Ideologie (i) przyjemności

Magdalena Kempna-Pieniążek

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)

Abstrakt

Najnowszy tom wrocławskiej serii Niemcy – Media – Kultura wpisuje się w formowany od niedawna nowy, wielowymiarowy obraz dziejów kina niemieckiego, nie stanowi jednak typowego wykładu historycznofilmowego. Autorka recenzji zwraca uwagę na liczne zalety książki Andrzeja Gwoździa Zaklinanie rzeczywistości. Filmy niemieckie i ich historie 1933-1949 (2018), przede wszystkim na to, że łączy ona w sobie walory interesującej lektury ze skrupulatnym rekonstruowaniem pejzażu audiowizualnego Niemiec lat 1933-1949. Najważniejszy kontekst tego pejzażu stanowią rozmaite ideologie, dlatego też jednym z dominujących wątków monografii jest motyw kina jako narzędzia walki, podporządkowanego różnym instytucjom. Drugim spoiwem filmów analizowanych w książce jest natomiast zasada przyjemnościowa, realizowana zarówno przez kino Trzeciej Rzeszy, jak i przez kinematografie powojennych stref okupacyjnych. Na uwagę zasługuje również trzecia część tomu, oferująca zbiór precyzyjnie zredagowanych pism z omawianej epoki.


Słowa kluczowe:

Andrzej Gwóźdź, kino niemieckie, ideologia, przyjemność

T. Kłys, Od Mabusego do Goebbelsa. Weimarskie filmy Fritza Langa i kino niemieckie do roku 1945, Łódź 2013.
DOI: https://doi.org/10.18778/7525-759-5   Google Scholar

M. Saryusz-Wolska, Ikony normalizacji. Kultury wizualne Niemiec 1945-1949, Warszawa 2015.
  Google Scholar

T. Kłys, Film niemiecki w epoce wilhelmińskiej i weimarskiej, w: Historia kina, t. 1, Kino nieme, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2009, s. 393-462;
  Google Scholar

T. Kłys, Niemiecki film fabularny u schyłku Republiki Weimarskiej i w Trzeciej Rzeszy (1929-1945), w: Historia kina, t. 2, Kino klasyczne, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2011, s. 191-251;
  Google Scholar

A. Gwóźdź, Powojenne kino niemieckie, w: tamże, s. 1013-1048;
  Google Scholar

A. Gwóźdź, Po obydwu stronach muru: kinematografie niemieckie, w: Historia kina, t. 3, Kino epoki nowofalowej, red. T. Lubelski, I. Swoińska, R. Syska, Kraków 2015, s. 687-746.
  Google Scholar

E. Fiuk, Inicjacje – tożsamość – pamięć. Kino niemieckie na przełomie wieków, Wrocław 2012.
  Google Scholar

A. Gwóźdź, Obok kanonu. Tropami kina niemieckiego, Wrocław 2011.
  Google Scholar

S. Sontag, Fascynujący faszyzm, w: tejże, Pod znakiem Saturna, tłum. D. Żukowski, Kraków 2014, s. 94.
  Google Scholar

B. Urwand, Kolaboracja. Pakt Hollywoodu z Hitlerem, tłum. R. Lisowski, Wołowiec 2015.
  Google Scholar

A. Gwóźdź, Zaklinanie rzeczywistości. Filmy niemieckie i ich historie 1933-1949, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2018.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-12-31

Cited By / Share

Kempna-Pieniążek, M. (2018) „Ideologie (i) przyjemności”, Kwartalnik Filmowy, (104), s. 247–252. doi: 10.36744/kf.1875.

Autorzy

Magdalena Kempna-Pieniążek 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach Polska

Adiunkt w Za­kładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uni­wersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka kilku monografii, m.in.: Formuły duchowości w kinie najnowszym (2013), Marzyciele i wędrowcy. Ro­mantyczna topografia twórczości Wernera Her­zoga i Wima Wendersa (2013), Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu (2015) oraz współau­torka książki Inny/Obcy. Transnarodowe i transgresyjne motywy w twórczości Petera Weira (2017). Prowadzone przez nią badania dotyczą es­tetyki noir i neo-noir, problemów duchowości i religijności w kinie oraz współczesnych warian­tów autorstwa filmowego.Statystyki

Abstract views: 51
PDF downloads: 33


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Magdalena Kempna-Pieniążek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.