Nowe dane biograficzne o autorach symfonii w Polsce przełomu XVIII/XIX wieku

Recenzowany

Kamil Stepan


Kraków (Polska)

Abstrakt

Artykuł przedstawia nowe dane o siedmiu spośród tych kompozytorów polskich przełomu XVIII/XIX w., którzy w swym dorobku pozostawili symfonie. Głównym źródłem informacji są księgi metrykalne z archiwów kościelnych i państwowych (Warszawa, Poznań, Kraków, Częstochowa), a także inne archiwalia i dawna prasa. Źródła te pozwoliły osadzić w czasie i miejscu działalność kompozytorów, o których dotąd brak było jakichkolwiek informacji, w pewnym stopniu odtworzyć ich biografie, bądź uzupełnić znane już dane.


Słowa kluczowe:

symfonia, kapele kościelne, biografie, Gaetano, Jan Wański, Antoni Haczewski, Karol Pietrowski, Gabriel Paszczyński, Ignacy Kasprzykowski, Mateusz Kuci

Bujas-Poniatowska, Jolanta, Andrzej Edward Godek, Kamil Poniatowski. „Życie i aktywność Wacława Raszka (1764–1837) w świetle źródeł” Muzyka 67, nr 1 (2022): 20–38. doi 10.36744/m.1144.
  Google Scholar

Encyklopedia muzyki PWN. Warszawa: PWN, 2005.
  Google Scholar

Fatalski, Tomasz. „«Podług mojej metryki jest już ze mnie dobrze stare chłopisko». Odnaleziona metryka chrztu Wincentego Lessla”. Muzyka 68, nr 2 (2023): 119–126. doi 10.36744/m.1774.
  Google Scholar

Girtler, Kazimierz. Opowiadania. T. 1, Pamiętniki z lat 1803–1831. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1971.
  Google Scholar

Idaszak, Danuta. Grodzisk Wielkopolski. Katalog tematyczny muzykaliów. Kraków: Musica Iagellonica, 1993.
  Google Scholar

Idaszak, Danuta. Źródła muzyczne Gniezna. Katalog tematyczny. Słownik muzyków. Kraków: Musica Iagellonica, 2001.
  Google Scholar

Leszczyńska-Zając, Dorota: „Wański Jan”. W: Encyklopedia Muzyczna PWM. Red. Elżbieta Dziębowska. T. 12, 71–73. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2015.
  Google Scholar

Massalski, Adam. Nauczyciele szkół średnich rządowych męskich w Królestwie Polskim 1833–1862. Słownik biograficzny. Kielce–Warszawa: Rytm 2007.
  Google Scholar

Mościcki, Henryk. Pomniki bojowników o niepodległość 1794–1863. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Robót Publicznych, 1929.
  Google Scholar

Muchenberg, Bohdan. „Stan badań nad polską symfonią XVIII wieku”. Zeszyty Naukowe PWSM w Gdańsku 13 (1974): 117–138.
  Google Scholar

Muchenberg, Bohdan. „Z zagadnień dokumentacji symfonii polskiej drugiej połowy XVIII wieku”. Z Dziejów Muzyki Polskiej 14 (1969): 65–85.
  Google Scholar

Nowak-Romanowicz, Alina. „Muzyka polskiego oświecenia i wczesnego romantyzmu”. W: Z dziejów polskiej kultury muzycznej. T. 2, 70–77. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1966.
  Google Scholar

Nowak-Romanowicz, Alina. „Gaetano”. W: Encyklopedia Muzyczna PWM, red. Elżbieta Dziębowska. T. 3, 206. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987.
  Google Scholar

Nowak-Romanowicz, Alina. „Haczewski A.”. W: Encyklopedia Muzyczna PWM, red. Elżbieta Dziębowska. T. 4, 7. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1993.
  Google Scholar

Podejko, Paweł. Nieznani muzycy polscy: kompozytorzy, dyrygenci, instrumentaliści i wokaliści (1572–1820). Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 1966 (= Z Dziejów Muzyki Polskiej 11).
  Google Scholar

Podejko, Paweł. Katalog tematyczny rękopisów i druków muzycznych kapeli wokalno-instrumentalnej na Jasnej Górze. Kraków: Wydawnictwo OO. Paulinów 1992 (= Studia Claromontana 12).
  Google Scholar

Poliński, Aleksander. Dzieje muzyki polskiej w zarysie. Lwów: H. Altenberg, 1907.
  Google Scholar

Przybylski, Tadeusz. Kultura muzyczna Krakowa na przełomie XVIII i XIX w. Kraków: PWN, 1974.
  Google Scholar

Rudnicka-Kruszewska, Hanna. Wincenty Lessel. Szkic biograficzny na podstawie listów do syna. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1968.
  Google Scholar

Słownik biograficzny teatru polskiego. Red. Zbigniew Wilski. Warszawa: PWN, 1973.
  Google Scholar

Słownik muzyków polskich. Red. Józef M. Chomiński. T. 2. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967.
  Google Scholar

Sowiński, Albert. Słownik muzyków polskich dawnych i nowoczesnych. Paryż: nakładem autora, 1874.
  Google Scholar

Strumiłło, Tadeusz. „Do dziejów symfonii polskiej”. Muzyka 4, nr 5–6 (1953): 26–45.
  Google Scholar

Śledziński, Stefan. „Problemy rozwoju symfonii polskiej w XIX wieku”. Z Dziejów Muzyki Polskiej 9 (1965): 32–43.
  Google Scholar

Śledziński, Stefan. „Zarys dziejów symfonii polskiej w XIX wieku”, w: Z dziejów polskiej kultury muzycznej. T. 2, 401–445. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1966.
  Google Scholar

Węcowski, Jan. „Z dziejów XVIII-wiecznej kapeli w Szalowej”. Z Dziejów Muzyki Polskiej 7 (1964): 55–63.
  Google Scholar

Węcowski, Jan. „La musique symphonique polonaise du XVIIIe siecle”. W: Musica Antiqua Europae Orientalis, 334–353. Warszawa: PWN, 1966.
  Google Scholar

Zientarski, Władysław. „Antoni Habel nieznany kompozytor i muzyk z końca XVIII i początku XIX wieku”. Z Dziejów Muzyki Polskiej 5 (1963): 5–17.
  Google Scholar

Zientarski, Władysław. „Franciszek Ścigalski – muzyk i kompozytor z I połowy XIX wieku”. Z Dziejów Muzyki Polskiej 13 (1969): 48–80.
  Google Scholar

Zientarski, Władysław. Muzycy gnieźnieńscy XVIII wieku. W: Gniezno. Studia i materiały historyczne, red. Zygmunt Boras, Jerzy Topolski. T. 2. Warszawa–Poznań: PWN, 1987.
  Google Scholar

Żarnowiecki, Stanisław. „Opis dekanatu krobskiego z 1797 roku”. Opr. Anzelm Weiss. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 3 (2007): 187–224.
  Google Scholar

Żórawska-Witkowska, Alina. Muzyka i teatr na dworze Stanisława Augusta. Warszawa: Zamek Królewski, 1995.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2024-03-29

Cited By / Share

Stepan, K. (2024). Nowe dane biograficzne o autorach symfonii w Polsce przełomu XVIII/XIX wieku. Muzyka, 69(1), 85–104. https://doi.org/10.36744/m.2533

Autorzy

Kamil Stepan 

Kraków Polska

Statystyki

Abstract views: 144
PDF downloads: 60


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Kamil Stepan

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.