„Found footage” jako kino odnowy znaczenia „home movies” w filmach „A Song Of Air” i „Sea In The Blood”

Paulina Haratyk

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński (Polska)

Gabriela Sitek


Uniwersytet Jagielloński (Polska)

Abstrakt

Tekst jest analizą i interpretacją dokumentalnych filmów found footage: A Song Of Air Merilee Bennett (1988) i Sea In The Blood Richarda Funga (2000), które zostały skonstruowane z rodzinnych materiałów filmowych pochodzących z archiwów ich twórców. Tekst jest próbą ukazania potencjału found footage jako techniki twórczej opartej na montażu w konstruowaniu narracji czasu przeszłego tożsamości. Autorki tekstu odwołują się m.in. do rozpoznań Williama C. Weesa w pracy Recycled Images: The Art and Politics of Found Footage Films czy Jamie Baron w książce The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History. Sięgają do kategorii tożsamości konstruowanej, przedstawionej w pracy Katarzyny Rosner Narracja, tożsamość i czas oraz do koncepcji Davida Carra, aby położyć nacisk na to, w jaki sposób wykorzystanie materiałów home movies pozwala opowiedzieć twórcom filmów będących przedmiotem pracy jednostkowe doświadczenia i włączyć przewartościowane relacje rodzinne w narracyjną opowieść o charakterze tożsamościowym.


Słowa kluczowe:

Merilee Bennett, Richard Fung, found footage

Baron Jamie, The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History, Routledge, Londyn – Nowy Jork 2014
DOI: https://doi.org/10.4324/9780203066935   Google Scholar

Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Wydawnictwo Alatheia, Warszawa 2008
  Google Scholar

Didi-Huberman Georges, Strategie obrazów. Oko historii 1, Korporacja HA!ART, Kraków 2011
  Google Scholar

Eagleton Terry, Ideology. An Introduction, Verso, Londyn 1991
  Google Scholar

Fung Richard, Remaking home movies, w: Mining the Home Movie. Excavations in Histories and Memories, pod red. K. I. Ishizuka, P. R. Zimmermann, University of California Press, Berkley, Los Angeles, Londyn, s. 29-40
DOI: https://doi.org/10.1525/9780520939684-005   Google Scholar

hooks bell, Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum, Warszawa 2013, Wydawnictwo Krytyki Politycznej
  Google Scholar

Hyży Ewa, Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku, UNIVERSITAS, Kraków 2012
  Google Scholar

Ishizuka Karen I., Zimmermann Patricia R. red., Mining the Home Movie. Excavations in Histories and Memories, University of California Press, Berkley – Los Angeles – Londyn 2008
  Google Scholar

Kattelle Alan, Home Movies. A History of the American Industry: 1897-1979, Transition Publishing, Nashua 2000
  Google Scholar

Odin Roger, Reflection on the Family Home Movie as Document. A Semio-Pragmatic Approach, w: Mining the Home Movie. Excavations in Histories and Memories, pod red. K. L. Ishizuka, Patricia R. Zimmermann, Uniwersity of California Press, Berkeley, Los Angele, Londyn, s. 255-271.
DOI: https://doi.org/10.1525/9780520939684-029   Google Scholar

Odin Roger, The Home Movie and Space of Communication, w: Amateur Filmmaking. The Home Movie, the Archive, the Web, pod red. Laura Rascaroli, Gwenda Young, Barry Monahan, Bloomsbury Publishing, Nowy Jork – Londyn – New Delhi – Sydney 2014, wydanie Kindle, lokacja442-682 z 8812.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781628929935.ch-001   Google Scholar

Podsiadło Magdalena, Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2013
  Google Scholar

Reisman David, Leisure and Work in a Post-Industrial Society, w: Mass Leisure, pod red. Eric Larrabee, Rolf Meyerson, Free Press, Glencoe 1958
  Google Scholar

Rencontres Autour Des Inedits red., Essays on Amateur Film. Jubilee Book, European Association Inedits, Charleroi 1997
  Google Scholar

Rosner Katarzyna, Narracja, tożsamość i czas, UNIVERSITAS, Kraków 2006
  Google Scholar

Sontag Susan, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł. J. Anders, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2016
  Google Scholar

Wees William C., Recycled Images. The Art and Politics of Found Footage Films, Anthology Film Archives, Nowy Jork 1993
  Google Scholar

Zimmermann Patricia R., Reel Families. A Social History of Amateur Film, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 1995
  Google Scholar

Zimmermann Patricia R., The Home Movie Movement. Excavations, Artifacts, Minings, w: Mining the Home Movie. Excavations in Histories and Memories, pod red. K. L. Ishizuka, Patricia R. Zimmermann, Uniwersity of California Press, Berkeley, Los Angele, Londyn.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-12-31

Cited By / Share

Haratyk, P. i Sitek, G. (2018) „„Found footage” jako kino odnowy znaczenia „home movies” w filmach „A Song Of Air” i «Sea In The Blood»”, Kwartalnik Filmowy, (104), s. 178–192. doi: 10.36744/kf.1868.

Autorzy

Paulina Haratyk 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński Polska

Filmoznawczyni i kulturoznawczyni, doktorantka w Instytucie Sztuk Au­diowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowuje pracę na temat polskiego kina amatorskiego okresu PRL-u. Absolwentka antropologii literatury oraz filmoznawstwa tegoż uniwersytetu, stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje się kinem ama­torskim, filmem found footage. Realizuje projekty kulturalne, edukacyjne i społeczne z wykorzysta­niem filmów i nowych mediów. Publikowała m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Małej Kulturze Współczes­nej” oraz „Ekranach”.


Autorzy

Gabriela Sitek 

Uniwersytet Jagielloński Polska

Doktorantka w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę doktorką dotyczącą dialektyki przestrzeni prywatnej i publicznej w doku­mentalnych filmach found footage. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowych studiów „Wiedza o kulturze” Polskiej Akademii Nauk. Publikowała m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Ekranach”, „Me­diach - Kulturze - Komunikacji Społecznej”, „Kulturze Liberalnej” i „Res Publice Nowej”.Statystyki

Abstract views: 47
PDF downloads: 26


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Paulina Haratyk, Gabriela Sitek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.