„Wszystko, co straszne, pragnie naszej miłości”. „Inny” posthumanizmu w ujęciu (post)sekularnym. (Przyczynek)

Joanna Sarbiewska

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Gdański (Polska)

Abstrakt

Autorka, na przykładzie analizy filmu Biały Bóg (2014) Kornéla Mundruczó, proponuje (post)sekularną wykładnię posthumanizmu. W tym ujęciu stawką byłoby zrozumienie nie-tożsamości (różnicy) nie w perspektywie religijnego/antropocentrycznego szowinizmu (słusznie krytykowanego przez posthumanistów), ale w perspektywie kenosis: jako gotowości transcendowania/transgresji granic własnej podmiotowości, niezależnie od przynależnych jej atrybutów: Bios czy Zoe, i rzeczywistego otwarcia na Innego. Gest kenosis stanowiłby tym samym dekonstrukcję zarówno procesu „wykluczania”, jak i „oikoizacji” (familiarnego oswajania) tego, co Obce (unheimlich). Afirmacja Obcego, konstytuująca się w akcie ontologicznej Miłości, ustanawia jako warunek porzucenie postawy zawłaszczającej i ekstatyczne wyjście „poza siebie”. Zdaniem autorki uznanie równości modusów istnienia bytów ludzkich i nie-ludzkich, zgodne z postulatem posthumanizmu, powinno spotkać się z (post)sekularną afirmacją nieprzeniknioności (każdego) Innego.


Słowa kluczowe:

Kornel Mundruczó, postsekularyzm, posthumanizm, Inny, tożsamość, różnica

Bennett, Jane. Vibrant Matter. A Political Ecology of Things. Durham and London: Duke University Press, 2010.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv111jh6w   Google Scholar

Braidotti, Rosi. The Posthuman. Cambridge: Polity Press, 2013.
  Google Scholar

Braidotti, Rosi. Transpositions. On Nomadic Ethics. Cambridge: Polity Press, 2006.
  Google Scholar

Deleuze, Gilles., Guattari, Fèlix. Tysiąc plateau. tłum. J. Bednarek. Warszawa: Bęc Zmiana, 2016.
  Google Scholar

Derrida, Jacques. The Animal That Therefore I Am (More to Follow). trans. D. Wills. New York: Fordham University Press, 2008.
  Google Scholar

Derrida, Jacques. “Wiara i wiedza”. tłum. M. Kowalska. w: Religia. Seminarium na Capri prowadzone przez Jacques'a Derridę i Gianniego Vattimo. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1999.
  Google Scholar

Haraway, Donna J. When Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.
  Google Scholar

Heidegger, Martin. “Czas światoobrazu”. tłum. K. Michalski. w: Heidegger, Martin. Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Warszawa: Czytelnik, 1977.
  Google Scholar

Massumi, Brian. “Autonomia afektu”. tłum. A. Lipszyc. Teksty Drugie, 6, 2013.
  Google Scholar

Rilke, Rainer M. Elegie Duinejskie i Sonety do Orfeusza. tłum. A. Lam. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2011.
  Google Scholar

Rilke, Rainer M. Listy do młodego poety. tłum. J. Nowotniak. Warszawa: Czuły Barbarzyńca Press, 2010.
  Google Scholar

Wolfe, Cary. Animal Rites. American Culture, the Discourse of Species, and Posthumanist Theory. Chicago: University of Chicago Press, 2003.
DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226905129.001.0001   Google Scholar

Wolfe, Cary. What is Posthumanism? Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-06-30

Cited By / Share

Sarbiewska, J. (2018) „„Wszystko, co straszne, pragnie naszej miłości”. «Inny» posthumanizmu w ujęciu (post)sekularnym. (Przyczynek)”, Kwartalnik Filmowy, (101-102), s. 197–202. doi: 10.36744/kf.1954.

Autorzy

Joanna Sarbiewska 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Gdański Polska

Adiunkt w Katedrze Wie­dzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Instytutu Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego; zajmuje się filozofią kultury, filmu i sztuki me­diów w perspektywie postsekularnej. Autorka książki Ontologia i estetyka filmowych obrazów Wernera Herzoga (2014) oraz kilkunastu artyku­łów naukowych. Scenarzystka i reżyserka etiudy filmowej Oglądy, opartej na motywach opowia­dania Pokój Jean-Paula Sartre’a. W latach 2012­-2014 wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego; prezes gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Fil­mem i Mediami.Statystyki

Abstract views: 42
PDF downloads: 29


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Joanna Sarbiewska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.