordwell, D., Staiger, J., Thompson, K. (1985). The Classical Hollywood Cinema: Film Style & Mode of Production to 1960. London: Routledge.
DOI: https://doi.org/10.2307/1772109   Google Scholar

Easley, D., Kleinberg, J. (2010). Networks, Crowds, Markets: Reasoning About a Highly Connected World. Cambridge: Cambridge University Press.
DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511761942   Google Scholar

ElBahrawy, A., Alessandretti, L., Kandler, A., Pastor-Satorras, R., Baronchelli, A. (2017). Evolutionary Dynamics of the Cryptocurrency Market. Royal Society Open Science, 4 (11). https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsos.170623
DOI: https://doi.org/10.1098/rsos.170623   Google Scholar

Frank, R. H., Cook, P. J. (1996). Winner-Take-All Society: Why the Few at the Top Get So Much More Than the Rest of Us. New York: Penguin Books. (Publikacja oryginału: 1995).
  Google Scholar

Hahn, M. W., Bentley, R. A. (2003). Drift as a Mechanism for Cultural Change: An Example from 454 Baby Names. The Royal Society Biology Letters, (270), ss. 120-123.
DOI: https://doi.org/10.1098/rsbl.2003.0045   Google Scholar

Iordanova, D. (2009). The Film Festival Circuit. W: D. Iordanova, R. Rhyne (red.), Film Festival Yearbook 1: The Festival Circuit (ss. 23-39). St. Andrews: University of St. Andrews.
  Google Scholar

Mckenzie, J., Walls, W. D. (2010). The Changing Role of Hollywood in the Global Movie Market. Journal of Media Economics, (25), ss. 198-219.
DOI: https://doi.org/10.1080/08997764.2012.729544   Google Scholar

Płażewski, J. (1995). Historia filmu. Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum.
  Google Scholar

Prince, S. (2000). A New Pot of Gold: Hollywood Under the Electronic Rainbow, 1980-1989. New York: Charles Scribner’s Son.
  Google Scholar

Schatz, T. (2010). Genius of the System: Hollywood Filmmaking in the Studio Era. Minneapolis: University of Minnesota Press. (Publikacja oryginału: 1988).
  Google Scholar

Skrzypczyk, J. (2017). Blaski i cienie telewizji przesytu. Ekrany, (3-4), ss. 94-99.
  Google Scholar

Thompson, K., Bordwell, D. (2019). Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill Education.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-05-17

Cited By / Share

Stelmach, M. (2022) „Wszystkie niewidziane filmy. Długi ogon światowego kina”, Kwartalnik Filmowy, (117), s. 6–25. doi: 10.36744/kf.1049.

Autorzy

Miłosz Stelmach 
milosz.stelmach@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński Polska
https://orcid.org/0000-0003-4004-7121

Asystent w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny czasopisma o tematyce filmowej „Ekrany”. Autor książki Przeczucie końca. Modernizm, późność i polskie kino (2020). W swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką filmowego modernizmu, kina bloku wschodniego oraz przemianami współczesnego kina artystycznego.Statystyki

Abstract views: 483
PDF downloads: 408


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Miłosz Stelmach

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.