E-teren. Internet jako źródło i miejsce badań etnomuzykologicznych

Recenzowany

Ewelina Grygier


Uniwersytet Warszawski (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-6072-2222

Abstrakt

Artykuł ma charakter przeglądowy. Autorka podejmuje w nim tematykę, która dotychczas nie została poddana refleksji w polskiej literaturze etnomuzykologicznej: zjawisko prowadzenia etnomuzykologicznych badań terenowych w Internecie – e-terenie. Zagadnienie przedstawione jest zarówno z perspektywy polskiej jak i ogólnoświatowej. Na podstawie literatury tematu, w szczególności anglojęzycznej, wspomagając się wypowiedziami polskich badaczy, z przeprowadzonej wśród nich krótkiej ankiety, autorka pokazuje w jaki sposób etnomuzykolog korzysta współcześnie z internetu, m.in.: w celu przygotowania wyjazdu terenowego, prowadzenia badań w sieci, zebrania materiałów, wiadomości oraz informacji czy utrzymania kontaktu z badanymi (by pogłębić dociekania bądź przekazać im zarejestrowane materiały).

Przedstawione zostały zarówno problemy metodologiczne (jak i co można badać; zasygnalizowano również możliwe techniki i sposoby badań), logistyczno-techniczne (kontakt z informatorami, dostęp do danych, identyfikacja interlokutorów), tożsamościowe (kim jest i jak czuje się badacz w sieci), jak również terminologiczne (omówienie współcześnie używanych terminów, w szczególności anglojęzycznych, określających etnomuzykologiczną praktykę badawczą w internecie). Zasygnalizowano też kwestie etyczno-prawne (rodo).

Powołując się na badania etnomuzykologiczne, przeprowadzone w trakcie pandemii, autorka pokazuje także, w jaki sposób epidemia Covid-19 zmieniła życie etnomuzykologów, jakie badania i w jaki sposób prowadzono oraz czy i w jaki sposób modyfikowano sposób pracy w zmienionych warunkach.


Słowa kluczowe:

e-teren, internetowe pole badań , wirtualne pole badań , Internet, badania w sieci

Abidin, Crystal, Gabriele de Seta. „Private Messages from the Field: Confessions on Digital Ethnography and its Discomforts”. Journal of Digital Social Research 2, nr 1 (2020): 1–19.
DOI: https://doi.org/10.33621/jdsr.v2i1.35   Google Scholar

Alge, Barbara. „Review Essay: Ethnomusicology and the Use(fulness) of the Internet in 2011”. Yearbook for Traditional Music 43 (2011): 267–271.
DOI: https://doi.org/10.5921/yeartradmusi.43.0267   Google Scholar

Alge, Barbara. „Blogs by Ethnomusicologists”. Yearbook for Traditional Music 41 (2009): 265–268.
DOI: https://doi.org/10.1017/S0740155800004525   Google Scholar

Atkinson, Paul, Martyn Hammersley. Metody badań terenowych. Przekł. Sławomir Dymczyk. Warszawa: Zysk i S-ka, 2000.
  Google Scholar

Basudrak, Nil. „Listening to COVID 19 Pandemic Podcast Series”, https://ethnomusicology.music.utoronto.ca/listening-to-covid-19/, dostęp 9 III 2023.
  Google Scholar

Buliński, Tarzycjusz, Mariusz Kairski. „Pytanie o teren w antropologii”. W: Teren w antropologii, Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, red. Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski, 9–23. Poznań: Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, 2011.
  Google Scholar

Cooley, Timothy, Gregory Barz. „Casting Shadows: Fieldwork Is Dead! Long Live Fieldwork! Introduction”. W: Shadows in the Field. New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology, red. Gregory F. Barz, Timothy J. Cooley, 3–24. Oxford: Oxford University Press, 2008.
DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780195324952.003.0001   Google Scholar

Cooley, Timothy, Katharine Meizel, Nasir Syed. „Virtual Fieldwork: Three Case Studies”. W: Shadows in the Field. New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology, red. Gregory F. Barz, Timothy J. Cooley, 90–107. Oxford: Oxford University Press, 2008.
DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780195324952.003.0006   Google Scholar

Dahlig, Piotr. Cymbaliści w kulturze polskiej. Warszawa: Instytut Muzykologii UW, 2013.
  Google Scholar

Doing Fieldwork in a Pandemic (Crowdsourced document initiated and ed. by Deborah Lupton in 2020; rev. by Deborah Lupton 5 July 2021), https://docs.google.com/document/d/1clGjGABB2h2qbduTgfqribHmog9B6P0NvMgVuiHZCl8/edit, dostęp 1 IV 2023.
  Google Scholar

Franzke, Aline Shakti, Anja Bechmann, Michael Zimmer, Charles Ess. „Internet Research: Ethical Guidelines 3.0 Association of Internet Researchers”, https://aoir.org/reports/ethics3.pdf, dostęp 1 IV 2023.
  Google Scholar

Grochowski, Piotr. Netlor: wiedza cyfrowych tubylców. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2013.
  Google Scholar

Ilnicki, Dariusz, Krzysztof Janc. „Buszując w sieci”. Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk 70 (2022): 10–11.
DOI: https://doi.org/10.24425/academiaPAN.2022.142509   Google Scholar

Kaufmann, Jean-Claude. Wywiad rozumiejący, przekł. Alina Kapciak. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010.
  Google Scholar

Krawczyk-Wasilewska, Violetta. E-folklor w dobie kultury digitalnej. Szkice i studia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
DOI: https://doi.org/10.18778/8088-337-6   Google Scholar

Lange, Barbara Rose. „Hypermedia and Ethnomusicology”. Ethnomusicology 45, nr 1 (2001): 132–149.
DOI: https://doi.org/10.2307/852637   Google Scholar

Lysloff, René. „Musical Community on the Internet: An On-Line Ethnography”. Cultural Anthropology 18, nr 2 (2003): 233–263.
DOI: https://doi.org/10.1525/can.2003.18.2.233   Google Scholar

Nettl, Bruno. „Foreword”. W: Shadows in the Field. New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology, red. Gregory F. Barz, Timothy J. Cooley, V–XII. Oxford: Oxford University Press, 2008.
  Google Scholar

Sleeboom-Faulkner, Margaret, James McMurray. „The Implementation of the GDPR and Ethics Governance and in the Social Science and Humanities”, Anthropology Today 34, nr 5 (2018): 22–23.
DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8322.12462   Google Scholar

Reily, Suzel Ana. „Ethnomusicology and the Internet”. Yearbook for Traditional Music 35 (2003): 187–192.
DOI: https://doi.org/10.2307/4149330   Google Scholar

Szpunar, Magdalena. „Badania Internetu vs. badania w Internecie, czyli jak badać nowe medium – podstawowe problemy metodologiczne”. Studia Medioznawcze 29, nr 2 (2007): 80–89.
  Google Scholar

Wink, Lucas. „In the Virtual Field: Musical Performance and the New Dynamics of Bombos in Times of COVID-19”. Ethnomusicology Review 24 (2023): 143–158.
  Google Scholar

Wood, Abigail. „E-fieldwork: A Paradigm for the Twenty-first Century?”. W: The New (Ethno) musicologies, red. Henry Stobart, 170–188. Lanham, ML: Scarecrow Press, 2008.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-29

Cited By / Share

Grygier, E. (2023). E-teren. Internet jako źródło i miejsce badań etnomuzykologicznych . Muzyka, 68(4), 96–111. https://doi.org/10.36744/m.2446

Autorzy

Ewelina Grygier 

Uniwersytet Warszawski Polska
https://orcid.org/0000-0001-6072-2222

Statystyki

Abstract views: 62
PDF downloads: 43


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Ewelina Grygier

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.