Najstarszy zapis dwóch pieśni maryjnych: „Cesarzewno, królewno Niebieska” i „O przenasławniejsza Panno” w późnośredniowiecznym rękopisie dominikańskim PL-Wn 8091 III

Recenzowany

Dominika Grabiec


Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-4350-3188

Abstrakt

Despite long tradition of research on Polish medieval songs, sources that were either  unknown or went unmentioned in the literature of the subject are still being unearthed. One  such a source is the Dominican sequentiary from the National Library of Poland (shelf mark  8091 III, formerly BN akc. 6477), dated to the late 15th/early 16th centuries, most likely of  Silesian provenance. The last page of this manuscript (fol. 172v) contains texts of two Polish  Marian songs: Cesarzewno, królewno niebieska (Emperor’s Daughter, Heavenly Princess) and  O przenasławniejsza panno czysta (O Most Famous and Pure Virgin). Previously these two  songs were only known from a 19th-century copy by Bolesław Erzepki, while a longer version  of the latter, copied by Wacław Aleksander Maciejowski, was also published in 19th-century  Petersburg. Musical settings of these songs have been found in 16th-, 17th-, and early 18thcentury  sources such as the Tablature of Joannes of Lublin, Benedictine Nuns’ Cantionals  from Staniątki, and one of the musical volumes of Warsaw’s Literary Confraternity, which  testifies to the considerable popularity of these compositions.  Though these songs have frequently been mentioned in writings dedicated to Polish medieval  poetry and the Marian song repertoire, none of the authors to date has noted what  seems to be the oldest handwritten record of these songs’ texts, contained in the sequentiary  from the National Library. The versions recorded in that source bear striking resemblance  to Erzepki’s transliteration and transcription, which suggests that he copied them from this  particular manuscript. 


Słowa kluczowe:

średniowieczne rękopisy, rękopisy dominikańskie , pieśni maryjne, poezja staropolska, Bolesław Erzepki, Tabulatura Jana z Lublina

Bobowski, Mikołaj. „Polskie pieśni katolickie od najdawniejszych czasów do końca XVI wieku”. Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny 19 (1893): 1‒475.
  Google Scholar

Clavis scriptorum et operum Medii Aevi Poloniae, opr. Jerzy Kaliszuk, Aneta Pieniądz, Piotr Węcowski, Krzysztof Skwierczyński. Kraków: Homini, 2019.
  Google Scholar

Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, opr. Jerzy Kaliszuk, Sławomir Szyller. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2012 (= Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej 3).
  Google Scholar

Jakóbczyk-Gola, Aleksandra. „Dialog rytów chrześcijaństwa. Między Bogurodzicą a Matką Boską. Akatyst ku czci Bogurodzicy wobec pieśni O przenasławniejsza Panno czysta…”. Tekstualia 12, nr 1 (2008): 151‒164.
  Google Scholar

Jurecka-Klimek, Magdalena. „Formy czasownika i ich funkcja stylistyczna w średniowiecznych pieśniach maryjnych”. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria: Filologia Polska – Językoznawstwo 3 (1996): 73‒85.
  Google Scholar

Kaliszuk, Jerzy. Codices deperditi: średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej. T. 2, Katalog rękopisów utraconych. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, 2016 (= Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach 8/2, 2).
  Google Scholar

Kolędy chóralne dawne i nowe, opr. Jan Węcowski. Lublin: Polihymnia, 2015.
  Google Scholar

Kubieniec, Jakub. „Uwagi o melodii, formie i dziejach staropolskiej pieśni O przenasławniejsza Panno”. Muzyka 67, nr 3 (2022): 33‒51.
DOI: https://doi.org/10.36744/m.1403   Google Scholar

Maciejewski, Tadeusz. Zasób utworów z ksiąg Archikonfraternii Literackiej w Warszawie, 1668‒1829. Warszawa: PAX, 1972 (= Silva Medii et Recentioris Aevi).
  Google Scholar

Maciejowski, Wacław Aleksander. Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowian, t. 2. Petersburg‒Lipsk: Księgarnia Eggersa i Hinrichsa, 1839.
  Google Scholar

Mazurkiewicz, Roman. Polskie średniowieczne pieśni maryjne. Studia filologiczne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002.
  Google Scholar

Muzyka Staropolska. Wybór nie publikowanych utworów z XII‒XVIII wieku, red. Hieronim Feicht. Kraków: PWM, 1966.
  Google Scholar

Najstarsze kompozycje w Polsce XI‒XVI wiek, koncepcja i opr. Jan Węcowski. Lublin: Polihymnia, 2016.
  Google Scholar

Pikulik, Jerzy. Indeks sekwencji w polskich rękopisach muzycznych. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1974.
  Google Scholar

Pikulik, Jerzy. „Polska pieśń religijna w XV w.”. Analecta Cracoviensia 16 (1984): 79‒94.
DOI: https://doi.org/10.15633/acr.3168   Google Scholar

Przedziwna Matka Stworzyciela swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej, wybór, opr. i wstęp Roman Mazurkiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów MIC: 2008.
  Google Scholar

Sutkowski, Adam. „Sekwencjarz dominikański Biblioteki Narodowej z początku XVI wieku”. Muzyka 5, nr 4 (1960): 80‒96.
  Google Scholar

Świerczek, Wendelin. „Katalog kancjonałów staniąteckich i pieśni”. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 41 (1980): 128‒189.
DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.7399   Google Scholar

Tabulatura Jana z Lublina (wydanie facsimilowe), wyd. Krystyna Wilkowska-Chomińska. Kraków: PWM, 1964 (= Monumenta Musicae in Polonia B I, t. 1).
  Google Scholar

Tabulatura Joannis de Lublin. Repertuar, wyd. Zofia Dobrzańska-Fabiańska. T. 1, Utwory liturgiczne i inne religijne. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2021.
  Google Scholar

Teksty o Matce Bożej. Polskie średniowiecze, wstęp, wybór i opr. Roman Mazurkiewicz. Niepokalanów: Wydaw. Ojców Franciszkanów, 2000.
  Google Scholar

Wydra, Wiesław. „Trzy staropolskie pieśni religijne z ineditów Bolesława Erzepkiego”. Studia Polonistyczne 10 (1982): 211
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-07-17

Cited By / Share

Grabiec, D. (2023). Najstarszy zapis dwóch pieśni maryjnych: „Cesarzewno, królewno Niebieska” i „O przenasławniejsza Panno” w późnośredniowiecznym rękopisie dominikańskim PL-Wn 8091 III. Muzyka, 68(2), 142–150. https://doi.org/10.36744/m.1776

Autorzy

Dominika Grabiec 

Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0003-4350-3188

Statystyki

Abstract views: 45
PDF downloads: 27


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Dominika Grabiec

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.