Instytucje filmowe jako instytucje pamięci – przykład Litwy, Łotwy i Estonii

Ilya Tsibets

ul0190875@edu.uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-6056-0673

Abstrakt

Autor opisuje działalność instytucji filmowych krajów bałtyckich (tj. Litwy, Łotwy i Estonii), analizując różnego rodzaju dokumenty normatywne i programy inicjowane przez te placówki. Bazując na rozważaniach Jana Assmanna oraz Astrid Erll o pamięci kulturowej i sposobach jej eksternalizacji, autor wskazuje, że wspierane ze środków publicznych instytucje filmowe spełniają się również jako instytucje pamięci. Przybliżając historię instytucjonalizacji przemysłów filmowych wymienionych państw,  uwypukla ich rolę pamięciotwóczą i tożsamościotwórczą. Bezpośredni przykład stanowią tu programy wprowadzane w ramach obchodów stulecia uzyskania (lub odzyskania) niepodległości omawianych krajów. Szczegółowo opisując normatywną stronę tych programów i ich efekty, autor potwierdza pierwotne założenia dotyczące pamięciotwórczego charakteru instytucji filmowych. Scharakteryzowanie wskazanych zjawisk pozwala też uzupełnić lukę w badaniach kina krajów bałtyckich.


Słowa kluczowe:

praktyki pamiętania, kraje bałtyckie, produkcja filmowa, instytucje filmowe

Assmann, J. (2015). Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych (tłum. A. Kryczyńska-Pham). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  Google Scholar

Crofts, S. (2002). Reconceptualizing National Cinema/s. W: A. William (red.), Film and Nationalism (ss. 25-51). New Brunswick – London: Rutgers University Press.
  Google Scholar

Erll, A. (2018). Kultura pamięci. Wprowadzenie (tłum. A. Teperek). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323534174   Google Scholar

Jaanson, K., Rohn, U. (2019). Film Branding: How the Estonia 100 Umbrella Brand Influenced Production, Marketing and Consumption of the Estonia 100 Films. Baltic Screen Media Review, 7 (1), ss. 34-49. https://doi.org/10.2478/bsmr-2019-0003
DOI: https://doi.org/10.2478/bsmr-2019-0003   Google Scholar

Laķe, A., Brutāne, L., Petkeviča, K. (2021). Collective and Individual Factors in the Development of Creative Ideas in Art: The Perspective of Film Directors. Filosofija. Sociologija, 32 (4), ss. 407-416. https://doi.org/10.6001/fil-soc.v32i4.4624
DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v32i4.4624   Google Scholar

Matīsa, K. (red.) (2017). Latvijas Filmas, Latvijas Simtgadei/Latvian Films for Latvian Centenary. Rīga: Nacionālais kino centrs.
  Google Scholar

Mitkus, T., Nedzinskaitė-Mitkė, V. (2017). Promoting Competitiveness in Creative Industries: Changes and Trends of Lithuanian Film Industry in 21st Century. Creativity Studies, 10 (1), ss. 14-25. https://doi.org/10.3846/23450479.2016.1207719
DOI: https://doi.org/10.3846/23450479.2016.1207719   Google Scholar

Printsmann, A., Linkola, H., Zariņa, A., Vološina, M., Häyrynen, M., Palang, H. (2019). Landscape 100: How Finland, Estonia and Latvia Used Landscape in Celebrating their Centenary Anniversaries. European Countryside, 11 (2), ss. 187-210. https://doi.org/10.2478/euco-2019-0017
DOI: https://doi.org/10.2478/euco-2019-0017   Google Scholar

Rietuma, D. (2019). Centenary of Latvia through the Eyes of a Child. Culture Crossroads, 14 (1), ss. 6-13.
DOI: https://doi.org/10.55877/cc.vol14.86   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-31

Cited By / Share

Tsibets, I. (2022) „Instytucje filmowe jako instytucje pamięci – przykład Litwy, Łotwy i Estonii”, Kwartalnik Filmowy, (120), s. 68–91. doi: 10.36744/kf.1341.

Autorzy

Ilya Tsibets 
ul0190875@edu.uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki Polska
https://orcid.org/0000-0001-6056-0673

Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Kontynuuje studia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą narracji tożsamościowych w kinematografiach państw byłego ZSRR. Zajmuje się badaniem związków postkomunistycznych polityk historyczno-kulturalnych i praktyk zbiorowego pamiętania z nowo powstającymi przemysłami kinematograficznymi wskazanego regionu. Statystyki

Abstract views: 89
PDF downloads: 35


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Ilya Tsibets

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.