Mielczewski czy Leszczyński, czyli kto skomponował „Missa cum Credo per octavas”

Recenzowany

Maciej Jochymczyk


Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-0967-9681

Abstrakt

Władysławowi Leszczyńskiemu (1616–80), kapelmistrzowi zespołu jasnogórskiego, przypisywano dotychczas dwie zachowane w Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej msze: Missa per octavas i Missa cum Credo per octavas. Jak wykazano w niniejszym artykule, drugi z utworów w rzeczywistości nie jest jego dziełem, a zmienioną wersją Missae pro Nativitate Domini Nostri Jesu Christi zachowanej również w zbiorach wawelskich, sygnowanej inicjałami „M.M.” i przypisywanej Marcinowi Mielczewskiemu. Wskazano ponadto kolejny, nieznany wcześniej przekaz tej mszy i poddano refleksji kwestię jej atrybucji.


Słowa kluczowe:

Missa cum Credo per octavas, Władysław Leszczyński, Missa pro Nativitate Domini Nostri Jesu Christi, Marcin Mielczewski, atrybucja, Jasna Góra, kapela rorantystów

Bebak, Marek. „Pękiel według Pękalskiego. Nieznany przekaz Missa in defectu unius contraaltus Bartłomieja Pękiela ze zbiorów Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej”. Muzyka 63, nr 3 (2018): 111–115. doi 10.36744/m.516.
  Google Scholar

Bebak, Marek. „Życie i działalność skryptorska Macieja A. Miskiewicza. Repertuar kolegium rorantystów wawelskich w latach 1660–1682”. Muzyka 58, nr 2 (2013): 19–39.
  Google Scholar

Chybiński, Adolf. „Aleksander Władysław Leszczyński (1616–1680)”. Śpiewak 8, nr 1 (1927): 1–2.
  Google Scholar

Chybiński, Adolf. Słownik muzyków dawnej Polski do roku 1800. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1949.
  Google Scholar

Jasiński, Tomasz. „Cato – Mielczewski – Żebrowski. Trzy przyczynki do badań nad muzyką staropolską”. Muzyka 53, nr 2 (2008): 41–67.
  Google Scholar

Jasiński, Tomasz. „Msze «łowickie» w nowej perspektywie badawczej”. W: Marcin Mielczewski. Studia, red. Zygmunt M. Szweykowski, 151–175. Kraków: Musica Iagellonica, 1999.
  Google Scholar

Jochymczyk, Maciej. „Nieznany utwór Władysława Leszczyńskiego w zbiorach archiwów słowackich”. Muzyka 52, nr 1 (2007): 129–132.
  Google Scholar

Jochymczyk, Maciej. „Wstęp”. W: Władysław Leszczyński, Dzieła zebrane / Collected Works, wyd. Maciej Jochymczyk, 4–12. Kraków: Musica Iagellonica, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2023 (= Musica Claromontana 12).
  Google Scholar

Jochymczyk, Maciej. Muzyka religijna u progu klasycyzmu. Amandus Ivanschiz OSPPE (1727–1758). Lublin: Polihymnia, 2014 (= Musica Claromontana 5).
  Google Scholar

Konik, Marcin. „Twórczość o. Władysława Leszczyńskiego OSPPE w świetle nowych badań – próba atrybucji repertuaru XVII-wiecznych hymnów jasnogórskich”. W: Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce. Źródła i początki, red. Remigiusz Pośpiech, 437–454. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2012 (= Musica Claromontana 1).
  Google Scholar

Leszczyński, Władysław. Dzieła zebrane / Collected Works. Wyd. Maciej Jochymczyk. Kraków: Musica Iagellonica, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2023 (= Musica Claromontana 12).
  Google Scholar

Mrowiec, Karol. „Missa per octavas o. Aleksandra Władysława Leszczyńskiego”. Studia Claromontana 6 (1985): 223–239.
  Google Scholar

Mrowiec, Karol. „Twórczość muzyczna o. Aleksandra Władysława Leszczyńskiego, kompozytora jasnogórskiego z XVII wieku (na przykładzie Mandatum novum)”. Studia Claromontana 1 (1981): 202–210.
  Google Scholar

Patalas, Aleksandra. „An Unknown Missa ‘Ave Maris Stella’ by Asprilio Pacelli”. Musica Iagellonica 1 (1995): 23–50.
  Google Scholar

Przybyszewska-Jarmińska, Barbara. „Leszczyński, Aleksander, Ordensname Władysław”. W: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil. T. 11, szp. 20–21. Kassel–Basel, etc.: Bärenreiter; Stuttgart–Weimar: Metzler, 2004.
  Google Scholar

Przybyszewska-Jarmińska, Barbara. „Marcin Mielczewski – katalog tematyczny utworów”. W: Marcin Mielczewski. Studia, red. Zygmunt M. Szweykowski, 27–65. Kraków: Musica Iagellonica, 1999.
  Google Scholar

Przybyszewska-Jarmińska, Barbara. Marcin Mielczewski: Opera Omnia, seria II. Katalog tematyczny utworów. Warszawa: Instytut Sztuki PAN , 2013 (= Monumenta Musicae in Polonia, A).
  Google Scholar

Przybyszewska-Jarmińska, Barbara. Muzyka pod patronatem polskich Wazów. Marcin Mielczewski. Warszawa: Instytut Sztuki PAN , 2011.
  Google Scholar

Siniarska-Czaplicka, Jadwiga. Katalog filigranów czerpalni Rzeczypospolitej zebrany z papieru druków tłoczonych w latach 1500–1800. Łódź: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Papierniczego w Polsce, 1983.
  Google Scholar

Słownik muzyków polskich. Red. Józef M. Chomiński. T. 1. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1964.
  Google Scholar

Szweykowski, Zygmunt M. „Katalog dzieł Marcina Mielczewskiego”. W: Marcin Mielczewski: Opera Omnia. T. 1: Canzony instrumentalne, red. Zygmunt M. Szweykowski, 22–46. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986 (= Monumenta Musicae in Polonia A).
  Google Scholar

Szweykowski, Zygmunt M. „Leszczyński Aleksander Władysław”. W: Encyklopedia Muzyczna PWM, red. Elżbieta Dziębowska. T. 5, 337. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1997.
  Google Scholar

Zwolińska, Elżbieta. „Wstęp”. W: Dwie msze ad imitationem z rękopisu Kk I.1, wyd. Elżbieta Zwolińska, 7–25. Kraków: Musica Iagellonica, 2016 (= Musica in Ecclesia Cathedrali Cracoviensi Audita 3).
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2024-03-29

Cited By / Share

Jochymczyk, M. (2024). Mielczewski czy Leszczyński, czyli kto skomponował „Missa cum Credo per octavas”. Muzyka, 69(1), 3–20. https://doi.org/10.36744/m.2529

Autorzy

Maciej Jochymczyk 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków Polska
https://orcid.org/0000-0003-0967-9681

Statystyki

Abstract views: 64
PDF downloads: 49


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Maciej Jochymczyk

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.