Trwanie w trybie umierania – ślady obecności autora w „Histoire(s) du cinéma” Jean-Luca Godarda

Kevin Kołeczek

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Łódzki (Polska)

Abstrakt

Praca jest próbą analizy Histoire(s) du cinéma (1988-1998) Jean-Luca Godarda pod kątem problemu autorstwa filmowego. Uznając dzieło za wyjątkowy przykład autobiografii, autor w swym tekście zmierza do ustalenia, za pomocą jakich strategii oraz w jakiej formie twórca wpisuje się w swój film. Doprowadza to do odnotowania dwóch pozornie sobie przeciwstawnych tendencji ukierunkowanych z jednej strony na unicestwienie, a z drugiej na odsłonięcie figury autora.


Słowa kluczowe:

Jean-Luc Godard, autobiografia, figura autora

M. Czermińska (red.), Autobiografia, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.
  Google Scholar

M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas, Kraków 2000.
  Google Scholar

P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Universitas, Kraków 2007.
  Google Scholar

M. Podsiadło, Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji, Universitas, Kraków 2013.
  Google Scholar

Autor w filmie. Z dziejów ewolucji filmowych form artystycznych, red. M. Hendrykowski, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, Poznań 1991.
  Google Scholar

R. Brody, Everything is cinema. The working life of Jean-Luc Godard, Holt Paperbacks, New York 2008.
  Google Scholar

For ever Godard, (red.) Michael Temple, James S Williams, Michael Witt, Black Dog Publishing, London 2007.
  Google Scholar

Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej, red. D. Śnieżka, Semper, Warszawa 1996.
  Google Scholar

M. Witt, Jean-Luc Godard, Cinema Historian, Indiana University Press, Bloomington 2013.
  Google Scholar

R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
  Google Scholar

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 2012.
  Google Scholar

R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości, Universitas, Kraków 2012.
  Google Scholar

B. Kita, Obraz zatrzymany. Praktyka i teoria późnego Godarda, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2013.
  Google Scholar

E. Mazierska, Pasja. Filmy Jeana-Luca Godarda, Korporacja ha!art, Kraków 2010.
  Google Scholar

C. Sayad, Performing authorship. Self-inscription and corporeality in the cinema, London: I.B.Tauris, 2013.
DOI: https://doi.org/10.5040/9780755693399   Google Scholar

E. A. Havelock, Przedmowa do Platona, tłum. Paweł Majewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
  Google Scholar

K. Silverman, The Author as Receiver, “October” 2001, t. 21.
DOI: https://doi.org/10.2307/779115   Google Scholar

Europejskie manifesty kina, red. A. Gwóźdź, Wiedza Powszechna, Warszawa 2002.
  Google Scholar

A. Hirszfeld, Cogito Ergo Video. wprowadzenie do „Histoire(s) du cinema” Godarda, „Kwartalnik Filmowy” 2009, nr 67-68.
  Google Scholar

B. Kita, „Historie kina” JLG. Historia XX wieku, metodologia sztuki i teoria kina, „Kwartalnik Filmowy” 2014, nr 85.
  Google Scholar

T. Majewski, Kinematyka pamięci: Aby Warburg i Jean-Luc Godard, https://www.academia.edu/3776503/Kinematyka_pami%C4%99ci_Aby_Warburg_i_Jean_Luc_Godard (dostęp: 28.09.2018).
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-12-31

Cited By / Share

Kołeczek, K. (2018) „Trwanie w trybie umierania – ślady obecności autora w «Histoire(s) du cinéma» Jean-Luca Godarda”, Kwartalnik Filmowy, (104), s. 84–94. doi: 10.36744/kf.1859.

Autorzy

Kevin Kołeczek 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Łódzki Polska

Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Do kręgu jego zainteresowań naukowych należą m.in. teoria montażu oraz problem autorstwa filmowego.Statystyki

Abstract views: 50
PDF downloads: 30


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Kevin Kołeczek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.