Teoria badań humanistycznych Juliusza Kleinera w zastosowaniu do nauki o sztuce filmowej

Materiał nierecenzowany

Bolesław W. Lewicki

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
(Polska)

Abstrakt

Autor przypomina szkic Juliusza Kleinera (1886-1957), wybitnego polskiego humanisty i filologa, pod tytułem U wrót nowej estetyki z 1929 r. i uznaje go za jedną z ważniejszych publikacji w ramach przedwojennej polskiej myśli filmowej. Lewicki zwraca uwagę przede wszystkim na akt nobilitacji filmu w świecie naukowym, a także na istotne rozpoznania Kleinera dotyczące filmu jako sztuki kierującej się nowymi zasadami tworzenia i cechującej się nowym sposobem odbioru. Główną część artykułu stanowi próba zastosowania innych, stricte filologicznych prac Kleinera oraz metodologii tam wypracowanej w kształtującym się na przełomie lat 50. i 60. XX w. filmoznawstwie jako akademickiej dyscyplinie naukowej (poszczególne uwagi dotyczą m.in. kwestii analizy dzieła, teorii procesu historycznego, a także zasad komparatystyki interdyscyplinarnej). (Materiał nierecenzowany; pierwodruk: „Kwartalnik Filmowy” 1957, nr 28, s. 3-17).


Słowa kluczowe:

Juliusz Kleiner, historia myśli filmowej, literaturoznawstwo, metody badań humanistycznych

Nie dotyczy / Not applicable
  Google Scholar


Opublikowane
2023-12-28

Cited By / Share

Lewicki, B. W. (2023) „Teoria badań humanistycznych Juliusza Kleinera w zastosowaniu do nauki o sztuce filmowej”, Kwartalnik Filmowy, (124), s. 179–202. doi: 10.36744/kf.1833.

Autorzy

Bolesław W. Lewicki 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Polska

Ur. 1908, zm. 1981; polski filmoznawca, teoretyk filmu, historyk i metodolog badań filmoznawczych, propagator edukacji filmowej. Pracę naukową, działalność publikacyjną i kulturalną rozpoczął jeszcze w okresie studiów filologicznych na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Lata wojenne spędził w pięciu obozach koncentracyjnych (m.in. w Auschwitz), a wspomnienia z tego czasu zawarł w książce Wiesz, jak jest (1974, wznowienie: 2012). Po wojnie zamieszkał w Łodzi, a na tamtejszym uniwersytecie w 1959 r. założył Zakład Wiedzy o Filmie. Przyczynił się także do powstania łódzkiej Szkoły Filmowej, był jej rektorem i wieloletnim wykładowcą. Autor trzech książek (Wprowadzenie do wiedzy o filmie /1964/, Scenariusz. Literacki program struktury filmowej /1970/, Kino i telewizja /1974 – redaktor tomu i jego współautor/) oraz kilkuset artykułów naukowych (bibliografia jego prac rozproszonych obejmuje ok. 750 pozycji; w samym „Kwartalniku Filmowym” – w edycji z lat 1951-1965 – opublikował blisko 20 artykułów). W 1995 r. Ewelina Nurczyńska-Fidelska i Bronisława Stolarska przygotowały tom O filmie. Wybór pism gromadzący 30 artykułów Lewickiego z różnych okresów jego działalności.Statystyki

Abstract views: 82
PDF downloads: 39 PDF downloads: 16


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Bolesław W. Lewicki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.