O czasopiśmie


 

HISTORIA „BIULETYNU HISTORII SZTUKI”

„Biuletyn Historii Sztuki”, kwartalnik ukazujący się od 1932 roku, jest najstarszym ogólnopolskim czasopismem naukowym poświęconym historii sztuki. Powstał z inicjatywy Oskara Sosnowskiego jako periodyk kierowanego przez niego Zakładu Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej. Z Zakładem i redakcją ówczesnego „Biuletynu Historii Sztuki i Kultury” związani byli m.in. Witold Kieszkowski, Stanisław Lorentz, Juliusz Starzyński, Jerzy Szablowski, Michał Walicki, Jan Zachwatowicz i Stanisław Herbst. Po zakończeniu II wojny światowej wydawcą kwartalnika został Państwowy Instytut Sztuki (późniejszy Instytut Sztuki PAN). Od 1950 roku czasopismo zaczęło się ukazywać pod skróconym tytułem: „Biuletyn Historii Sztuki”. Rok później redaktorem naczelnym kwartalnika został Stanisław Lorentz, który piastował tę funkcję przez trzydzieści lat, do 1981 roku. Po jego śmierci redaktorami naczelnymi „Biuletynu Historii Sztuki” byli: Stanisław Mossakowski (1982-1988), Jerzy Kowalczyk (1988-1996) i Piotr Paszkiewicz (1996-2002). Od 2002 funkcję tę ponownie sprawuje Stanisław Mossakowski.

W 1982 roku ukazał się specjalny zeszyt (nr 1-4) zawierający Wykaz zawartości pisma 1932-1981; podobny wykaz za lata 1983-1998 opublikowano w 1999 roku (nr 1-2).

PROFIL NAUKOWY CZASOPISMA

Artykuły publikowane w „Biuletynie Historii Sztuki” charakteryzują się metodologiczną różnorodnością, wszystkie jednak odnoszą się do istotnych zagadnień z dziejów sztuki polskiej i obcej, od czasów średniowiecza po współczesność. Kwartalnik zamieszcza recenzje ważnych wystaw i publikacji, omówienia konferencji naukowych, a także wspomnienia poświęcone zasłużonym historykom sztuki.

Teksty są publikowane w języku polskim oraz w języku angielskim.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację w „Biuletynie Historii Sztuki” przyznaje się 100 punktów. Wszystkie artykuły podlegają procedurze podwójnej ślepej recenzji. Są one dostępne online w Universitätsbibliothek Heidelberg oraz na platformie czasopism Instytutu Sztuki PAN na licencji CC BY 4.0 (od numeru 1/2019 do 4/2022 stosowaliśmy licencję CC BY-NC-ND 4.0).

 

ARCHIWIZACJA

Długoterminowe zachowanie dostępu do „Biuletynu Historii Sztuki” zapewnione jest dzięki archiwizacji w POLONIE (bibliotece cyfrowej stworzonej przez Bibliotekę Narodową, służącej nieodpłatnemu udostępnianiu w formie cyfrowej zasobów Biblioteki Narodowej i innych instytucji). Wszystkie opublikowane artykuły będą dostępne w POLONIE także w przypadku, gdyby czasopismo przestało się ukazywać.