Międzynarodowa recepcja kina polskiego. Szkic

Arkadiusz Lewicki

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Wrocławski (Polska)

Abstrakt

Tekst jest próbą spojrzenia na kino polskie z perspektywy jego recepcji poza granicami naszego kraju. Lewicki dokonuje analizy danych zawartych w różnych źródłach, sprawdza, jaka była faktyczna liczba polskich filmów wysyłanych na eksport w różnych okresach, śledzi, które dzieła były pokazywane w największej liczbie krajów oraz ilu widzów udało im się tam zgromadzić. Prezentacja oraz interpretacja danych staje się dla autora punktem wyjścia rozważań dotyczących funkcjonowania światowego obiegu filmów i roli, jaką odgrywała w nim kinematografia polska.


Słowa kluczowe:

kino polskie, prasa zagraniczna, odbiór filmu

„Filmowy Serwis Prasowy. Mały Rocznik Filmowy 1965”, Redakcja Wydawnictw Filmowych CWF, Warszawa 1966.
  Google Scholar

„Sight&Sound”, September 2012, v. 22.
  Google Scholar

Adamczak M., Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Przeobrażenia kultury audiowizualnej przełomu stuleci, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2010.
  Google Scholar

Bartczak M., Spojrzenie na kino Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie postkolonialnej, w: Nowe perspektywy filmoznawstwa, red. M. Adamczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 31-53.
  Google Scholar

Bordwell D., K. Thompson, Film Art: An Introduction, Eighth Edition, McGrew-Hill, New York 2008.
  Google Scholar

Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006.
  Google Scholar

Gomery D., C. Pafort-Overduin, Movie History: A Survey. Second Edition, Routledge, New York and London 2011.
DOI: https://doi.org/10.4324/9780203832288   Google Scholar

International Dictionary of Film and Filmmakers. Volume 1 – Films. Fourth Edition, red. T. Pendergast, S. Pendergast, St. James Press, b.m.w. 2000.
  Google Scholar

International Dictionary of Film and Filmmakers. Volume 2 – Directors, Fourth Edition, red. T. Pendergast, S. Pendergast, St. James Press, b.m.w. 2000.
  Google Scholar

International Dictionary of Film and Filmmakers. Volume 3 – Actors and Actresses, Fourth Edition, red. T. Pendergast, S. Pendergast, St. James Press, b.m.w. 2000.
  Google Scholar

International Dictionary of Film and Filmmakers. Volume 4 – Writers and Production Artists, Fourth Edition, red. T. Pendergast, S. Pendergast, St. James Press, b.m.w. 2000.
  Google Scholar

Kołodyński A., Handel zagraniczny, w: Kinematografia polska w XXV-leciu PRL-u, Wydanie Specjalne Filmowego Serwisu Prasowego, Redakcja Wydawnictw Filmowych CWF, Warszawa 1969.
  Google Scholar

Osnes B., (S. Gill, consulting editor), Acting: an international encyclopedia, ABC-CLIO, Santa Barbara 2001.
  Google Scholar

Thompson K., D. Bordwell, Film History: An Introduction, McGraw-Hill, Inc., New York 1994.
  Google Scholar

Wutz J., Dissemination of European Cinema in the European Union and the International Market, http://www.delorsinstitute.eu/011-20405-Dissemination-of-European-cinema-in-the-EU-and-the-international-market.html.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2016-09-30

Cited By / Share

Lewicki, A. (2016) „Międzynarodowa recepcja kina polskiego. Szkic”, Kwartalnik Filmowy, (95), s. 219–230. doi: 10.36744/kf.2179.

Autorzy

Arkadiusz Lewicki 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Wrocławski Polska

Dr hab., profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej tamże; filmoznawca i medio- znawca. Autor książek: Sztuczne światy. Postmodernizm w filmie fabularnym (2007), Od House’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej (2011), Seks i Dziesiąta Muza. Erotyzm, relacje intymne i wzorce genderowe w kinie przedkodeksowym (1894-1934) (2011) oraz licz­nych artykułów poświęconych kinu, telewizji i kulturze popularnej.

 Statystyki

Abstract views: 58
PDF downloads: 36


Licencja

Prawa autorskie (c) 2016 Arkadiusz Lewicki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.