DLA AUTORA


 

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

Nabór tekstów do „Biuletynu Historii Sztuki” odbywa się w trybie ciągłym, można zgłaszać artykuły napisane w języku polskim lub w językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim), mieszczące się w profilu naukowym pisma.

„Biuletyn Historii Sztuki” przyjmuje jedynie teksty oryginalne, niepublikowane, niezłożone do druku w innych wydawnictwach (oświadczenie autora do pobrania). Nadesłanie tekstu jest równoznaczne z deklaracją, że nie narusza on praw autorskich osób trzecich. Złożenie tekstu oznacza zgodę na poddanie go procedurze antyplagiatowej oraz ocenie w trybie podwójnej ślepej recenzji.

Objętość typowych artykułów i materiałów zamieszczanych na łamach „Biuletynu Historii Sztuki” wynosi 1 arkusz (ca 20-25 str. znormalizowanego wydruku), w uzasadnionych sytuacjach przyjmowane są jednak także rozprawy o rozmiarach mniejszych, bądź przekraczających sugerowaną objętość. Komunikaty nie powinny przekraczać połowy arkusza. Recenzje z książek i wystaw winny mieć objętość ok. 10–12 str. znormalizowanego wydruku; podobnie jak w przypadku artykułów i komunikatów, w uzasadnionych sytuacjach objętość może odbiegać od preferowanej.

Tekst należy przygotować według wytycznych redakcji (wytyczne dla autorów do pobrania).

Warunkiem przyjęcia tekstu jest dostarczenie:

 • abstraktu (ca 1000 znaków ze spacjami), który zostanie przetłumaczony na język angielski i zamieszczony na początku artykułu. Abstrakt powinien zawierać tezę artykułu, opis zastosowanej metodologii, informacje ogólnie osadzające problem w kontekście dotychczasowych badań oraz najważniejsze ustalenia. Sugerujemy wykorzystanie w abstrakcie słów-kluczy, które ułatwią zainteresowanym czytelnikom dotarcie do tekstu.
 • streszczenia (do 9000 znaków ze spacjami), które zostanie przetłumaczone na język angielski i zamieszczone na końcu artykułu. W przypadku zastosowania specjalistycznej i skomplikowanej terminologii, prosimy o wskazanie właściwych terminów w języku angielskim. W uzasadnionych wypadkach możliwe jest dołączenie streszczenia w innym języku.
 • słów-kluczy rozdzielonych klawiszem „enter”; prosimy nie używać znaków interpunkcyjnych.
 • bibliografii w formacie Chicago Manual of Style, którą należy także załączyć jako osobny plik. W bibliografii załącznikowej należy uwzględnić naukowe opracowania, które wykorzystane zostały przy pisaniu artykułu  (przewodnik bibliograficzny do pobrania).

Dostarczenie ilustracji w osobnych, opisanych plikach (w formacie .tiff, w rozdzielczości 300 DPI) oraz zapewnienie praw do ich reprodukcji należy do obowiązków autora tekstu.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w publikowanych tekstach.

SPRAWDZENIE TEKSTU PRZED WYSŁANIEM

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Artykuł nie był publikowany i nie został zgłoszony w innym czasopiśmie ani wydawnictwie. Autor pobrał, podpisał i dostarczył redakcji oświadczenie w tej sprawie.
 • Tekst został zapisany w formacie doc. lub docx.
 • Artykuł został opracowany zgodnie z wytycznymi redakcji.
 • Wpisano afiliację oraz numer ORCID.
 • Ilustracje są załączone w osobnych, opisanych plikach (w formacie .tiff i rozdzielczości 300 DPI). Autor deklaruje, że zadba o zapewnienie praw autorskich do ich reprodukcji.
 • Autor przygotował abstrakt (ca 1000 znaków ze spacjami), streszczenie (do 9000 znaków ze spacjami), słowa-klucze (odseparowane klawiszem „enter”; prosimy nie używać znaków interpunkcyjnych) oraz bibliografię załącznikową (w formacie Chicago Manual of Style z numerami DOI, jeśli to możliwe). Wpisanie ich w odpowiednie pola (bibliografię należy dodatkowo załączyć jako plik) będzie konieczne, by zakończyć proces zgłaszania artykułu (prosimy nie umieszczać ich w pliku z artykułem).
 • Autor udziela redakcji niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu.


PRAWA AUTORSKIE

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Biuletynie Historii Sztuki” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu umowa licencyjna do pobrania. W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Biuletynie Historii Sztuki” należy wyraźnie to zaznaczyć.