Sztuka operatorska Witolda Sobocińskiego

Seweryn Kuśmierczyk

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Warszawski (Polska)

Abstrakt

Autor omawia najważniejsze cechy sztuki operatorskiej Witolda Sobocińskiego na przykładzie najwybitniejszych filmów z lat 1955-1999. Słuch muzyczny i wyniesiona z grania jazzu umiejętność improwizacji znalazły odzwierciedlenie w postaci obecnych w kompozycji obrazu filmowego rytmu i harmonii, subtelności i dynamiki. Stałą cechą twórczości Sobocińskiego jest znacząca rola koloru i światła w obrazie filmowym. Operator nadaje barwie funkcję dramaturgiczną. Tworzy zestawienia barwne dotyczące poszczególnych scen, opowiadające o świecie zewnętrznym i przestrzeni wewnętrznej postaci. W doborze barw inspiruje się malarstwem różnych epok. Twórca dąży do stworzenia oryginalnej formy artystycznej w każdym dziele, poszukuje formy obrazu odpowiedniej do treści realizowanego filmu. Nie powtarza rozwiązań, które zastosował w poprzednich filmach. Wybrany styl zachowuje w całym dziele zgodnie z przyjętymi założeniami estetycznymi.


Słowa kluczowe:

Witold Sobociński, zdjęcia, światło, kolor

Czyżewski Stefan, „Sanatorium pod klepsydrą” jako widowisko, w: Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, red. M. Jakubowska, K. Żyto, A. M. Zarychta, Wydawnictwo Biblioteki PWSFTiTv, Łódź 2011.
  Google Scholar

Kuśmierczyk Seweryn, Między światłem nieba a szarością piasku. Sztuka operatorska w „Faraonie”, w: „Faraon”. Poetyka filmu, pod red. naukową S. Kuśmierczyka, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2016.
  Google Scholar

O kinie Witolda Sobocińskiego. Z Jerzym Wójcikiem rozmawia Janusz Gazda, „Kwartalnik Filmowy” nr 7-8, jesień-zima 1994.
  Google Scholar

Rytm obrazu. Z Witoldem Sobocińskim rozmawia Seweryn Kuśmierczyk, w: Księga „Kadru”. O zespole filmowym Jerzego Kawalerowicza, red. S. Kuśmierczyk, S. Zawiśliński, Skorpion, Warszawa 2002.
  Google Scholar

Wołk-Łaniewski Nikodem, Opinia o dorobku artystycznym, „Kwartalnik Filmowy” nr 7-8, jesień-zima 1994.
  Google Scholar

Wójcik Jerzy, Labirynt światła, oprac. S. Kuśmierczyk, Canonia, Warszawa 2006.
  Google Scholar

Zawsze marzyłem o szerokim ekranie. Z Witoldem Sobocińskim rozmawia Michał Bukojemski, „Studio” 1973, nr 7-12.
  Google Scholar

Zwolińska Krystyna, Opinia o dorobku artystycznym, „Kwartalnik Filmowy” nr 7-8, jesień-zima 1994.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-09-30

Cited By / Share

Kuśmierczyk, S. (2018) „Sztuka operatorska Witolda Sobocińskiego”, Kwartalnik Filmowy, (103), s. 173–182. doi: 10.36744/kf.1926.

Autorzy

Seweryn Kuśmierczyk 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Warszawski Polska

Dr hab., adiunkt w In­stytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Ze­społem Badań nad Filmem. Autor książek: Zagu­bieni w drodze. Film fabularny jako obraz doświadczenia wewnętrznego (1999), Księga fil­mów Andrieja Tarkowskiego (2012), Wyprawa bo­hatera w polskim filmie fabularnym (2014). Redaktor naukowy tomów Antropologia postaci w dziele filmowym (2015), „Faraon”. Poetyka filmu (2016), Doświadczenie wewnętrzne bohatera w dziele filmowym (2017), „Wesele”. Filmowa mandala (2018), redaktor książki „Faraon”. Roz­mowy o filmie (2017). Tłumacz i autor opracowa­nia naukowego książek Andrieja Tarkowskiego Kompleks Tołstoja (1989) i Czas utrwalony (1991, 2007) oraz pierwszego pełnego wydania Dzienni­ków i Scenariuszy (1998) tego reżysera.Statystyki

Abstract views: 40
PDF downloads: 22


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Seweryn Kuśmierczyk

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.