Przegroda chórowa i lektorium w kościele Trójcy Świętej w Krakowie. Rekonstrukcja – datowanie – użytkowanie

Marcin Szyma

Kraków, Instytut Historii Sztuki UJ
https://orcid.org/0000-0003-4343-8291

Anna Bojęś-Białasik

Kraków, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
https://orcid.org/0000-0002-1676-5206

Jacek Czechowicz

Kraków, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
https://orcid.org/0000-0002-7592-7199

Krzysztof Czyżewski

Kraków, Zamek Królewski na Wawelu
https://orcid.org/0000-0001-9575-9287

Marek Walczak

Kraków, Instytut Historii Sztuki UJ
https://orcid.org/0000-0003-4649-8521

Abstrakt

W artykule przedstawiono próbę rekonstrukcji przegrody chórowej z poł. XIII w. oraz lektorium z końca XIV w. w kościele Dominikanów w Krakowie w oparciu o wykopaliska, badania architektoniczne, źródła pisane i pomiar kościoła metodą skanowania laserowego. Pierwsza przegroda była ścianą działową przeprutą dwoma przejściami. Druga, w typie lektorium halowego, była konstrukcją pięcioprzęsłową z bocznymi przęsłami funkcjonującymi jako samodzielne kaplice, i ze środkowym przęsłem komunikującym nawę z chórem. W 1543 r. lektorium przebudowano w związku z urządzeniem na jego piętrze kaplicy św. Jacka. W l. 1581-83 kaplicę powiększono burząc lektorium.

Słowa kluczowe:

przegroda chórowa, lektorium, rekonstrukcja cyfrowa, zakon dominikanów, Kraków, św. Jacek

Adamski, Jakub. “Die Beziehungen zwischen Maßwerk, Glasmalerei und Bauskulptur in der Dominikanerkirche in Krakau im ausgehenden 13. Jahrhundert.” W Im Rahmen bleiben. Glasmalerei in der Architektur des 13. Jahrhunderts, redakcja Ute Bednarz, Leonhard Helten, Guido Siebert, 178–186. Berlin: Lukas Verlag, 2017.
  Google Scholar

Adamski, Jakub. Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420. Główne kierunki rozwoju. Kraków: Societas Vistulana, 2017.
  Google Scholar

Adamski, Jakub. “Nurty stylowe późnogotyckich sklepień w Krakowie. Przekrycia chórów kościołów Mariackiego, Augustianów i Dominikanów.” Biuletyn Historii Sztuki 75, nr 2 (2013): 175–212.
  Google Scholar

Adamski, Jakub. “Sieciowe sklepienie w chórze kościoła Dominikanów w Krakowie i jego miejsce w późnogotyckiej architekturze Małopolski.” W Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, redakcja Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, 395–414. Kraków: Esprit, 2013.
  Google Scholar

Barclay Lloyd, Joan. “Medieval Dominican Architecture at Santa Sabina in Rome, c. 1219 – c. 1320.” Papers of the British School at Rome 72 (2004): 231–292.
  Google Scholar

Barrau-Agudo, Caroline de, i Matthieu Desachy. “Les bouleversements du chœur. La rénovation du mobilier liturgique de François d’Estaing (1501–1529) à la cathédrale Notre-Dame de Rodez, prémonition de la Réforme tridentine.” W Les espaces du sacré de la Renaissance à la Révolution. Actes du colloque de Troyes, 7-9 octobre 2010, 16–31. [Châtillon-sur-Indre]: Rencontre avec le patrimoine religieux, 2013.
  Google Scholar

Bertényi, Iván. “Etymologie du mot hongrois signifiant cimier et armoiries.” W Le cimier. Mythologie, rituel, parenté des origines au XVI siécle. Actes de 6e colloque international d’héraldique, La Petite-Pierre 9–13 octobre 1989, 25–32. Bruxelles: Impr. E. Guyot, 1990.
  Google Scholar

Bęczkowska, Urszula. Karol Kremer i krakowski urząd budownictwa w latach 1837–1860. Kraków: Universitas, 2010.
  Google Scholar

Bojęś-Białasik, Anna, i Dariusz Niemiec. “Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru dominikanów w Krakowie i opactwa cystersów w Mogile.” W Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, redakcja Marek Walczak, t. 1, 239–278; t. 2, 97–112. Kraków: Societas Vistulana, 2017.
  Google Scholar

Bojęś-Białasik, Anna, i Dariusz Niemiec. “Kościół i klasztor dominikanów w Krakowie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych w latach 2010–2012.” W Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, redakcja Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, 257–313. Kraków: Esprit, 2013.
  Google Scholar

Bojęś-Białasik, Anna. “The role of architectural research in the preservation of cultural heritage based on the conservation of the atrium – gothic hall of the Dominican priory in Cracow.” Czasopismo Techniczne. Architektura 112, nr. 6 (9)A (2015): 25–40, https://doi.org/10.4467/2353737XCT.15.237.4640.
  Google Scholar

Bonniwell, William R. A History of the Dominican Liturgy. New York: J.F. Wagner, Inc., 1944.
  Google Scholar

Borowiejska-Birkenmajerowa, Maria. “Odbudowa kościołów Świętej Trójcy i Świętego Franciszka w Krakowie w II połowie XIX wieku – koncepcje.” Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego w Krakowie, nr 12 (1985): 24–40.
  Google Scholar

Bruzelius, Caroline, i Andrea Giordano, i Lucas Giles, i Leopoldo Repola, i Emanuela De Feo, i Andrea Basso, i Elisa Castagna. “L’eco delle pietre: history, modeling, and GPR as tools in reconstructing the choir screen at Sta. Chiara in Naples.” Archeologia e Calcolatori, Supplemento 10 (2018): 81–103.
  Google Scholar

Bruzelius, Caroline, i Leopoldo Repola. “Monuments and methods in the age of digital technology: a case study and its implications.” W Cultura in transito. Ricerca e tecnologie per il patrimonio culturale, redakcja Antonio Bertini, Immacolata Caruso, Gemma Teresa Colesanti, Tiziana Vitolo, 15–24. Roma-Bristol: L’Erma di Bretschneider, 2020.
  Google Scholar

Bruzelius, Caroline. Preaching, Building, and Burying: Friars in the Medieval City. New Haven: Yale University Press, 2014.
  Google Scholar

Cannon, Joanna. Religious Poverty, Visual Riches. Art in the Dominican Churches of Central Italy in the Thirteenth and Fourteenth Centuries. New Haven: Yale University Press, 2013.
  Google Scholar

Ceballos, Alfonso Rodríguez G. “Liturgia y cofiguración del espacio en la arquitectura española y portuguesa a raiz del Concilio de Trento.” Annuario del Departamento de Historia y Teoria del Arte (U.A.M.) 3 (1991): 43–52.
  Google Scholar

Chédozeau, Bernard. Choeur clos, choeur ouvert. De l`église médiévale á l`église tridentine (France, XVII–XVIII siècle). Paris: Éd. du Cerf, 1998.
  Google Scholar

Ciulisova, Ingrid. “Stoss, Callimachus and Florence.” Ars 42 (2009): 34–46.
  Google Scholar

Cooper, Donal. “Access all Areas? Spatial Divides in the Mendicant Churches of Late Medieval Tuscany.” W Ritual and Space in the Middle Ages: Proceedings of the 2009 Harlaxton Symposium, redakcja Frances Andrews, 102–104. Donington: Shaun Tyas, 2011.
  Google Scholar

Cracovia Artificum, Supplementa, Krakowskie środowisko artystyczne czasów Wita Stwosza, redakcja Bolesław Przybyszewski. Wrocław: Ossolineum, 1990.
  Google Scholar

Cresti, Carlo. Architetture vasariane. Contributo alle celebrazioni per il cinquecentenario della nascita di Giorgio Vasari. Firenze: Angelo Pontecorboli Editore, 2012.
  Google Scholar

Czajkowski, Michael J., i Tomasz Węcławowicz. Chronotopos monasticus. The medieval clock and the rhythm of monastic life at the Mogiła Abbey near Krakow / Średniowieczny zegar i rytm monastycznego życia w klasztorze w Mogile koło Krakowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2017.
  Google Scholar

Czerner, Olgierd. “Chór kapłański i lektorium kościoła NMP we Wrocławiu w XIV w., podstawy rekonstrukcji i związane z tym problemy.” Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, nr 10 (1965): 181–205.
  Google Scholar

Czerner, Olgierd. Problemy związane z anastylozą lektorium w kościele Mariackim we Wrocławiu. Wrocław: PWN, 1968.
  Google Scholar

Czyżewski, Krzysztof J. “Barokizacja czy modernizacja? Przemiany katedry krakowskiej po Soborze Trydenckim.” W Barok i barokizacja. Materiały sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, 3–4 XII 2004, redakcja Katarzyna Brzezina, Joanna Wolańska, 39‒74. Kraków: Universitas, 2007.
  Google Scholar

Czyżewski, Krzysztof J., i Marek Walczak. “Fragmenty nieznanej późnogotyckiej struktury architektonicznej w katedrze krakowskiej.” W Katedra krakowska w Średniowieczu. Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 163–172. Kraków: Oddział Krakowski SHS, 1996.
  Google Scholar

Czyżewski, Krzysztof J., i Marcin Szyma, i Marek Walczak. “Madonny Jackowe. Kultowe i artystyczne aspekty alabastrowych figur w Krakowie, Przemyślu i Lwowie.” Rocznik Krakowski 85 (2019): 49‒106.
  Google Scholar

Czyżewski, Krzysztof J. “Martin Gruneweg o katedrze krakowskiej.” W Żeby wiedzieć: studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie, redakcja Wojciech Walanus, Marek Walczak, Joanna Wolańska, 243‒ 256. Kraków: Lettra-Graphic, 2008.
  Google Scholar

Czyżewski, Krzysztof J., i Marek Walczak. “Ślepe maswerki w katedrze krakowskiej.” Studia Waweliana 4(1995): 31–34.
  Google Scholar

Daranowska-Łukaszewska, Joanna. “Przyczynek do ikonografii pierwszego nowożytnego ołtarza głównego w kościele Dominikanów w Krakowie.” W Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznice urodzin, redakcja Wojciech Bałus, Wojciech Walanus, Marek Walczak, 209–217. Kraków: WUJ, 2007.
  Google Scholar

Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg (1562 – ca. 1618) über seine Familie in Danzig, seine Handelsreisen in Osteuropa und sein Klosterleben in Polen, redakcja Almut Bues. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2008.
  Google Scholar

Doberer, Erika. “Lettner.” W Lexikon des Mittelalters, t. 5, 1914–1915. München-Zürich: Artemis, 1991.
  Google Scholar

Donnay, Charlotte. “Le jubé. Essai sur les usages et les fonctions d'un dispositif monumental.” Koregos, revue et encyclopédie multimédia des arts 42 (2013), https://koregos.org/fr/charlotte-donnay-le-jube.
  Google Scholar

Drös, Harald. “Wappen und Stand.” W Codex Manesse die Große Heidelberger Liederhandschrift. Texte – Bilder – Sachen. Katalog zur Ausstellung vom 12. Juni bis 4. September 1988 Universitätsbibliothek Heidelberg. Heidelberg: Edition Braus Heidelberg, 1988.
  Google Scholar

Dupont, Anne, i Florian Mariage. “L’oeuvre exquis du jubé.” Notes et documents (1569–1889) sur un témoin majeur du patrimoine de la Cathédrale de Tournai. Tournai: Archives du Chapitre Cathédral / Louvain-la-Neuve: Université Catholique de Louvain, 2006.
  Google Scholar

Fabiański, Marcin. Złoty Kraków. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010.
  Google Scholar

Fazio, Giuseppe. “Ecclesiam formam renovavit. L’intervento apologetico di Francesco Gonzaga nella cattedrale di Cefalù (1588–1592).” W Manierismo siciliano. Antonino Ferraro da Giuliana e l’età di Filippo II di Spagna, Atti del convegno di studi di Giuliana (Castello Federiciano, 18–20 ottobre 2009), t. 1, redakcja Antonio Giuseppe Marchese, 245–287. Palermo: Ila Palma, 2010.
  Google Scholar

Filipowicz, Maria. “Sprawozdanie z badań architektonicznych budynku dawnej biblioteki klasztornej.” W Dominikanie w środkowej Europie w XIII–XV wieku. Aktywność duszpasterska i kultura intelektualna, redakcja Jerzy Kłoczowski, Jan A. Spież, 293–300. Poznań: W drodze, 2002.
  Google Scholar

Gadomski, Jerzy. “Sale gotyckie w domu przy Rynku Głównym 17 w Krakowie i ich dekoracja rzeźbiarska.” W Sztuka i ideologia XIV wieku. Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 29 i 30 listopada 1973 r., redakcja Piotr Skubiszewski, 101–115. Warszawa: PWN, 1975.
  Google Scholar

Galewski, Dariusz. “Kościół i klasztor Dominikanów pod wezwaniem św. Wojciecha we Wrocławiu.” W Tutelaris Silesiae. Błogosławiony Czesław we Wrocławiu. Wrocław: Via Nova, 2007.
  Google Scholar

Grimme, Ernst Günther. “Der Aachener Domschatz.” Aachener Kunstblätter 42 (1972): 1–408.
  Google Scholar

Grimme, Ernst Günther. Der Dom zu Aachen. Architektur und Ausstattung. Aachen: Aachen Einhard-Verl., 1994.
  Google Scholar

Grzybkowski, Andrzej. Wczesnogotycki kościół i klasztor dominikański w Sieradzu. Warszawa: PWN, 1979.
  Google Scholar

Gumowski, Marian. “Moneta na Śląsku do końca XIV w.” W Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. 3, redakcja Władysław Semkowicz, 615–617. Kraków: Skł. gł. w księg. Gebethnera i Wolffa, 1936.
  Google Scholar

Gumowski, Marian, i Marian Haisig, i Sylwiusz Mikucki. Sfragistyka. Warszawa: PWN, 1960.
  Google Scholar

Guryn, Andrzej. “Reformatorska działalność Jana Donata Caputo w prowincji franciszkanów konwentualnych w Polsce w latach 1595‒1598.” Studia Theologica Varsaviensia 7, nr 1 (1969): 173‒201.
  Google Scholar

Hall, Marcia B. “Another Look at the Rood Screen in the Italian Renaissance.” Sacred Architecture, nr 27 (2015): 11–19.
  Google Scholar

Hall, Marcia B. Renovation and Counter-Reformation: Vasari and Duke Cosimo in Sta. Maria Novella and Sta. Croce, 1565–1577. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press,1979.
  Google Scholar

Hall, Marcia B. “The Operation of Vasari’s Workshop and the Designs for S. Maria Novella and S. Croce.” The Burlington Magazine 115, nr 841 (1973): 204–209.
  Google Scholar

Hall, Marcia B. “The Tramezzo in the Italian Renaissance, Revisited.” W Thresholds of the Sacred. Architectural, Art Historical, Liturgical, and Theological Perspectives on Religious Screens, East and West, redakcja Sharon E.J. Gerstel, 215–232. Washington: Cambridge University Press, 2006.
  Google Scholar

Haller, Celia, i Silvina Martin. “Von der Schranke zum Lettner, vom Baldachin zur Kanzel Ein neuer Blick auf Ausstattungsstücke in der Maulbronner Klosterkirche.” Denkmalpflege in Baden-Württemberg 42 (2013): 221–226.
  Google Scholar

Hauschke, Sven. “Auftraggeber-Netzwerke und temporäre Werkgemeinschaften. Nürnberger Kunstwerke in Krakau zur Zeit des Veit Stoss.” W Wokół Wita Stwosza. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum narodowym w Krakowie, 19–22 maja 2005, redakcja Dobrosława Horzela, Adam Organisty, 231–241. Kraków: MNK, 2006.
  Google Scholar

Hauschke, Sven. Die Grabdenkmäler der Nürnberger Vischer-Werkstatt (1453–1544). Petersberg: Imhof, 2006.
  Google Scholar

Heymowski, Adam. “Les cimiers médiévaux des blasons polonais.” W Recueil du IXe congrès international des sciences généalogiques et héraldiques, 131–141. Berne: Neuchâtel, Paul Attinger SA, 1968.
  Google Scholar

Hofer, Paul, i Luc Mojon. Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern, Band V: Die Kirchen der Stadt Bern. Antonierkirche, Französische Kirche, Heiliggeistkirche und Nydeggkirche. Basel: hg. von der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, 1969.
  Google Scholar

Horzela, Dobrosława. Cud światła, Witraże średniowieczne w Polsce. Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020.
  Google Scholar

Horzela, Dobrosława. “Piętnastowieczny witrażowy cykl maryjny i jego miejsce w wystroju kościoła Dominikanów w Krakowie.” W Claritas et consonantia: funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza: księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, redakcja Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski, 149–174. Toruń: Wydział Sztuk Pięknych UMK / Warszawa: SHS, 2018.
  Google Scholar

Jamroz, Józef S. “Kościół pofranciszkański w Zawichoście.” Biuletyn Historji Sztuki i Kultury 10, nr 3/4 (1948): 185–230, 357.
  Google Scholar

Jamroz, Józef. “Średniowieczna architektura dominikańska w Krakowie.” Rocznik Krakowski 41 (1970): 5–28.
  Google Scholar

Janicki, Marek. “Datowanie płyty nagrobnej Filipa Kallimacha.” Studia Źródłoznawcze 41 (2003): 19–43.
  Google Scholar

Jung, Jacqueline E. “Beyond the barrier: The unifying role of the choir screen in Gothic churches.” The Art Bulletin 82, nr 4 (2000): 622–657.
  Google Scholar

Jung, Jacqueline E. “Seeing Through Screens: The Gothic Choir Enclosure as Frame.” W Thresholds of the Sacred. Architectural, Art Historical, Liturgical, and Theological Perspectives on Religious Screens, East and West, redakcja Sharon E.J. Gerstel, 185–213. Washington: Cambridge University Press, 2006.
  Google Scholar

Jung, Jacqueline E. The Gothic Screen. Space, Sculpture, and Community in the Cathedrals of France and Germany, ca. 1200–1400. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
  Google Scholar

Kaczmarek, Romuald. “Hic incipiunt laborare. Portal główny kościoła dominikanów krakowskich.” W Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, redakcja Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, 349–374. Kraków: Esprit, 2013.
  Google Scholar

Kammel, Frank Matthias. Kunst in Erfurt, 1300–1360: Studien zu Skulptur und Tafelmalerei. Berlin: Lukas Verlag, 2000.
  Google Scholar

Karnehm, Christl. Die Münchner Frauenkirche. Erstausstattung und barocke Umgestalltung. München: Kommissionsverlag UNI-Druck, 1984.
  Google Scholar

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 3: Województwo kieleckie, z. 2: Powiat iłżecki, redakcja Jerzy Z. Łoziński, Barbara Wolff. Warszawa: Państwowy Instytut Sztuki, 1957.
  Google Scholar

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 3: Województwo kieleckie, z. 9: Powiat pińczowski, redakcja Jerzy Z. Łoziński, Barbara Wolff, Kazimiera Kutrzebianka. Warszawa: Państwowy Instytut Sztuki, 1961.
  Google Scholar

Kavaler, Ethan Matt. “The Jubé of Mons & the Renaissance in the Netherlands.” Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 45 (1994): 348–382.
  Google Scholar

Kavaler, Ethan Matt. “Tournai’s Renaissance Jubé: Art. As Instrument of Empowerment.” W In His Milieu: Essays on Netherlandish Art in Memory of John Michael Montias, redakcja Amy Golahny, Mia M. Mochizuki, Lisa Vergara, 193–208. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.
  Google Scholar

Kęder, Iwona, i Waldemar Komorowski. Ikonografia placu Wszystkich Świętych oraz ulic Franciszkańskiej, Poselskiej, Senackiej i Kanoniczej w Krakowie. Kraków: Universitas, 2007.
  Google Scholar

Kiersnowski, Ryszard. Moneta w kulturze wieków średnich. Warszawa: PIW, 1988.
  Google Scholar

Komorowski, Waldemar, i Iwona Kęder. Ikonografia kościoła Dominikanów i ul. Grodzkiej w Krakowie. Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie, 2005.
  Google Scholar

“Kontynuacja cudów św. Jacka z lat 1488–1500.” Tłumaczenie Anna Zajchowska. W Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła, redakcja Maciej Zdanek, 157–162. Kraków: Esprit, 2007.
  Google Scholar

Kovalchuk, Lada I. “Алтарные преграды в итальянских церквях ранних францисканцев.” W Актуальные проблемы теории и истории искусства, t. 9, redakcja Anna V. Zakharova, Svetlana V. Maltseva, Ekaterina Iu. Staniukovich-Denisova, 513–524. Moscow: Lomonosov Moscow State University / St. Petersburg: NP-Print, 2019.
  Google Scholar

Kozłowski, Janusz, i Kazimierz Kuczman. “Włoska fundacja krakowskiego malarstwa cechowego. Epitafijny obraz Ainolfa Tedaldiego w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie.” Folia Historiae Artium 20 (1984): 41–61.
  Google Scholar

Kroesen, Justin. “The Survival of Medieval Furnishings in Lutheran Churches Notes towards a Comparison between Germany and Scandinavia.” ICO Iconographisk post. Nordic Review of Iconography, nr 3-4 (2019): 5–39.
  Google Scholar

Kucharski, Wojciech. “Beatus Ceslaus natione Polonus.” Dzieje kultu błogosławionego Czesława. Kraków: Esprit, 2012.
  Google Scholar

Kuczyński, Stefan Krzysztof. “Człowiek wobec świata herbów.” W Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, redakcja Roman Michałowski, 334–335. Warszawa: DiG, 1997.
  Google Scholar

Kuczyński, Stefan Krzysztof. Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje. Warszawa: PWN, 1993.
  Google Scholar

Kuthan, Jiří, i Jan Royt. The Cathedral of St. Vitus at Prague Castle. Prague: Nakladatelství Lidové Noviny, 2011
  Google Scholar

Lubomelczyk, Seweryn. “Wzniesienie nowej kaplicy i ołtarzy.” Tłumaczenie i opracowanie Maciej Zdanek. W Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła, redakcja Maciej Zdanek, 173–179. Kraków: Esprit, 2007.
  Google Scholar

Łojko, Jerzy. Średniowieczne herby polskie. Poznań: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.
  Google Scholar

Łoziński, Jerzy. Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520–1620. Warszawa: PWN, 1973.
  Google Scholar

Madej-Anderson, Agnieszka. Repräsentation in einer Bettelordenskirche. Die spätmittelalterlichen Bildtafeln der Dominikaner in Krakau. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2007.
  Google Scholar

Magirius, Heinrich. “Schranken und Lettner in der Kirchen der Mönche im Mittelalter.” W Werk und Rezeption. Architektur und ihre Ausstattung. Festschrift Ernst Badstübner zum 80. Geburtstag, redakcja Tobias Kunz, Dirk Schumann, 116–130. Berlin: Lukas Verlag, 2011.
  Google Scholar

Magirius, Heinrich. “Zur Funktion und Stil der dritten Lettnererweiterung aus den neunziger Jahren des 14. Jahrhunderts.” W Architektur und Skulptur des Meißner Domes im 13.und 14. Jahrhundert, redakcja Heinrich Magirius, 207–212. Weimar: Böhlau, 2001.
  Google Scholar

Małachowicz, Edmund. Katedra wrocławska. Dzieje i architektura. Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2000.
  Google Scholar

Markiewicz, Anna, i Marcin Szyma, i Marek Walczak. “Sztuka w kręgu klasztoru Dominikanów w Krakowie.” W Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, redakcja Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, 15–82. Kraków: Esprit, 2013.
  Google Scholar

Matyaszczyk, Dorota. “Czy Kazimierz Wielki ufundował tzw. kielich kaliski dla opactwa w Lądzie?” W Lendia medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania, redakcja Janusz Nowiński, współpraca Przemysław Mrozowski, 120–122. Ląd-Poznań-Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, 2015.
  Google Scholar

Meersseman, Gilles G. “L’architecture dominicaine au XIIIe siècle: Législation et pratique.” Archivum Fratrum Praedicatorum 16 (1946): 162–163.
  Google Scholar

Michta, Jerzy. “Klejnot w herbach w średniowieczu i okresie nowożytnym.” W Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, 341–350. Toruń: Wyd. UMK, 1997.
  Google Scholar

Mrozowski, Przemysław. “Lilie na kielichu lędzkim Kazimierza Wielkiego – motyw heraldyczny czy symbol władzy?” W Claritas et consonantia: funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza: księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, redakcja Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski, 103–118. Toruń: Wydział Sztuk Pięknych UMK; Warszawa: SHS, 2018.
  Google Scholar

Mrozowski, Przemysław. “O sztuce i stylizacji heraldycznej w Polsce XIV–XV wieku.” Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Nowa Seria 1 (1993): 77–109.
  Google Scholar

Mrozowski, Przemysław. Polskie nagrobki gotyckie. Warszawa: Nakł. Zamku Królewskiego w Warszawie, 1994.
  Google Scholar

Navascués Palacio, Pedro. La Catedral en España. Arquitectura y Liturgia. Barcelona-Madrid: Lunwerg, 2004.
  Google Scholar

Niewalda, Waldemar, i Halina Rojkowska, i Magdalena Goras. “Najstarsze relikty kościoła Świętej Trójcy, kaplicy św. Katarzyny i furty klasztornej odkryte przed zachodnią elewacją kościoła Dominikanów w Krakowie w 2012 roku.” Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, nr 31 (2013): 93–102.
  Google Scholar

Niewalda, Waldemar, i Halina Rojkowska. “Najstarsze relikty kościoła św. Trójcy oraz kaplicy grobowej Pileckich odkryte przed zachodnią elewacją kościoła dominikanów w Krakowie.” Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, nr 30 (2012): 243–250.
  Google Scholar

Nowiński, Janusz. Ars cisterciensis. Kościół cysterski w średniowieczu – wyposażenie i wystrój. Warszawa: New Media Concept, 2016.
  Google Scholar

Oswald, Gert. Lexikon der Heraldik. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1984.
  Google Scholar


  Google Scholar

“O znalezieniu i dwukrotnym przeniesieniu kości św. Jacka.” Tłumaczenie i opracowanie Maciej Zdanek. W Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła, redakcja Maciej Zdanek, 163–172. Kraków: Esprit, 2007.
  Google Scholar

Pasiciel, Stanisław. Zespół klasztorny franciszkanów i klarysek w Gnieźnie. Gniezno: Wyd. Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2005.
  Google Scholar

Pastoureau, Michele. “Le cimier, un bilan.” W Le cimier. Mythologie, rituel, parenté des origines au XVI siécle. Actes de 6e colloque international d’héraldique, La Petite-Pierre 9–13 octobre 1989, 349–360. Bruxelles: Impr. E. Guyot, 1990.
  Google Scholar

Pastoureau, Michele. Traité d’héraldique. Paris: Picard, 1979.
  Google Scholar

Pencakowski, Paweł. “O późnorenesansowym ołtarzu kościoła Franciszkanów w Krakowie.” W Patientia et tempus. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Marianowi Korneckiemu, 159‒164. Kraków: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturalnego, 1999.
  Google Scholar

Radwański, Kazimierz. Kraków przedlokacyjny. Rozwój przestrzenny. Kraków: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, 1975.
  Google Scholar

Randolph, Adrian W.B. “Regarding Women in Sacred Spaces.” W Picturing Women in Renaissance and Baroque Italy, redakcja Geraldine A. Johnson, Sara F. Matthews Grieco, 17–41. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
  Google Scholar

Ratajczak, Tomasz. “Sień krakowskiego klasztoru Dominikanów – przyczynek do badań nad tendencjami retrospektywnymi w architekturze małopolskiej schyłku średniowiecza.” W Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, redakcja Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, 415–421. Kraków: Esprit, 2013.
  Google Scholar

Rivas Carmona, Jesús. Los trascoros de las catedrales españolas: estudio de una tipología arquitectónica. Murcia: Universidad de Murcia, 1994.
  Google Scholar

Samól, Piotr. “O średniowiecznej architekturze zakonów żebraczych w Chełmnie. Na marginesie tomu pierwszego «Księgi klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu».” Zapiski Historyczne 85, z. 3 (2020): 154–157, https://doi.org/10.15762/zh.2020.30.
  Google Scholar

Santamaría, Eduardo Carrero. “Centro y periferia en la ordenación de espacios litúrgicos: las estructuras corales.” Hortus Artium Medievalium, nr 14 (2008): 159–178.
  Google Scholar

Schenkluhn, Wolfgang. Architektur der Bettelorden. Die Baukunst der Dominikaner und Franziskaner in Europa. Darmstadt: Primus, 2000.
  Google Scholar

Schmelzer, Monika. Der mittelalterliche Lettner im deutschsprachigen Raum. Typologie und Funktion. Petersberg bei Fulda: Michael Imhof Verlag, 2004.
  Google Scholar

Schwartz, Frithjof. Il bel cimitero. Santa Maria Novella in Florenz 1279–1348: Grabmäler, Architektur und Gesellschaft. Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2009.
  Google Scholar

Skubiszewski, Piotr. “Obraz człowieka w nagrobku Kallimacha.” Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, redakcja Roman Michałowski, 213–236. Warszawa: DiG, 1997.
  Google Scholar

Sperka, Jerzy. Szafrańcowie herbu Stary Koń. Z dziejów kariery i awansu w późnośredniowiecznej Polsce. Katowice: Wyd. UŚ, 2001.
  Google Scholar

Straehle, Gerhard. Monika Schmelzer: Der mittelalterliche Lettner im deutschsprachigen Raum. Typologie und Funktion […] [Rezension], http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2010/1156.
  Google Scholar

Sulewska, Renata. “Płyta w Bochni – nieznane dzieło Padovana?” Ikonotheka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego 9 (1995): 57–72.
  Google Scholar

Sundt, Richard A. “Mediocres domos et humiles habeant fratres nostri: Dominican Legislation on Architecture and Architectural Decoration in the 13th Century.” The Journal of the Society of Architectural Historians 46 (1987): 394–407.
  Google Scholar

Szczepański, Jakub. “Prezbiterium franciszkanów w Gdańsku i jego lektoria.” Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 38, nr 2 (1993): 109–118.
  Google Scholar

Szyma, Marcin. Kościół i klasztor Dominikanów w Krakowie. Architektura zespołu klasztornego do lat dwudziestych XIV w. Kraków: Universitas, 2004.
  Google Scholar

Szyma, Marcin. “Krużganki w klasztorach dominikańskiej prowincji Polonia do schyłku XVI wieku. Zarys problematyki badawczej.” W Historia, kultura i sztuka dominikanów na Śląsku 1226–2013. W trzechsetlecie beatyfikacji bł. Czesława, redakcja Dariusz Galewski, Wojciech Kucharski, Marek L. Wójcik, 176–177. Wrocław: Atut, 2015.
  Google Scholar

Szyma, Marcin. “Lokalizacja i aranżacja pierwotnego grobu brata Jacka w kościele Dominikanów w Krakowie.” W Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, redakcja Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, 149–168. Kraków: Esprit, 2013.
  Google Scholar

Szyma, Marcin. “Początki klasztoru Dominikanów w świetle ostatnich badań: zagadnienie lokalizacji pierwotnego grobu brata Jacka Odrowąża.” W Kraków romański. Materiały sesji naukowej odbytej 13 kwietnia 2013, redakcja Marta Bochenek, 121–135. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2014.
  Google Scholar

Szyma, Marcin. “The Original Tomb of St Hyacinth in the Dominican Church in Cracow.” W Epigraphica & Sepulcralia V. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, redakcja Jiří Roháček, 203–218. Praha: Artefactum, 2014.
  Google Scholar

Szyma, Marcin. “The Sepulchral Topography of the Choir in the Dominican Church in Cracow to the Beginning of the 17th century.” W Epigraphica et Sepulcralia. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, t. 9, redakcja Jiří Roháček, 39–66. Praha: Artefactum, 2020.
  Google Scholar

Szyma, Marcin. “Where is the Burial Place of Filippo Buonaccorsi, Called Callimachus? From the Research on the Topography of the Dominican Church in Cracow.” Epigraphica & Sepulcralia VII. Fórum epigrafických a sepulkralnych studií, redakcja Jiří Roháček, 59–78. Praha: Artefactum, 2016.
  Google Scholar

Szymański, Józef. Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego. Warszawa: PWN, 1993.
  Google Scholar

Śnieżyńska-Stolotowa, Ewa. “Andegaweńskie dary złotnicze z herbami polskimi w kaplicy Węgierskiej w Akwizgranie.” Folia Historiae Artium 11(1975): 21–36.
  Google Scholar

The Art and Science of the Church Screen in Medieval Europe: Making, Meaning, Preserving, redakcja Spike Bucklow, Richard Marks, Lucy Wrapson. Woodbridge: Boydell & Brewer, 2017.
  Google Scholar

Untermann, Matthias. Handbuch der mittelalterlichen Architektur. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2009.
  Google Scholar

Vallance, Aymer. Greater English Church Screens, Being Great Roods, Screenwork and Rood-Lofts in Cathedral, Monastic and Collegiate Churches. London: Cambridge University Press, 1947.
  Google Scholar

Veen, Henk Thijs van. Cosimo I de’ Medici and His Self-Representation in Florentine Art and Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
  Google Scholar

Walanus, Wojciech. “Na marginesie edycji pamiętników Martina Grunewega.” Modus. Prace z Historii Sztuki 10-11 (2011): 180‒191.
  Google Scholar

Walczak, Marek. “Obraz Wizja św. Jacka w Odrowążu jako vera effigies pierwszego polskiego Dominikanina.” W Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, redakcja Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, 595–621. Kraków: Esprit, 2013.
  Google Scholar

Walczak, Marek. Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego. Kraków: Universitas, 2006.
  Google Scholar

Walczak, Marek. “Zwornik z dekoracją heraldyczną w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy – drobny przyczynek do monografii budowli.” W Studia z dziejów kościoła św. Bartłomieja w Niedzicy, redakcja Zdzisław Kliś, 81–96. Kraków: UNUM, 2006.
  Google Scholar

Węcławowicz, Tomasz, i Małgorzata Pietrzykówna. “Maswerki w kościołach Małopolski.” Rocznik Krakowski 55 (1989): 45–74.
  Google Scholar

Węcławowicz, Tomasz. Cocto latere nobilitavit. O ceglanych murach kościołów średniowiecznego Krakowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2013.
  Google Scholar

Węcławowicz, Tomasz. Gotyckie bazyliki Krakowa: “czyli można konstrukcję kościołów krakowskich XIV wieku uważać za cechę specjalną ostrołuku w Polsce?” Kraków: Wydawnictwo Wawelskie, 1993.
  Google Scholar

Węcławowicz, Tomasz. “Wnętrza krakowskich kościołów w wiekach średnich w świetle źródeł materialnych. Stan badań i nowe postulaty badawcze.” Czasopismo Techniczne. Architektura 108, nr 7(23)A (2011): 357–368.
  Google Scholar

Zajchowska, Anna, i Maciej Zdanek. “Mirakula św. Jacka z lat 1488–1500. Edycja krytyczna.” Studia źródłoznawcze 46 (2009): 95–105.
  Google Scholar

Zdanek, Maciej. “Kaplice i ołtarze dominikańskiego kościoła Świętej Trójcy w Krakowie do pocz. XVII w.” W Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, redakcja Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, 109–125. Kraków: Esprit, 2013.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-01-14

Cited By / Share

Szyma, M., Bojęś-Białasik, A., Czechowicz, J., Czyżewski, K., & Walczak, M. (2022). Przegroda chórowa i lektorium w kościele Trójcy Świętej w Krakowie. Rekonstrukcja – datowanie – użytkowanie. Biuletyn Historii Sztuki, 83(4), 783–842. https://doi.org/10.36744/bhs.1070

Autorzy

Anna Bojęś-Białasik 
https://orcid.org/0000-0002-1676-5206

Autorzy

Jacek Czechowicz 
https://orcid.org/0000-0002-7592-7199

Autorzy

Krzysztof Czyżewski 
https://orcid.org/0000-0001-9575-9287

Statystyki

Abstract views: 142
PDF downloads: 160


Licencja

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Biuletynie Historii Sztuki” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Biuletynie Historii Sztuki” należy wyraźnie to zaznaczyć.


Inne teksty tego samego autora