Chopin w kontekście klimatu intelektualnego włoskiego Risorgimenta

Recenzowany

Silvia Bruni


Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-6315-5080

Abstrakt

Polityczne i społeczne uwarunkowania klimatu intelektualnego Półwyspu Apenińskiego w pierwszych siedmiu dekadach XIX w. skutkują powstaniem w Europie odrębnej odmiany romantyzmu, wykazującej elementy znacznie odbiegające zarówno od francuskiej, jak i od niemieckiej myśli o muzyce. Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki sprawiły, że w mozaikowym kontekście kulturowym Państwa walczącego o niepodległość i zjednoczenie, twórczość Fryderyka Chopina mogła od razu cieszyć się istotnym zrozumieniem zarówno pod kątem jej artystycznej wartości, jak i historycznego znaczenia.


Słowa kluczowe:

Fryderyk Chopin, recepcja, estetyka muzyczna, Risorgimento, Giuseppe Torelli

Beghelli, Marco. „I trattati di canto. Una novita del Primo Ottocento”. Analecta musicologica. Veröffentlichungen der Musikgeschichtlichen Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom 50 (2013): 121–132.
  Google Scholar

Belotti, Gastone. „La fortuna in Italia dell’opera di Chopin durante la vita del compositore”. Quadrivium 17, nr 2 (1976): 69–101.
  Google Scholar

Bristiger, Michał. Transkrypcje. Pisma i przekłady. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2010.
  Google Scholar

Bruni, Silvia. Recepcja Fryderyka Chopina we Włoszech. Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2023.
  Google Scholar

Chęćka, Anna. Słuch metafizyczny. Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2020.
  Google Scholar

Chopin w krytyce muzycznej (do I wojny światowej). Antologia. Red. Irena Poniatowska. Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2011.
  Google Scholar

Cohen, H. Robert. „On the Dissemination of Information about Music in Nineteenth-century Europe: an Introduction to the Session”. Revista de Musicología 16, nr 3 (1993): 1619–1626.
  Google Scholar

Della Corte, Andrea. La critica musicale e i critici. Torino: UTET, 1961.
  Google Scholar

Della Seta, Fabrizio. Italia e Francia nell’Ottocento. Torino: EDT, 1993 (= Storia della musica 9).
  Google Scholar

Duggan, Christopher. La forza del destino. Storia d’Italia dal 1796 a oggi. Roma–Bari: Editori Laterza, 2008.
  Google Scholar

Eigeldinger, Jean-Jacques. Chopin. Dusza salonów paryskich 1830–1848. Przekł. Zbigniew Skowron. Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2019.
  Google Scholar

Einstein, Alfred. Muzyka w epoce romantyzmu. Przekł. Michalina i Stefan Jarocińscy. Kraków: PWN, 1965.
  Google Scholar

Fubini, Enrico. Historia estetyki muzycznej. Przekł. Zbigniew Skowron. Kraków: Musica Iagellonica, 2015.
  Google Scholar

La grande enciclopedia tematica. Milano: Garzanti, 2008.
  Google Scholar

Grieco, Imperia. La concezione estetica mazziniana e la filosofia della musica. Napoli: Loffredo, 1970.
  Google Scholar

Guanti, Giovanni. „De mortuis nisi boni? Bellini nei necrologi di Berlioz e Mazzini”. W: Vincenzo Bellini et la France, red. Maria Rosa De Luca, Salvatore Enrico Failla, Giuseppe Montemagno, 519–551. Lucca: LIM, 2007.
  Google Scholar

Korespondencja Fryderyka Chopina. Red. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus. T. 2, cz. 1, 1831–1838. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.
  Google Scholar

Lipka, Krzysztof. Utopia urzeczywistniona. Metafizyczne podłoże treści dzieła muzycznego. Warszawa: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 2009.
  Google Scholar

Montanari, Giuliana. „Aspetti stilistici ed espressivi del timbro vocale nei trattati fra ’700 e ’800.”, http://www.maurouberti.it/ma/ma97.I/Montanari.html, dostęp 1 XII 2023.
  Google Scholar

Ricci, Franco Carlo. „Aspetti della critica francese contemporanea a Vincenzo Bellini.” W: Vincenzo Bellini et la France, red. Maria Rosa De Luca, Salvatore Enrico Failla, Giuseppe Montemagno, 719–741. Lucca: LIM, 2007.
  Google Scholar

Rosen, Charles. La generazione romantica. Red. Guido Zaccagnini. Milano: Adelphi, 2005.
  Google Scholar

Samson, Jim. „Chopin. Reception Theory, History, Analysis”. Musica Iagellonica 1 (1995): 91–112.
  Google Scholar

Stróżewski, Władysław. Wokół piękna. Szkice z estetyki. Kraków: Universitas, 2002.
  Google Scholar

Terenzio, Vincenzo. La musica italiana nell’Ottocento. Milano: Bramante Editrice, 1976.
  Google Scholar

Tomaszewski, Mieczysław. Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2005.
  Google Scholar

Vlad, Roman. „Posizione storica di Chopin”. La Rassegna Musicale 19, nr 4 (1949): 9–18.
  Google Scholar

Wdzięk afektu – teksty o tempie rubato. Red. Irena Poniatowska, 135–189. Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2017.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2024-03-29

Cited By / Share

Bruni, S. (2024). Chopin w kontekście klimatu intelektualnego włoskiego Risorgimenta. Muzyka, 69(1), 63–84. https://doi.org/10.36744/m.2532

Autorzy

Silvia Bruni 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków Polska
https://orcid.org/0000-0002-6315-5080

Statystyki

Abstract views: 31
PDF downloads: 18


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Silvia Bruni

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.