O subiektywizacji w filmie raz jeszcze


Abstrakt

W książce Podwójna perspektywa. O subiektywizacji zapośredniczonej w filmie (2019) Robert Birkholc omawia problematykę zastosowania w filmie fabularnym funkcjonalnego ekwiwalentu literackiego chwytu mowy pozornie zależnej. Temat ten autor rzutuje na tło zagadnienia subiektywizacji w filmie fabularnym, przywołując historię technik subiektywizacyjnych w historii kina i historyczny zarys tej problematyki w badaniach filmoznawczych. Ekwiwalent ten zostaje nazwany subiektywizacją zapośredniczoną. Opisanie tej kategorii jest możliwe na tle refleksji nad relacjami między perspektywą instancji narracyjnej a perspektywą postaci przedstawionej. Autor wykorzystuje przejęte z teorii literatury kategorie fokalizacji zewnętrznej i wewnętrznej. Decydująca jest kategoria fokalizacji wewnętrznej i jej podział na narratywizację, personifikację i subiektywizację. W drugiej części pracy autor demonstruje przydatność przywołanych i wypracowanych przez siebie narzędzi pojęciowych w drobiazgowych analizach pięciu filmów, których formalną dominantą jest subiektywizacja zapośredniczona.


Słowa kluczowe

narracja filmowa; subiektywizacja; fokalizacja

Birkholc, R. (2019). Podwójna perspektywa. O subiektywizacji zapośredniczonej w filmie. Kraków: Universitas.

Pobierz

Opublikowane : 2020-05-25


Kłys, T. (2020) „O subiektywizacji w filmie raz jeszcze”, Kwartalnik Filmowy, (109), s. 211-215. doi: 10.36744/kf.264.

Tomasz Kłys  tomasz.klys@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
http://orcid.org/0000-0001-7443-9479

Filmoznawca, absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie profesor Uniwersytetu Łódzkiego i pracownik Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych tejże uczelni. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się m.in. filmowa narratologia, teoria diegezy oraz kino niemieckie z okresu Republiki Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy. Autor książek: Film fikcji i jego dominanty (1999), Dekada doktora Mabuse (2006), Od Mabusego do Goebbelsa (2013), współautor (wraz z E. Nurczyńską-Fidelską, P. Sitarskim i K. Klejsą) podręcznika Kino bez tajemnic (2009).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA