O autentyczności i kulturze popularnej

Fabio Bego

badacz niezależny
https://orcid.org/0000-0003-3339-9997

Abstrakt

Autor recenzuje książkę Polish Popular Music on Screen (2020) Ewy Mazierskiej, która w swej pracy śledzi wzajemne uwikłania historyczne polskiej polityki, kina, telewizji i muzyki. Mimo że autorka skupia się na kontekście polskim, pojawiające się w jej analizie obserwacje ogólnoteoretyczne dotyczą również szerzej rozumianej dawnej Europy socjalistycznej. Wychodząc od książki Ewy Mazierskiej, recenzent stawia pytanie o „(nie)autentyczność” w odniesieniu do kultury popularnej. Słowo „autentyczność” jest przez autorkę często stosowane dla wyrażenia opinii krytyki o produktach kultury, ale samo w sobie nie zostało przez nią jasno zdefiniowane. Recenzję otwiera wstępna analiza tych konceptów, co z kolei pozwala autorowi poddać namysłowi dane prezentowane w książce. W podsumowaniu recenzent przedstawia konkluzje dotyczące obecnego stanu badań nad kulturą Europy Wschodniej, podkreślając ograniczenia oraz możliwe ścieżki rozwoju w tym zakresie. [artykuł opublikowany w języku angielskim jako: On Authenticity and Popular Culture]

Słowa kluczowe:

kultura popularna, autentyczność, muzyka popularna, subkultury

Adorno, T. W. (1998). On Popular Music. In: J. Storey (ed.), Cultural Theory and Popular Culture: A Reader (pp. 197-209). Athens: The University of Georgia Press.
  Google Scholar

Benjamin, W. (1969). The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (trans. H. Zohn). In: H. Arendt (ed.), Illuminations (pp. 217-251). New York: Schocken Books.
DOI: https://doi.org/10.4324/9780429498909-39   Google Scholar

Buchanan, D. A. (ed.) (2007). Balkan Popular Culture and the Ottoman Ecumene: Music, Image, and Regional Political Discourse. Lanham: The Scarecrow Press.
  Google Scholar

Heidegger, M. (1996). Being and Time: A Translation of “Sein und Zeit” (trans. J. Stambaugh). Albany: State University of New York Press.
  Google Scholar

Mazierska, E. (2020). Polish Popular Music on Screen. Cham: Palgrave Macmillan.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-42779-5   Google Scholar

Miszczynski, M., Helbig, A. N. (eds.) (2017). Hip Hop at Europe’s Edge: Music, Agency, and Social Change. Bloomington: Indiana University Press.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt2005sm8   Google Scholar

Schaefer, E. (1999). “Bold! Daring! Shocking! True!”: A History of Exploitation Films, 1919-1959. Durham: Duke University Press.
DOI: https://doi.org/10.1215/9780822395966   Google Scholar

Tochka, N. (2016). Audible States: Socialist Politics and Popular Music in Albania. New York: Oxford University Press.
DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190467814.001.0001   Google Scholar


Opublikowane
2022-01-13

Cited By / Share

Bego, F. (2022) „O autentyczności i kulturze popularnej”, Kwartalnik Filmowy, (116), s. 242–250. doi: 10.36744/kf.961.

Autorzy

Fabio Bego 
https://orcid.org/0000-0003-3339-9997

Badacz specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących nacjonalizmu, kształtowania się państwowości oraz Bałkanów. Zanim uzyskał w 2017 r. doktorat w zakresie problematyki europejskiej i międzynarodowej na Uniwersytecie Roma Tre, studiował w Rzymie antropologię i stosunki międzynarodowe. Publikował artykuły dotyczące relacji między Albańczykami a ich bałkańskimi i włoskimi sąsiadami. Jest kuratorem odbywającego się w Rzymie Albańskiego Festiwalu Filmowego „Albania, si Gira!”.Statystyki

Abstract views: 139
PDF downloads: 90


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Fabio Bego

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA