Analiza box office’ów jako narzędzie badań filmoznawczych

Arkadiusz Lewicki

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Wrocławski (Polska)

Abstrakt

Artykuł jest próbą wskazania zalet i zagrożeń płynących z analizy wyników finansowych i frekwencyjnych uzyskiwanych przez poszczególne dzieła filmowe. Tego typu statystyki, dość rzadko wykorzystywane w polskim dyskursie filmoznawczym, mogłyby, według autora, stać się interesującym uzupełnieniem dotychczasowych metod badawczych, jednak ich używanie wymaga zachowania szczególnej ostrożności i daleko posuniętego sceptycyzmu. W tekście zostały omówione najważniejsze problemy metodologiczne związane z używaniem analizy box office’ów, ale także wskazane najistotniejsze szanse i wyzwania stojące przed badaczami chcącymi posiłkować się w swoich rozważaniach statystykami odnoszącymi się do popularności filmów i danymi dotyczącymi ich kinowej widowni.


Słowa kluczowe:

box office, filmoznawstwo, statystyka

Lubelski, Tadeusz, Iwona Sowińska, Rafał Syska (red.). 2009. Historia kina, t. 1, Kino nieme. Kraków.
  Google Scholar

Lubelski, Tadeusz, Iwona Sowińska, Rafał Syska (red.). 2011. Historia kina, t. 2, Kino klasyczne. Kraków.
  Google Scholar

Latour, Bruno, Steve Woolgar. 1986. Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. Princeton.
DOI: https://doi.org/10.1515/9781400820412   Google Scholar

Misiak, Anna. 2006. Kinematograf kontrolowany. Cenzura filmowa w kraju socjalistycznym i demokratycznym (PRL i USA). Analiza socjologiczna. Kraków.
  Google Scholar

Ohmer, Susan. 2014. Nauka o przyjemności: George Gallup i badanie publiczności w Hollywood. Tłum. J. Wróbel. W: K. Klejsa, M. Saryusz-Wolska (red.). Badanie widowni filmowej. Antologia przekładów. Warszawa.
  Google Scholar

Płażewski, Jerzy. 1995. Historia filmu, wyd. IV uzupełnione. Wrocław – Warszawa – Kraków.
  Google Scholar

Variety’s Top-Grossing Films. 1993. W: T. Balio. Grand Design. Hollywood as a Modern Business Enterprise. 1930-1939. New York.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2014-03-31

Cited By / Share

Lewicki, A. (2014) „Analiza box office’ów jako narzędzie badań filmoznawczych”, Kwartalnik Filmowy, (85), s. 118–132. doi: 10.36744/kf.2459.

Autorzy

Arkadiusz Lewicki 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Wrocławski Polska

Dr hab., pracownik Insty­tutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego; filmoznawca i medioznawca. Autor książek: Sztuczne światy. Post­modernizm w filmie fabularnym (2007); Od House’a do Shreka. Seryjność w kulturze popu­larnej (2011); Seks i Dziesiąta Muza. Erotyzm, re­lacje intymne i wzorce genderowe w kinie przedkodeksowym (1894-1934) (2011). Redaktor czasopisma „Znaczenia”.Statystyki

Abstract views: 43
PDF downloads: 30


Licencja

Prawa autorskie (c) 2014 Arkadiusz Lewicki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.