Z bliska i z daleka


Abstrakt

Recenzowaną książkę Michała Piepiórki Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej (2019) autor uznaje za inspirującą i kompetentną próbę zbadania, jak rodzime kino fabularne (z lat 1989-2013) opowiadało o polskiej rzeczywistości po roku 1989, czyli po przełomie ustrojowym. Autor recenzji przedstawia założenia metodologiczne badacza, precyzuje jego zainteresowania tematyczne (skupione wokół kwestii gospodarczych), sugeruje też pewne uzupełnienia dotyczące bibliografii. Za jeden z największych atutów książki Piepiórki recenzent uznaje jego założenie, by właściwie całkowicie zrezygnować z estetycznego wartościowania dzieł filmowych na rzecz zdystansowanej interpretacji tych wszystkich tytułów, które wydają się istotne w kontekście przedsięwziętego działania badawczego.


Słowa kluczowe

transformacja; gospodarka; kapitalizm; wolny rynek; polski film fabularnyGeertz, C. (2005). Interpretacja kultur: wybrane eseje (tłum. M. M. Piechaczek). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jachymek, K. (2012). Szczenięcy kapitalizm. Portret dziecka w filmach Waldemara Szarka. W: A. Ossowska-Zwierzchowska (red.), Zobaczyć dziecko. Literackie i filmowe portrety dziecka w Polsce w XX wieku (ss. 199-216). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Kosterska, A. (2015). Czarny scenariusz. Strategie obrazowania potransformacyjnego Górnego Śląska w „Sercu z węgla” i „Benku”. Teksty Drugie, (6), ss. 229-244.

Leder, A. (2011). Lata 90.: co symbolizowały „Psy”. Dwutygodnik, (58). https://www.dwutygodnik.com/artykul/2273-lata-90-co-symbolizowaly-psy.html

Osiatyński, W. (2004). Rzeczpospolita obywateli. Warszawa: Rosner & Wspólnicy.

Piepiórka, M. (2019). Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

Puto, K. (2016). Film jako „chłopiec z Marriotta”. Ideologia kina polskiej transformacji (1987-2005) – praca magisterska (niepublikowana). https://www.academia.edu/28-430290/Film_jako_ch%C5%82opiec_z_Marriotta_._Ideologia_kina_polskiej_transformacji_1987_2005_

Walas, T. (2003). Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie: rekonesans. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-13


Pławuszewski, P. (2020) „Z bliska i z daleka”, Kwartalnik Filmowy, (111), s. 274-281. doi: 10.36744/kf.235.

Piotr Pławuszewski  kapral.klegg@gmail.com
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1091-7010

Doktor; pracuje w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kina dokumentalnego, które na różne sposoby stara się popularyzować, zwłaszcza wśród młodej widowni. Autor książki Po swojemu. Kino Władysława Ślesickiego (2017), współredaktor monograficznego numeru pisma „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” (2018, t. XXIV): Kieślowski Revisited (and Re-watched). Publikował w tomach zbiorowych oraz m.in. w „Kinie”, „Kwartalniku Filmowym”, „Images” i „Ekranach”. Kurator wystawy Władysław Ślesicki – jest niepowtarzalny (2013).​​

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA