Niewyrażalność a obrazowanie cierpienia w „Brakującym zdjęciu” Rithy’ego Panha

Gabriela Sitek

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński (Polska)

Abstrakt

Tekst jest próbą przybliżenia problemu niewyrażalności cierpienia przedstawionego w dokumentalnym filmie autobiograficznym Brakujące zdjęcie (L’Image manquante, 2013) Rithy’ego Panha. Reżyser wobec braku zdjęć zbrodni popełnionych w latach 1975-1979 przez Czerwonych Khmerów w Kambodży, uchwyconych z perspektywy ofiar, zainscenizował kadry, które mogłyby pełnić rolę zastępczych reprezentacji wizualnych. Autorka analizuje i interpretuje to, jak reżyser charakteryzuje tytułowe brakujące zdjęcie, odwołując się do rozważań Georges’a Didi-Hubermana dotyczących Zagłady, przedstawionych w klasycznej pozycji Obrazy mimo wszystko. W artykule został przedstawiony sposób wykorzystania archiwalnych propagandowych materiałów filmowych jako świadectw historycznych, w świetle rozważań Petera Burke. Autorka posługuje się literaturą dotyczącą fotograficznego przedstawienia cierpienia w ujęciu Susan Sontag, Judith Butler i omówieniem zdjęć wojennych zaproponowanym przez André Rouillé jako kontekstem historycznym.


Słowa kluczowe:

Rithy Panh, Georges Didi-Huberman, Kambodża, fotografia, reprezentacja

Bradshaw, Nick. “Memories of murder: Rithy Panh on “The Missing Picture””. Sight & Sound 24:1 (2014).
  Google Scholar

Burke, Peter. Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.
  Google Scholar

Butler, Judith. Ramy wojny, tłum. A. Czarnacka. Warszawa: Książka i Prasa, 2011.
  Google Scholar

Didi-Huberman, Georges. Obrazy mimo wszystko, tłum. M. Kubiak Ho-Chi. Kraków: Universitas, 2012.
  Google Scholar

Jelonek, Adam W. Kambodża. Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2008.
  Google Scholar

Jelonek, Adam W. Rewolucja Czerwonych Khmerów 1975-1978. Studium autarkicznego rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 1999.
  Google Scholar

Kleinen, John. “Mass killings represented: the movies of Panh and Oppenheimer”. IIAS Newsletter 68 (2014).
  Google Scholar

Leśniak, Andrzej. Obraz płynny. Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki. Kraków: Universitas, 2010.
  Google Scholar

Oppenheimer, Joshua. “Perpetrators’ Testimony and the Restoration of Humanity: S21, Rithy Panh”. W: Killer Images: Documentary Film, Memory and the Performance of Violence, red. J. T. Brink, J. Oppenheimer. Columbia University Press, 2012.
  Google Scholar

Podsiadło, Magdalena. Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji. Kraków: Universitas, 2013.
  Google Scholar

Rouillé, Andre. Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, tłum. O. Hedemann. Kraków: Universitas, 2007.
  Google Scholar

Sontag, Susan. Widok cudzego cierpienia, tłum. S. Magala. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2010.
  Google Scholar

Zylberman, Lior. “The Missing Picture - Film Review”. Genocide Studies and Prevention: An International Journal 8:3 (2014).
DOI: https://doi.org/10.5038/1911-9933.8.3.10   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2016-12-31

Cited By / Share

Sitek, G. (2016) „Niewyrażalność a obrazowanie cierpienia w «Brakującym zdjęciu» Rithy’ego Panha”, Kwartalnik Filmowy, (96), s. 189–201. doi: 10.36744/kf.2148.

Autorzy

Gabriela Sitek 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński Polska

Doktorantka w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ab­solwentka filologii polskiej na Uniwersytecie War­szawskim i podyplomowych studiów Wiedza o Kulturze w Polskiej Akademii Nauk. Interesuje się kinem dokumentalnym, found footage, autobiografizmem, perspektywami pamięci. Współpracowała z kwartalnikiem „Res Publica Nowa” jako sekretarz redakcji, publikując recenzje filmowe i artykuły z zakresu audiowizualności. Współpracuje z porta­lem Gazeta.pl jako redaktorka. Członkini Grupy Okołofotograficznej prowadzącej działania z zakresu animacji kultury.Statystyki

Abstract views: 46
PDF downloads: 25


Licencja

Prawa autorskie (c) 2016 Gabriela Sitek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.