Glosa do rozważań Marcina Szelesta o postaci Marcina Leopolity

Recenzowany

Elżbieta Zwolińska


Uniwersytet Warszawski (Polska)

Abstrakt

W artykule podjęto wybrane wątki dotyczące biografii Marcina Leopolity, obecne w niedawnej, ważnej publikacji Marcina Szelesta (Muzyka 2022/4). Przedstawiono źródła pomocne w ocenie czasu zatrudnienia kompozytora na dworze Zygmunta Augusta i okoliczności powstania zaginionego zbioru Cantiones Ecclesiasticae oraz domniemanej aktywności Marcina jako dworskiego organisty. Wspomniano też o próbach łączenia postaci kompozytora z Marcinem ze Lwowa, czynnym w połowie XVI w. jako rektor szkoły zamkowej na Wawelu.


Słowa kluczowe:

Marcin Leopolita, compositor cantus, dwór królewski, Zygmunt II August, Katarzyna Habsburżanka, organarius, szkoła zamkowa na Wawelu

Czepiel, Tomasz M.M. Music at the Royal Court and Chapel in Poland, c. 1540–1600. New York–London: Garland, 1996.
  Google Scholar

Feicht, Hieronim. „O «Mszy Wielkanocnej» Marcina Leopolity”. W: tegoż: Studia nad muzyką polskiego renesansu i baroku, 7–86. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1980 (= Opera musicologica Hieronymi Feicht 3).
  Google Scholar

Głuszcz-Zwolińska, Elżbieta. Muzyka nadworna ostatnich Jagiellonów. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1988.
  Google Scholar

Hajdukiewicz, Leszek. „Krakowska szkoła zamkowa 1510–1801”. Studia do dziejów Wawelu 1 (1955): 203–348.
  Google Scholar

Krukowski, Jan. Nauczyciele szkół parafialnych Krakowa w XVI wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 2007.
  Google Scholar

Marchwińska, Agnieszka. „Instrukcja Zygmunta Augusta około urządzenia dworu Katarzyny Habsburżanki z 1553 roku”. W: Homo doctus in se semper divitias habet. Księga pamiątko- wa ofiarowana Profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej, red. Wojciech Polak, 171–184. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
  Google Scholar

Marchwińska, Agnieszka. Królewskie dwory żon Zygmunta Augusta. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008 (= Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 92, zesz. 1).
  Google Scholar

Morawska, Katarzyna. Renesans 1500–1600. Warszawa: Sutkowski Edition, [1994] (= Historia Muzyki Polskiej 2).
  Google Scholar

Prus, Jadwiga. Muzyka na Wawelu. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975 (= Kraków dawniej i dziś 19).
  Google Scholar

Pillich, Walter. „Königin Katharina von Polen in Linz”. Historisches Jahrbuch der Stadt Linz 10 (1966): 169–198.
  Google Scholar

Poliński, Aleksander. Dzieje muzyki polskiej w zarysie. Lwów: Wydawnictwo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1907.
  Google Scholar

Poźniak, Piotr. „Leopolita, Martinus”. W: Encyklopedia Muzyczna PWM, red. Elżbieta Dziębowska. T. 5, 329–330. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1977.
  Google Scholar

Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 10 i 22. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1976 i 1994.
  Google Scholar

Szelest, Marcin. „Przyczynki do działalności i twórczości muzyków związanych z dworem królewskim Rzeczpospolitej w drugiej połowie XVI wieku”. Muzyka 67, nr 4 (2022): 81–115. doi 10.36744/m.1538.
  Google Scholar

Szweykowscy, Anna i Zygmunt. „Wacław z Szamotuł – renesansowy muzyk i poeta. Szkic biograficzny”. Muzyka 9, nr 1–2 (1964): 3–28.
  Google Scholar

Szydłowska-Ceglowa, Barbara. Staropolskie nazewnictwo instrumentów muzycznych. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum, 1977.
  Google Scholar

Wieczorek, Ryszard. „Music and Patronage in Light of Letters of Dedication: Wacław of Szamotuły, Valentin Bakfark and King Sigismund II Augustus”. Muzyka 68, nr 1 (2023): 155–181. doi 10.36744/m.1686.
  Google Scholar

Zwolińska, Elżbieta. „Jasińczyc – Jasiuczyc – Jazwicz. W sprawie nazwiska Jurka Kleryki, kapelmistrza Zygmunta Augusta”. W: Affetti musicologici. Księga pamiątkowa z afektem ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Piotr Poźniak, 105–114. Kraków: Musica Iagellonica, 1990.
  Google Scholar

Zwolińska, Elżbieta. „Joannes Baston – flämischer compositor cantus am Hofe des Jagellonen-Königs Zygmunt August”. W: From Ciconia to Sweelinck. Donum natalicium Willem Elders, red. Albert Clement, Eric Jas, 215–221. Amsterdam–Atlanta, GA: Brill Rodopi, 1994.
  Google Scholar

Zwolińska, Elżbieta. „O przydatności dewizy «Ad fontes» w studiach nad muzyką dawną”. W: Źródła muzyczne. Krytyka – analiza – interpretacja, red. Ludwik Bielawski, J. Katarzyna Dadak-Kozicka, 165–170. Warszawa: Związek Kompozytorów Polskich, Instytut Sztuki PAN, 1999.
  Google Scholar

Zwolińska, Elżbieta. „Sprawy muzyki nadwornej w korespondencji Zygmunta Augusta”. Przegląd Muzykologiczny 1 (2001): 29–38.
  Google Scholar

Zwolińska, Elżbieta. „O Marcinie Andreopolicie – organmistrzu i muzyku w służbie Zygmunta Augusta”. W: Muzykolog wobec badań źródłowych i dokumentów. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. rocznicę urodzin, red. Zofia Fabiańska i in., 123–146. Kraków: Musica Iagellonica, 2009.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2024-03-29

Cited By / Share

Zwolińska, E. (2024). Glosa do rozważań Marcina Szelesta o postaci Marcina Leopolity. Muzyka, 69(1), 105–118. https://doi.org/10.36744/m.2534

Autorzy

Elżbieta Zwolińska 

Uniwersytet Warszawski Polska

Statystyki

Abstract views: 39
PDF downloads: 26


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Elżbieta Zwolińska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.