From the collection of the Polish musicologist Aleksander Poliński: On the provenance of two lute tablature manuscripts held in the Bibliothèque nationale in Paris

Grzegorz Joachimiak


Uniwersytet Wrocławski (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-4443-0929

Abstrakt

Z KSIĘGOZBIORU ALEKSANDRA POLIŃSKIEGO. O PROWENIENCJI DWÓCH RĘKOPIŚMIENNYCH TABULATUR LUTNIOWYCH Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ W PARYŻU

Artykuł dotyczy prywatnej kolekcji źródeł muzycznych Aleksandra Polińskiego, autora książki Dzieje muzyki polskiej w zarysie (Lwów 1907). Poliński wymienia w niej dużą liczbę źródeł, które w większości znajdowały się w jego posiadaniu. Pośród tych materiałów wyraźnie przeważały muzyczne polonica. W październiku 1944 r. w Warszawie kolekcja spłonęła, przez co obecnie nie ma już dostępu do tych zbiorów. Istnieją natomiast wyjątki w postaci odpisów, a na szczególną uwagę zasługują źródła, które w wyniku różnych splotów wydarzeń ocalały. Należy do nich rękopis tabulatury lutniowej przechowywany obecnie w Bibliotece Narodowej w Paryżu w dziale zbiorów specjalnych pod sygnaturą Rès. Vmc. ms. 61. Zawiera charakterystyczny stempel, który stał się podstawą wskazania przynależności do zbiorów Polińskiego. W tej samej bibliotece zachowany jest również inny rękopis tabulatury lutniowej, prze chowywany pod sygnaturą Rès. Vma. ms. 1213, określany potocznie w literaturze przedmiotu jako „Weiss. à Rome” (dotyczy on pobytu jednego z najsłynniejszych lutnistów doby baroku S.L. Weissa, który dzięki polskiemu królewiczowi Aleksandrowi Sobieskiemu wyjechał ze Śląska i w l. 1710–14 przebywał w „rzymskiej Arkadii” wdowy po królu Janie III Sobieskim, Marii Kazimiery Sobieskiej). Autor artykułu wskazuje argumenty przemawiające za tym, że jest to drugi zachowany rękopis tabulatury lutniowej pochodzący również z dawnej kolekcji Polińskiego, czego w historiografii muzycznej dotychczas zupełnie nie brano pod uwagę.


Słowa kluczowe:

Aleksander Poliński, tabulatura lutniowa, polonica, badania źródłoznawcze, Paryż


Opublikowane
2019-10-01

Cited By / Share

Joachimiak, G. (2019). From the collection of the Polish musicologist Aleksander Poliński: On the provenance of two lute tablature manuscripts held in the Bibliothèque nationale in Paris. Muzyka, 64(3), 18–33. https://doi.org/10.36744/m.40

Autorzy

Grzegorz Joachimiak 

Uniwersytet Wrocławski Polska
https://orcid.org/0000-0003-4443-0929

Statystyki

Abstract views: 94
PDF downloads: 157


Licencja

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.